Vasaros poilsio stovykloje Drugelis

Versija spausdinimui

Birelio antr? savait? iluvos gimnazijos pradini? klasi? mokiniams veik? vasaros poilsio stovykla ,,Drugelis. io projekto metu sudar?me s?lygas turiningai praleisti dal? atostog? ugdant nor? painti savo krato kratovaizd?, istorij?, kult?r?. Stovyklautojai dom?josi vasaros stovyklos si?loma programa, noriai dalyvavo jos veiklose.
Pirmoji diena stovyklos atidarymas, stovyklaviet?s ?sirengimas, draugyst?s aidimai, iluvos apylinki? painimas. Vaikai keliavo po miestelio ir jo apylinki? ?ymias vietas, suinojo j? istorij?, dalyvavo edukaciniame usi?mime Puyno legenda. Miko aiktel?je aid? lietuvi? liaudies aidimus.
Antroji diena ivyka ? iauli? kino teatr?, istorini? viet? lankymas. Aplank? prie Talkos eero stovin?i? skulpt?r? Gelein? lap?, Saul?s laikrodio aikt?. Vyko ? iauli? kino teatr?, kur i?r?jo film?. Aikinosi, kaip kuriami filmai, koki? specialybi? mon?s dirba, kad mes gal?tum?me m?gautis filmu.
Kasdieniai vis nauji usi?mimai neleido nuobodiauti, vaikai nekantraudami lauk?, kas bus kit? dien?, kokioje dar nepatirtoje veikloje gal?s save ibandyti.
Tre?i? stovyklos dien? aplank? seniausi? muziej? Lietuvoje Dionizo Pokos Baubli? muziej?, dalyvavo orientaciniame aidime. V?liau pasiek? Klaip?dos rajon? ir Stepono Dariaus gimtin?-muziej?. Gavo isami? informacij? apie dr?s? lak?n?
S. Dari?, bendrayg? Stas? Gir?n?, j? legendin? skryd? prie 90 met?.
Ketvirt? dien? vyko ? Kauno Tado Ivanausko muziej?. Naudodamiesi gido paslaugomis, pla?iai susipaino su muziejuje esam? gyv?n? eksponatais, j? gyvenimo ypatumais. V?liau vyko ? Vytauto Didiojo karo muziej?. Jau suinot? informacij? apie lak?nus S. Dari? ir S. Gir?n?, j? skrydio istorij? paliudijo Lituanikos l?ktuvo nuolauos.
Greitai b?go dienos stovykloje Drugelis. Penktoji stovyklos diena Tytuv?n? regioninis parkas, edukacija Aktyvus protas, poilsis ir linksmi aidimai prie Bridvaiio eero.
D?kingos stovyklautoj? akys ver?ia mus, pradini? klasi? mokytojas, planuoti turining? stovyklos veikl? ateinan?iais metais.
Stovyklos Drugelis organizator?s

Komentarų nėra