Vasarossporto vent? Ukalniuose

Versija spausdinimui

Graus sutapimas, kad 2023 metai ypatingi ne tik Ukalni? kaimui, ven?ian?iam 20-?j? gimtadien?, bet ir visai Lietuvai, minin?iai brandi? sostin?s sukakt?. Liepos 22 d. Ukalni? kaimo bendruomen?je vyko tradicinis kult?rinis renginys Vasaros sporto vent? 2023, skirtas Gedimino laik? metams ir Ukalni? kaimo bendruomen?s veiklos jubiliejui pamin?ti.
vent?s pradioje pamin?jome Gedimino laik? aktualum?, irykindami Gedimin? kaip toliareg? valstyb?s vadov?, besir?pinant? savo krato ateitimi. Turime tradicij? kiekvienais metais apdovanoti aktyviausius bendruomen?s narius, jiems ?teikiami gerumo obuoliai, tap? pad?kos ir pagerbimo simboliu.
Krepinio turnyre, skirtame kratie?io lengvaatle?io, b?giko, alies rekordininko Simo Bertaiaus taurei laim?ti, dalyvavo net 9 krepinio komandos i Raseini?, Kelm?s, K?daini?, iauli? ir Kauno rajon?. D?l lietingo oro varybos persik?l? ? Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijos sporto sal?.
Renginio tikslas aktyvinti bendruomenikum?, telkti istorinei praei?iai ?vertinti, k?rybikumui ugdyti ir saviraikai isaugojant kult?rin? tapatyb? bei kaimo savitum? ir patrauklum?. Tod?l diugu, kad bendruomen?s ventei aktyviai ruo?m?s ir vaikai, ir jaunimas, ir suaugusieji. Renginio metu surengta Ukalni? vaik? dienos centro, kratie?i? ir sve?i? meno k?rini?, darb? paroda, stat?me sm?lio pilis, aud?me i lank?, m?t?me str?les. Buvo pristatomi vietos gamintoj? kaimiki produktai, vyko degustacija, prekyba, Gedimino laikotarpio papuoal? gamyba, viktorina, taip pat arbatoli? ir ?vairi? augal?, oleli? hidrolato gamyba ir prekyba, senovinio maisto gaminimas ant lauo ir lauko krosnies.
Ukalnikius sveikino sve?iai i Nemak?i?, Paeuvio, Maosios Vidukl?s kaimo bendruomen?s, Savivaldyb?s tarybos nariai Andrius Bautronis, Darius Ulickas, Raseini? rajono kaim? bendruomeni? s?jungos pirmininkas ir rajono Tarybos narys Jonas Vazgys, Raseini? VVG Raseini? krato bendrija atstov? Milda Mikolaitien?, Nemak?i? seni?nas Remigijus Laugalis, pavaduotoja Daiva Visockien?, Raseini? garb?s pilietis, ,,Atuonra?io muziejuko ?k?r?jas Leonas Tamulevi?ius, Ukalni? kaimo bendruomen?s vyriausia pirmosios valdybos nar? Eugenija Andriulaitien? ir kiti.
maik?iai teatralizuota programa bendruomen?s istorij? pristat? Ukalni? bendruomen?s aktyvas, skambiomis dainomis diugino Egl? Radi?t?. Kult?rin? program? t?s? Nemak?i? vyr? ansamblis, RRKC Nemak?iuose moter? vokalinis ansamblis (vad. Juozapas Ju?ius), Blinstrubiki? socialin?s globos nam? duetas Vilmut? Skavidien? ir Bernardas Jatautas, Nemak?i? moter? okio kolektyvas su vadove ivile Lembutiene ir oki? kolektyvas i Taurag?s. Dalyvavo ir Raseini? policijos komisariato bendruomen?s pareig?nas Darius Jonaitis, jis net ir mauosius vent?s dalyvius supaindino su policijos darbui skirta ?ranga, priemon?mis. vent? baig?si atlik?j? ,,Dentelmenai koncertu.
U pagalb? organizuojant rengin? d?kojame Raseini? rajono kult?ros centro Nemak?iuose kult?rini? rengini? organizatorei Linai Andrulienei, Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijos direktorei Daliai Ma?iulaitienei, Nemak?i? seni?nui R. Laugaliui ir kratie?iui Antanui Tautkui. Ukalni? vent? buvo finansuojama Lietuvos Respublikos em?s ?kio ministerijos projekto l?omis, dalis priemoni? buvo ?sigyta i Nemak?i? seni?nijos ir S. Bertaiaus skirtos finansin?s paramos. Renginio partneriai buvo Raseini? rajono kult?ros centras ir savaitratis Alio, Raseiniai.
Gitanas Kybartas,
Ukalni? kaimo bendruomen?s
pirmininkas

Komentarų nėra