Vasara prasid?jo Nemak?iuose Lietuvos maojoje kult?ros sostin?je 2022

Versija spausdinimui

Sutikime vasar? Nemak?iuose! Toks kvietimas dar gegu? vis patraukdavo vilgsn? virtualioje erdv?je. Oi, neramu buvo organizatoriams altomis ir v?juotomis pavasario dienomis. Dr?sino tik meteorolog? paadai, kad birelio 4 d. nelis. Vis? diaugsmui, tai isipild?. Birelio 4-?j? tik saul? ir iluma! Prasid?jo tikroji vasara.
Turb?t ?domiausia b?t? min?ti t? dien?, jei gal?tume pauoliuoti dalyvi? emocij? kalneliais. Ryte Muziejuko eimininkas Leonas Tamulevi?ius jau lauk? besidomin?i? sen?ja technika. Ypa? visus viliojo ?ia suveti ipuosel?ti seni automobiliai, galimyb? pabendrauti su j? savininkais. O ie steb?josi Muziejuko eksponat? ?vairove ir gausa. Su technikos entuziastais Nemak?ius aplank? Ram?nas Kardelis Lietuvos istorini? transporto priemoni? isaugojimo asociacijos Retromobile prezidentas. Puikiai atrod? 12 grauoli? automobili? paradas per miestel? ir virtin? m?s? rajono baikeri?. Maloniai priimti Muziejuko erdv?se, api?r?j? Nemak?ius, papietav? ios grup?s sve?iai sak?, kad jaut?si lyg vestuv?se pabuv?.
? gimnazijos sporto aiktyn? b?rius atviliojo rykiaspalv? minktos dangos ?ranga, skirta linksmoms netradicin?ms rungtims. Pa?lus? krepin? aisti usiregistravo 12 komand?. Linksmai nusiteik? aid?jai vis d?lto nerimavo: juk nebandyta, neaiku, kiek b?si vikrus toje li?liuojan?ioje aikt?je, dar suritas su prieininku. iame aidime I viet? laim?jo Paeuvio jaunimas, II Paeuvio bendruomen?s komanda, III Nemak?i? bendruomen?s aliukai. Stalo futbolo rungtyje nugal?jo irgi Paeuvio jaunimo komanda, II vietoje Nemak?i? bendruomen?, III Maosios Vidukl?s bendruomen?s vaikai.
Nelengvas ibandymas teko vaikams, pasiryusiems ?veikti kli?tis burbuliatoriuje. Vis d?lto iaik?jo stipriausieji: I viet? peln? Deimant? i?rait? i Vidukl?s gimnazijos, II Rytis i Nemak?i? bendruomen?s, III Deividas Pipiras i Vidukl?s gimnazijos. Iki sutem? is ?renginys viliojo vaikus vis buvo norin?i? ibandyti savo vikrum?.
Visi I viet? laim?tojai apdovanoti mero taur?mis, o peln? prizines vietas atminimo medaliais. Varybas moderavo gimnazijos k?no kult?ros mokytojas Saulius Rad?enko.
Udarame mokyklos kiemelyje vyko dail?s pleneras. ?ia ibandytos ?vairios technikos: ebru tapyba ant medio ripk?, ant popieriaus, tatuiravimas, molbertin? tapyba. i?rovai jaut?si bevaikt? po grai? parod?: vis stabtel?davo, fotografavo darbus, nutapytus fasadiniais daais ant medini? molbert?. i ?simenanti paroda, kaip visa ?ia vykusi menin? veikla, inicijuota dail?s mokytojos Irenos Kliknien?s.
Diaugsmas vaikams ne tik geri i?rov? vertinimai, bet ir u darbus vent?je Savivaldyb?s tarybos nario Alfredo Bardausko padovanota ivyka paaisti daasvyd?. Kiemelyje dar buvo ?ruoti informaciniai stendai Savasties paiekos apie svarbius vietov?s istorinius ?vykius, apie iandienos miestelio gatves. V?liau organizuota viktorina.
Popiet? prasid?jo edukacin?s veiklos. Nemak?i?, Bal?i?, Paeuvio, Ukalni? ir Maosios Vidukl?s bendruomeni? atstovai mok? norin?iuosius k? nors graaus nusivelti i vilnos, pasigaminti odos dirbin?, suformuoti ir ant arij? isikepti bandeli?, i bi?i? vako lakt? susukti vaki?.
Pagrindin? didel?s vent?s dalis buvo muzikuojan?i? eim?, susirinkusi? i visos Lietuvos, koncertas Kai suskamba irdy. Atvyko ?vairiausi? s?stat? grup?s i iauli?, Kaltin?n?, Bir?, Panev?io, Pakruojo, Ariogalos, Ukmerg?s, K?daini?, Vidukl?s. i?rovai tur?jo galimyb? paklausyti tikrai graaus muzikavimo, skirto pagerbti kas kiekvienam mogui brangiausia eimai. Pertrauk?l?se tarp kolektyv? pasirodym? buvo kvie?iamos m?s? seni?nijos eimos, kurias j? bendruomen?s iskyr? kaip labiausiai vertas pagarbos ir d?kingumo u veikl? gyvenamoje vietoje, u santyki? darn?, tinkam? b?ti pavyzdiu.
Meras Andrius Bautronis, seni?nas Remigijus Laugalis, jo pavaduotoja Daiva Visockien? ?teik? Lietuvos v?liavas Sandrai ir Sauliui Masiuliams, Zosei Malinauskienei, Vytautei ir Laimonui Laukams, Marytei Zakarienei ir Algimantui Verpe?inskui, Samantai i?kutei ir Laimiui Mikolainiui, Laimutei Prokinai, Vaidai ir ydr?nui Giedrai?iams, Daivai ir Albertui Grabinskiams, Indrei ir Edvinui Jokubauskams, Daliai ir Juozui Danieliui Sungailams.
Vakar?jant i?rov? rinkosi dar daugiau. Visi lauk? profesionali? meninink? Vytauto, Egl?s ir Ievos Juozapai?i? pasirodymo. Jiems baigus savo program? i?rovai atsistoj? d?kojo plojimais. Po j? scenoje nuotaikingoji grup? Antikvariniai Kapirovskio dantys. Klausytojai pasidav? ar?iau scenos, rodos, nor?dami geriau matyti energija tryktan?ius jaunuolius. J? muzika visus ijudino okti. Dar lauk? ?sp?dingas ugnies ir okio spektaklis A galiu, sukurtas grup?s Viduramiai LT.
Taigi, prad?j? ryt?, vent? baig?me jau sutemus. Tikrai ?vairiausi? pom?gi? i?rovai gal?jo rasti ?ia tai, kas buvo verta pasig?r?jimo, k? nor?sis prisiminti.
R?pestis sukviesti visus, geb?jusius kurti i? vent?, teko iradingai RRKC Nemak?iuose kult?rini? rengini? organizatorei Linai Andrulienei. Koncerte ? scen? atlik?jus kviet? Edgaras Juka. is didelis projektas finansuotas Lietuvos kult?ros tarybos ir Raseini? rajono savivaldyb?s. R?m?jai Maoji bendrija Medio tvirtov? (direktorius Mantas Garbaliauskas), Nemak?i? ir Paeuvio bendruomen?s nariai Zigmas Jocius ir Saulius Lua. iam darbui mones telk? seni?nija, Martyno Mavydo gimnazija, seni?nijos bendruomen?s ir kiti projekto partneriai. Tikrai daug kas didesne ar maesne savo veikla k?r? vent?. Jos s?km?, suvokimas, kad esi svariai prie to prisid?j?s, tebus pad?ka u pastangas. Suvienij? j?gas m?s? seni?nijos mon?s suk?r? rengin?, ?prasminus? Nemak?ius kaip Lietuvos ma?j? kult?ros sostin? 2022. Daugelis vent?s sve?i? kalb?jo, kad viskas, k? ?ia pamat?, patyr?, nustebino, k?l? pasig?r?jim?. mon?s jaut?si pabuv? pas nuoirdius, kult?r? puosel?jan?ius eimininkus. Jaut?si tikrai Nemak?iuose susitik? su 2022-?j? vasara.

ivil? Lembutien?

Komentarų nėra