Vasaros stovykla Jud?jimo diaugsmas 3

Versija spausdinimui

Jau ? antr? pus? persirito moksleivikos vasaros atostogos, o ?valgi? ir k?rybik? pedagog? d?ka vaikai gali jas praleisti ypa? linksmai ir turiningai. Raudonojo Kryiaus vaik? dienos centre socialin?s pedagog?s Laimonos Liaukien?s iniciatyva jau tre?ius metus organizuojama vasaros stovykla Jud?jimo diaugsmas. Jau pats pavadinimas sako, kad stovykloje didiausias d?mesys skiriamas fizinei veiklai, jud?jimui, sportui. Ta?iau nelieka umirtos ir kitos vaikams patrauklios veiklos formos. Ne vienas stovyklautojas prisimins pirm?sias plaukimo pamokas, linksmus aidimus vandenyje kaimo turizmo Karpyn? baseine. Iekojome galimyb?s nors vien? stovyklos dien? praleisti prie Dubysos. Labai smagi ir turininga diena prab?go kaimo turizmo sodyboje Pakaln?. ?ia turime pad?koti ios sodybos eimininkei Jolantai Auktakienei ir jos komandai u puiki? stovyklaviet?, nusileidimo trasos pramogas ir ypa? u skanius ir gausius pietus.
Stovyklautojai dalyvavo ir ramesn?se edukacin?se veiklose. Raudonojo Kryiaus Raseini? skyriaus pirmosios pagalbos instruktor? Laima Galinaitien? ved? usi?mim? apie pirmosios pagalbos teikim?. Vaikai ypa? dom?josi uspringusiojo gelb?jimu, steb?josi, kad tokios paprastos priemon?s gali igelb?ti mogaus gyvyb?. Muzikos terapijos usi?mim? ved? Ieva Stali?nien?. Ieva supaindino vaikus su tikrai ne?prastos ivaizdos muzikos instrumentais, kurie leidia dar ne?prastesnius garsus. Labai prasmingas pusdienis prab?go iluvoje. ioje sakralin?je vietoje mus lyd?jo patyrusi kult?ros darbuotoja Birut? Greicien?, ji ub?r? vaikus ?domiais pasakojimais ir ubagyne su pue?komis. Knygneio K. Roseno kieme stovyklautojai mok?si piemen?li? aidim?.
Tre?ioji stovyklos diena buvo pati judriausia. Raseini? k?no kult?ros ir sporto centre ne tik su ?domiomis judriosiomis uduotimis, bet ir su dovanomis kiekvienam vaikui jau lauk? Raseini? krepinio klubo treneriai Tomas Totulis ir Darius Gricius. Vaik? dienos centro kiemelyje okio usi?mimus ved? okio mokytoja Milda Urnieien?. Labai norisi pad?koti iems mon?ms, aukojantiems savo laisv? laik?.
Stovykloje vaikai mok?si ir ?domi? meno form?. Kai kurios, pvz., voratinklio riimas, vaikams yra inomos i praeit? stovykl?. iemet i surinkt? nieku?i? ir ?vairios gamtin?s mediagos band?me supilti mandal?. Rezultatu likome patenkinti! I surinktos gamtin?s mediagos pasidar?me p?du?i? masao takel?, juo ne visi geb?jo pereiti. iuos usi?mimus ir veiklas po stogu organizavo Vaik? dienos centro mokytojos Meil? Radavi?ien?, Berita Jukien? ir stovyklos savanor? Vaiva Buivydien?.
Paskutin? stovyklos dien? stovyklautojai buvo labai pradiuginti verslinink? Vandos ir Broniaus Pransk?, jie padovanojo pramogas ant batuto. D?kojame iems didel?s irdies mon?ms, nes dovan? i j? gauname ne pirm? ir ne antr? kart?.
Per stovyklos udarym? Raudonojo Kryiaus vaik? dienos centr? aplank? Lietuvos Raudonojo Kryiaus draugijos vadov? Kristina Meid?. Jos netik?tas vizitas, iltas bendravimas buvo dovana ne vaikams, o suaugusiesiems, kuriuos taip pat reikia motyvuoti tolesniam prasmingam darbui su vaikais.
Raudonojo Kryiaus vaik? dienos
centro savanor?s

Komentarų nėra