Vasaros palydos jaunimo centre

Versija spausdinimui

Paskutin? vasaros diena tai diena, kurios eigoje ? vasaros prisiminim? skryni? sudedame paskutinius nuotykius, il?iausias emocijas ir igyventus jausmus. i? dien? dauguma moni? igyvena nostalgij?, o ird? pradeda kutenti ilgesys. Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybos Atviro jaunimo centro (toliau Raseini? AJC) bendruomen? nelinkusi gyventi melancholikomis nuotaikomis, tad rugpj??io 31 dien? sureng? smagias vasaros palyd?tuves su iltu saul?s spinduliu, lauo d?mo kvapu ir ypsenomis veiduose, o miestie?iams dovanojo tvarios mados parod?.
Raseini? AJC bendruomen?s vasaros palyd?tuv?s vyko jaunimo centro prieigoje. Jaunieji raseinikiai kep? alykus, aid? stalo ir lauko aidimus, dalinosi vasaros ?sp?diais ir rudens planais. Prie ios popiet?s prisijung? vietimo ir sporto skyriaus ved?ja Modesta Gail?, ji api?r?jo jaunuoli? surengt? tvarios mados parod?. i paroda gegu?s ir birelio m?nesi? rezultatas, kai Raseini? AJC ir mobilaus darbo lankytojai i aiginio, Betygalos, Girkalnio ir Nemak?i? prisid?jo ?gyvendinant tvarios mados id?j? ir atnaujino savo neneiojamus drabuius. Paroda surengta netoli judrios gatv?s, tad praeiviams buvo patogu pasteb?ti ir palaikyti jaunimo iniciatyv? kurti tvaresn? ateit? ir tuo dalintis su savo krato mon?mis.
Nors vasara, kaip ir visi kiti gra?s ir geri dalykai, turi savyb? baigtis per greitai, Raseini? AJC nuolatos vyksta veiklos, jaunimo prisiminimuose paliekan?ios pa?ius il?iausius ir graiausius prisiminimus. ?ia, jaunimo centre, jaunuoliai dalyvauja ?vairiose veiklose: kulinariniuose usi?mimuose, stalo ir kompiuteriniuose aidimuose, prevenciniuose renginiuose, pramogin?se ivykose (kartingai, boulingas, stovyklos, ygiai ir kt.). ?staigoje dirba darbuotojai, kurie visada pasiruo? suteikti emocin? param? ir jaunuolius pasitinka be iankstini? nuostat?. Tad Raseini? AJC kvie?ia visus 1429 met? jaunuolius atvykti ? viet?, kurioje savo laisv? laik? gali praleisti saugiai ir turiningai.
Gintar? erniovait?,
Raseini? rajono vietimo pagalbos
tarnybos Atviro jaunimo centro
metodinink?

Komentarų nėra