Varp? istorijos ekspozicija emygalos dvare

Versija spausdinimui

Galimyb? ?gyvendinti svajon?, tai kas gyvenim? daro ?dom?, sak? Paulo Cueblo. Isipild? dar viena mano puosel?ta svajon?. Sakoma, kad mogus be svajoni? tarsi sakalas be sparn?. Svajon?s pildosi, tik reikia labai nor?ti ir tik?ti. inoma, tam reikia ir l??, ir bendramin?i?, kurie svajon? pad?t? paversti tikrove. iandien irdyje jau?iu didel? pasitenkinimo diaugsm?, kad padedant r?m?jams, draugams ir bi?iuliams svajon? pavyko ?gyvendinti. Varp? ekspozicijos atidarymas labai reikmingas iluvos kult?ros paveldo r?mimo fondui, emygalos dvarui ir Paluk?io bendruomenei. Tai tik didelio kelio pradia. Tai dar viena nauja lankytina vieta rajone.
Fondo parengtoje ir ileistoje knygoje Raseini? dekanato varpai ir vargonai prof. Povilas verebas pasak?: Varp? d?iai savo gars? kalba b?r? bendruomenes tiek diaugsmo, tiek nelaim?s valand?. Skambantys varpai susikalba ir tiesia ry? tarp poemi? karalyst?s, em?s ir dangaus. Tod?l pirmiausia Milaai?i? Nukryiuotojo J?zaus parapijos klebonas Juozas Kaknevi?ius paventino m?s? parengt? varp? ekspozicij? ir dvaro pastatus. V?liau Raseini? garb?s pilietis, istorikas, nusipeln?s rajono kratotyrininkas Jonas Brigys pristat? Varp? istorijos ekspozicij?, ?rengt? po atviru dangumi. iluvos kult?ros paveldo r?mimo fondo valdybos, kaimo bendruomen?s Paluktys ir dvaro savininko Romo Rudinsko vardu d?kojame visiems pad?jusiems ?gyvendinti m?s? projekt? ir surengti i? vent?.
iltu sveikinimo odiu ? mus kreip?si rajono meras Andrius Bautronis, link?jo graaus kelio varp? ekspozicijai tik?damas, kad ji kaskart bus papildoma. Labai diaug?m?s, kad ? m?s? rengin? atvyko rajono Tarybos narys Jonas Vazgys, Raseini? turizmo informacijos centro, Dubysos regioninio parko, Raseini? rajono vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija atstovai, giminai?iai, draugai ir bendramin?iai.
Varp? ekspozicijos reng?jams dovanojome Lietuvos tautodail?s s?jungos nar?s, tautodailinink? bendrijos Sodius pirminink?s, kurian?ios karpinius ir dalyvaujan?ios Lietuvos ir pasaulin?se karpini? parodose Nijol?s Rimkien?s sukurt? progin? karpin?. Karpiniai ?teikti Dainai Sutkevi?ienei, Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos direktorei, knygos ir parodos redaktorei, J. Brigiui, Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos vyriausiajam bibliotekininkui, nusipelniusiam kratotyrininkui, rengusiam ekspozicijos mediag?, ir Rolandui akiui, Vidukl?s parapijos giesmininkui, iniciatyvin?s grup?s nariui. Pagrindiniams m?s? veiklos r?m?jams UAB Dero direktorei Irmai Plu?iauskienei, UAB Helanas direktoriui Ram?nui Gailiui, UAB iBetMedia direktoriui Tadui Pe?kai?iui ir UAB Danspin direktoriui Rosvaldui Kunickui ?teik?me pad?kos ratus, suvenyrus (taur?-varp?), g?li?.
Visiems draugams paruo?me po ma? suvenyr? pad?kos atviruk? ir iluvos kult?ros paveldo r?mimo fondo ileist? knyg? Raseini? dekanato varpai ir vargonai. emygalos dvaro savininkui R. Rudinskui ?teik?me taur?-varp?, kad primint?, jog pri?m?s saugoti ias vertybes sutinka jas prii?r?ti, ateityje papildyti ekspozicij? ir ja naudotis. Maloniai bendravome, diskutavome, api?r?jome varp? ir varpeli? parod?. Labai diaug?m?s matydami fotograf? Audriaus Norkaus, Vytaliaus Judicko ir Sigito Gudai?io nuotraukas parodoje apie emygalos dvaro istorij?. Dvaro atk?rimo istorijos metratyje palikome savo link?jimus.
M?s? renginyje saksofonu grojo Raseini? meno mokyklos mokytojas Alfonsas Rukas. Savo skambias dainas renginio dalyviams dovanojo Renatos Aleksiejien?s vadovaujamas ansamblis Radasta. Renginio sal? graiai papuo? Garban?s men?s savinink? Dainora Bakutien?. Skaniai vaiinom?s Jolantos Vietien?s desertais i Desert? poezijos. Dvaro savininkas
R. Rudinskas visus renginio dalyvius pakviet? prie puodelio gardios kavos.
Dar kart? nuoirdiai d?koju visiems ir kiekvienam atskirai. Tegul ir toliau pildosi m?s? vis? svajon?s, tegul mus lydi pa?ios geriausios emocijos.

Graina Pe?kaitien?,
iluvos kult?ros paveldo r?mimo fondo
pirminink?

Komentarų nėra