Vasario 16-oji Raseini? rajone

Versija spausdinimui

Vasario 16 d. Butkik?s bibliotekos organizuotame renginyje buvo ven?iama Lietuvos valstyb?s atk?rimo diena.
Sugiedoj? tautik? giesm? kalb?jome apie ikovot? laisv?, nepriklausomyb?, taik?, ramyb? em?je, apie kult?r? kaip priemon? ibristi i vis? sunkum?. Ta?iau tragiki ?vykiai Ukrainoje neleidia nurimti. Jau metai, kai esame dramatik? ?vyki? liudininkai. Kaip m?s? tauta ikovojo laisv?, taip ir Ukraina ikovos sav?j?. Palink?jome tik?ti, kad laisv?, taika em?je nugal?s.
Tylos minute pagerb?me kritusius u Lietuvos laisv?, uvusius u Ukrainos laisv?, uvusius alyse, kuriose siaut?ja gamtos sukeltos katastrofos.
Eil?ra?ius Lietuvai skyr? maieji butkikie?iai O. Jaktas, A. Jakaityt?, M. Svirnelyt? ir D. ir E. Al?zai. Daug grai? palink?jim?, posm? t?vynei, gimtinei isak? moksleiviai R. Bar?ait? ir P. Bariauskas.
vent?je dalyvavo sve?iai: Raseini? rajono savivaldyb?s meras A. Bautronis, Raseini? r. kaim? bendruomeni? s?jungos pirmininkas, rajono Tarybos narys, G?luvos k. bendruomen?s pirmininkas J. Vazgys, Kilupi? k.
bendruomen?s pirminink? L. alvaitien?. Buvo isakyti link?jimai Lietuvai, o susirinkusiesiems ilti ir nuoird?s sveikinimo odiai.
Pagrindin? bibliotekoje vykstan?i? rengini? r?m?ja, poet?, ?kinink? I. Jokubauskien? padeklamavo savo k?rybos eil?ra?i?. Jie buvo apie Lietuvos praeities ?vykius, dabart?, su link?jimais viesios, taikios ateities.
Nuostabias dainas mums dovanojo RRKC Paliepiuose meno kolektyvai, moter? vokalinis ansamblis ir duetas, vadovaujami Vaidos Aputyt?s.
Pad?kos ir dovan?l?s ?teiktos ventin?je programoje dalyvavusiems vaikams. Pasveikinti ir pad?kos ?teiktos aktyviausiems bibliotekos skaitytojams: vaik? grup?je Militai Svirnelytei, suaugusi?j? Ritai Ri?kuvienei, Liudvikai Radvilienei, u savanoryst?, skaitym?, aktyv? rengini? lankym? Danguolei Noreikienei. ?teikta pad?ka ir dovana nuolatinei rengini? r?m?jai I. Jokubauskienei.
Baigdami susirinkusiesiems d?kojome ir link?jome diaugtis kiekviena akimirka, praleista su artimaisiais, neti vent? ? namus, j? igyventi savo irdyse, mintyse ir jausmuose.
Po renginio visi vaiinom?s ventiniu tortu.
Vilma Augustinavi?ien?,
Butkik?s bibliotekos vyresnioji bibliotekinink?
**************
Vasario 18 diena Kilupi? kaimo bendruomen?je prasid?jo Lietuvos valstyb?s atk?rimo 105-?j? metini? min?jimu. Vaiku?iai iai dienai skyr? savo pieinius ir karpinius, suk?r? plakat?, kuriame ?d?jo Vasario 16-osios nutarim? d?l nepriklausomos Lietuvos valstyb?s atk?rimo, Lietuvos v?liav? ir em?lap?, jame paym?dami ir m?s? kaim?. Kaimo seni?naitis Aurimas Gelinis ir bendruomen?s pirminink? Lina alvaitien? susirinkusiuosius pasveikino reikmingos Lietuvai vent?s proga link?dami, kad ji paadint? kiekvieno irdyje ?kv?pim? kurti m?s? valstyb?s gerov? ne tik skambiais odiais, bet ir gerais, naudingais darbais, palink?jo taikos m?s? em?je.
Bendruomeniki m?s? kaimo vaikai suk?r? nemaai sveikinim? Kilupi? kaimo bendruomenei, nes vasario 20 dien? su?jo 4 metai, kai ?kurta bendruomen?. Udegtos keturios vakut?s ant torto pagerbiant darb?ius bendruomen?s narius, kurie savo nuveiktus darbus dovanoja Lietuvai ir bendruomenei. Pirminink? pasveikino visus, pad?kojo darbtuoliams pagalbininkams, neliko pamirti ir maieji jie pradiuginti dovan?l?mis, pavaiinti saldainiais.
Kilupikiai prie metus, prasid?jus karui, vieni pirm?j? prisid?jo parama Ukrainai. Ji suteikta perduodant iltesn?s aprangos, dyzelinio kuro, tu?i? d?u?i? vaki? gamybai ir finansikai. Ir i? popiet? tylos minute pagerb?me uvusiuosius Ukrainoje, nes jau beveik metai, kai toje em?je vyksta karas. Pad?kota prisid?jusiems auka.
Lina alvaitien?,
bendruomen?s pirminink?
*****************
Raseini? lopelyje-darelyje Liepait? buvo minima Vasario 16-oji Lietuvos valstyb?s atk?rimo diena. ? sal? vaikai sugu?jo pasipuo?, su v?liav?l?mis ir kitokia atributika. i diena, kaip m?s? maieji sako, yra Lietuvos gimtadienis, o gimtadien? ven?iame linksmai su dainomis, aidimais ir okiais.
Vaikus ir mokytojus ia graia proga sveikino mokytojos Mildos paruoti vaiku?iai, jie suoko lietuvi? liaudies ok? Aguon?l?. Vieni su kitais pasisveikino sudainuodami dain? A ir tu. Mokytoj? ansambliukas sudainavo dain? Mano miestas Raseiniai, o joms pritar? vaiku?iai dainuodami priedainius. Vaikams buvo pateiktos ir uduotys: kokias ino pilis, upes, miestus. Rengin? vainikavo menin?mis priemon?mis puoiami tortai, skirti Lietuvos gimtadieniui.
Pasibaigus renginiui vaik? nuotaika buvo pakyl?ta, diaugsminga.

Roma Kasparavi?ien?,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
***************
Jautraus renginio ved?jos Linos Andrulien?s teksto vedami nemaktikiai, susirink? ? Vasario 16-osios min?jim?, mintimis k?l?si ? 1918 metus, kai b?relis tautos viesuoli? ryosi praverti tautai duris ? nepriklausom? b?t?. Didiul? atsakomyb?, kukli? galimybi? suvokimas ir pasitik?jimas. Pasitik?jimas tautos k?limosi galiomis, darbtumu, k?rybiniu pol?kiu ir, inoma, Europos valstybi?, nualint? Pirmojo pasaulinio karo baisybi?, palaikymu.
Gimnazist? Egl? Radi?t?, su daina Sudainuokime Lietuv? graiai ?siterpusi ? scenarij?, sak? jutusi j? keliant? ir stiprinant? jaudul?, kai publika ?m? pritarti. Kaip politikas, atsakingas u m?s? krato ingsnius dabarties realyb?je, kalb?jo meras Andrius Bautronis. Renginiui t?siantis, scenoje vieni kitus keit? atlik?jai: Gyli? mirus vokalinis ansamblis, mergin? duetas, Taurag?s kult?ros centro Pagraman?io kult?ros nam? eiminis duetas ir Nemak?i? m?g?j? meno kolektyvai. Visas b?relis koncertavusi?j? paruoti vadovo Juozo Ju?iaus. Renginys t?s?si i?rovams vis nuotaikingai pritariant scenoje suskambusiai melodijai.
Min?jimui baigiantis, sve?i? ir vis? atlik?j? rankose suydo g?l?s pad?kos u sukurt? vent? enklas. Tik?tina, kad renginio dalyviai igyveno i? prasming? dien? pajusdami laisvo gyvenimo laim?, inodami, koki? tragedij? patiria mon?s, kai atsiranda brutali j?ga, siekianti atimti kiekvieno prigimtin? teis? gyventi ir savo em?je kurti laisv? b?t?.

ivil? Lembutien?
**********
Lietuvos istorijoje gausu svarbi? dat?, ta?iau vasario 16 diena yra pamatin? data, svarbi ir reikminga kiekvienam lietuviui, gerbian?iam savo alies praeit?.
Istorijos vadov?liuose 1918 m. vasario 16-oji ?rayta kaip viena svarbiausi? Lietuvos istorijos dat?. Ta?iau vasario 16 d. pasiraytas Nepriklausomyb?s Aktas tik rezultatas, iki kurio sek? ilgas ir kruoptus darbas.
iemet Lietuvoje buvo minimos 105-osios valstyb?s atk?rimo metin?s. Vasario 16 dien? Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijos jaun?j? auli? b?relis (vadovas Egidijus Vyniauskas) organizavo jau tradiciniu tapus? 9-?j? p?s?i?j? yg? Lietuvos valstyb?s keliu marrutu GyliaiRaseiniai. Prie j? prisijung? Betygalos (vad. Rasa Adomaitien?), iluvos (vad. Laima Maraulien?), Raseini? (vad. Evaldas Gudi?nas, Raimundas Elzbergas) ir Girkalnio (Ri?ardas Viinskas) jaunieji auliai. Sugiedoj? valstyb?s himn?, pasipuo? v?liavomis patrauk?me Raseini? link. Marrutas t?s?si pro Al?jus. Al?j? kaimo bendruomen?s namuose buvo trumpa atokv?pio valand?l? su karta arbata, saldumynais. Galutinis ygio takas Raseini? Nepriklausomyb?s gyn?j? aikt?. Sugiedoj? valstyb?s himn?, iklaus? sveikinimo odi?, ?siamin? prie 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisv?s kovos s?j?dio deklaracijos signatarams Jonui emai?iui-Vytautui ir Petrui Bartkui-adgailai paminkl?, pasidiaug? ?veiktu ygiu isiskirst?me su mintimi, kad kitais metais v?l ?ia susitiksime, nes tai bus jubiliejinis, 10-asis, ygis.
A?i? jaun?j? auli? vadovams, dalyvavusiems ygyje su savo jaunaisiais auliais. D?kui Linai Radienei, Sandrai Masiulei ir Edvardui Levickiui u buvim? kartu, Al?j? kaimo bendruomen?s pirmininkei Genutei Masiulienei u suteikt? pastog? atokv?piui. A?i? Nemak?i? jaun?j? auli? t?veliams u vaik? pave?jim? iki Gyli?.
Vasario 16-oji primena mums apie visus patriotus, kurie gr?ino Lietuvos valstyb? ? pasaulio em?lap? kaip moderni?, demokratik? ir gerbiam? al?. Semkim?s i j? ?kv?pimo, nepritr?kime bendryst?s, dr?sos veikti ir k?rybik? id?j? kuriant klestin?i? Lietuv?.
Egidijus Vyniauskas,
Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijos
jaun?j? auli? vadovas
************
Mirkli? kaimo bendruomen? Valstyb?s atk?rimo dien? kiekvienais metais mini ant Mirkli? piliakalnio. Ir iemet diaugsmingai, vieningai susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himn?, skait? eil?ra?ius apie meil? t?vynei. Bendruomen?s pirminink? Graina Andraitien? sveikino sulaukus didios vent?s, link?jo b?ti vieningiems visur ir visada. Nuoirdiai d?kojame dalyvavusiems.

Mirkli? kaimo
bendruomen?s informacija

Komentarų nėra