Vasaros palyd? švent? Lenkeli? kaimo bendruomen?je

[1]Rugpj??io 28 dien? Lenkeli? kaimo bendruomen?je vyko šauni švent? „Sudie, vasar?le“. Stacio­narioje lauko scenoje, ?rengtoje prie bendruomen?s nam?, susirinkusiuosius pasveikino bendruomen?s pirminink? Asta Gargasien?. Ji link?jo linksmai drauge praleisti laik?, pabendrauti, aplankyti parengt? rankdarbi? parod?, vaikus paragino aktyviai dalyvauti edukacijose.
Kartu su Lenkeli? kaimo bendruomene išlyd?ti vasar?l?s, pasidžiaugti saul?ta diena atvyko daug sve?i?. Gražios švent?s proga sveikino Seimo narys Arvydas Nekrošius ir jo patar?ja Skaidrut? Žuvelaitien?, rajono Savivaldyb?s tarybos nariai Diana Kaupaitien?, Jonas Vazgys, Vincas Blinstrubas ir Vaidas Kuzmarskis. ? švent? atvyko Mirkli? kaimo bendruomen?s pirminink? Gražina Andraitien?, kaim? bendruomen?s „Milašai?i? Dubysa“ atstov? seni?nait? Laima Jokilaitien?, Kilupi? bendruomen?s atstovai seni?naitis Aurimas Gelžinis ir bendruomen?s tarybos nar? Lina Šalvaitien?. Sve?iai atvež? dovan?, link?jo s?km?s ir k?rybingumo organizuojant šventes, mokymus, edukacijas ir daug kit? graži? bei nauding? veikl?, padedan?i? telkti bendruomen?.
Švent?je buvo pagerbta 10 bendruomen?s nari?, šven?ian?i? gražius asmeninius jubiliejus. Tai Irena Bulotien?, Elena Dapkien?, ?eslovas Andriulis, Danut? Kareivien?, Antanas Ra?as, Ramut? Visockien?, Edvardas Velionis, Rima Navickien?, Mantas Urba ir Brigita Velionyt?. Jiems skamb?jo nuošird?s sveikinimo žodžiai, buvo ?teiktos atminimo dovanos. Bendruomen?s pirminink?s ir tarybos d?mesio bei pad?kos rašt? sulauk? gražiausi? sodyb? savininkai Genovait? ir Sigitas Dimšai, Birut? ir ?eslovas Andriuliai bei Janina ir Juozas Kairai?iai.
[2]Švent?s dalyvius vis? popiet? linksmino Raseini? rajono kult?ros centro gyvo garso grup? „Bandom“, Mirkli? kaimo bendruomen?s vokalinis ansamblis „Okta-va“. Nestokojan?ios s?mojo ir kandaus žodžio Lenkeli? kaimo bendruomen?s humoro grup?s „Etik-Mat“ nar?s Zita Neverdauskien?, Janina Velionien? ir Gražina Toleikien? ži?rovams suvaidino dvi inscenizacijas. Jose taikliai pademonstravo besiveržian?i?j? ? televizines „žvaigždes“ juokingas pastangas ir išjuok? begalin? kai kuri? žmoni? gobšum?. Nuoširdžiomis savo k?rybos eil?mis dalijosi mokytoja Irena Bulotien?.
Šiemet Lenkeli? kaimo bendruomen? dalyvauja V? Lietuvos automobili? keli? direkcijos organizuojamame saugaus eismo konkurse „Eismo saugumas bendruomen?se 2022–2023“. ? rengin? atvyk?s Raseini? rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyr?jas, bendruomen?s pareig?nas Darius Jonaitis pakviet? mažus ir didelius švent?s dalyvius artimiau susipažinti su policininko profesija. Pareig?nas aprod? naujausi? automobil? su visa policijos veiklai reikalinga ?ranga, ?jung? švytur?lius, leido rankose palaikyti antrankius, „banan?“ ir „ež?“, apsivilkti apsaugin? liemen?. Švent?s dalyviai buvo skatinami saugiai ir atsakingai elgtis kelyje, prisiminti Keli? eismo taisykles ir j? laikytis. Policijos bi?iulis Amsis ir jo kolega Peliukas Mikis su aktyviausiais saugaus eismo akcijos „B?k matomas kelyje“ dalyviais pasidalijo atšvaitais ir švies? atspindin?iomis liemen?mis.
Dar viena puiki edukacija, tinkanti ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems, vyko pievel?je prie bendruomen?s nam?, kur ?sik?r? Irmanto Tarnausko ir Onos Šarauskien?s veislyno „Kaln? šuo“ nuostabieji Berno zenenhund? veisl?s šunys. Veislyno savininkai besidomintiems j? augintiniais išsamiai pasakojo apie šun? maitinim?, prieži?r?, dresiravim?, kiekvieno šuniuko charakterio ypatumus ir daug kit? ?domi? dalyk?. Švent?s dalyviai dom?josi bendruomen?s namuose parengta rankdarbi? ir dail?s darb? [3]paroda – Z. Neverdauskien?s iš vilnos nuveltais rankdarbiais, Rimos Jonaitien?s mezginiais, Pauliaus Bruniaus popieriaus lankstiniais, Gitos Gliaudyt?s tapytais paveikslais.
Šventei besibaigiant praalkusieji gal?jo pasivaišinti šaltais užkandžiais ir kold?nais, paskanauti gardžios giros. Skambant nuotaikingai muzikai aikšt?je ?m? suktis šok?j? poros. Bendruomen?s nariai ir sve?iai dar ilgai bendravo, linksminosi, aptarin?jo bendradarbiavimo planus. Šio renginio organizatoriai nuoširdžiai d?koja dalyviams ir sve?iams už sveikinimus ir link?jimus, už dovanas ir ger? nuotaik?, kult?rini? rengini? organizatorei Tomai Globienei – už puikiai pravest? švent?. Už galimyb? surengti šias vasaros palyd?tuves lenkeliškiai d?kingi r?m?jams G. ir S. Dimšams, B. ir ?. Andriuliams, J. ir E. Velioniams, G. ir Jonui Toleikiams, Marijonai Adomaitienei, Z. ir Jonui Neverdauskams, J. ir J. Kairai?iams, Rasai ir Tomui Vabalams, A. ir Dariui Gargasams. Rengin? globojo Raseini? rajono savivaldyb?.

Jolanta Gudeikyt?,
Lenkeli? kaimo bendruomen?s nar?