Vasaros stovykla Judinam vasar? 5

Versija spausdinimui

Lieting? rugpj??io 7 dien? b?rys jaunuoli? i trij? rajon? Raseini?, Radvilikio ir Pakruojo jaunimo centr? ir erdvi? susirinko ? jungtin? stovykl? Judinam vasar? 5. iais metais stovykla organizuota Napoleono sporto ir laisvalaikio baz?je Pasvalio rajone. Stovyklos atidaryme dalyvavo atstovai i Jaunimo reikal? agent?ros.
Stovykla truko penkias dienas. Visos veiklos buvo ?domios ir k?rybingai suorganizuotos. Jau pirm? dien? visi pasiskirst? ? mirias komandas, tobulino komandinius ?g?dius, paino vienas kit?, parinko muzik?, kuri skamb?s kvie?iant ? usi?mimus, pareng? sveikinimus, skirtus jubiliejinei stovyklai. Kit? dien? po rytin?s manktos Pakruojo visuomen?s sveikatos biuro specialist? primin? pirmosios pagalbos pagrindus, o atstovas i Krato apsaugos savanori? paj?g? papasakojo, k? daryti ir kaip elgtis ekstremaliosios pad?ties metu. Stovyklos koordinatoriai paruo? uduotis, kurios pad?jo suprasti, kaip svarbu gird?ti alia esan?ius, painoti komandos narius ir veikti bendro tikslo link. Po piet? jaunuoliai var?si linksmosiose estafet?se, kur ne tik svarbu, kaip kiekvienas asmenikai pasirodys, bet ir komandos budrumas, palaikymas. Vakare lauk? Mad? ou. Pasitelk? fantazij?, meninius geb?jimus, atspind?dami tam tikrus laikme?ius, stovyklos raudonuoju kilimu eng? jaunuoliai. Tre?i? dien? stovyklos dalyviai iskub?jo ? 23 km yg? Kurtuv?n? link. ygio metu jaunuoliai susipaino su apylink?mis, labiau paino vienas kit?. Vakar? ubaig? trij? jaunuoli? sugalvotas nuotaikingas PDP podcastas, buvo apvelgtos stovyklos aktualijos. Po pasirodymo lauk? pirtis ir filmas. Ketvirt? dien?, vis dar jausdami nuovarg? po ygio, jaunuoliai patrauk? ? k?rybines dirbtuves, margino savo markin?lius, lipd? i molio, v?r? apyrankes, takavo mandalas, dar?si henna tatuiruotes. Tie, kurie vis dar tur?jo j?g?, patrauk? sportini? rung?i? link, aid? tinklin?, krepin?, futbol?. Po piet? lauk? nauja veikla detektyvas, kuris ?trauk? spr?sti dilemas, aikintis, kritikai m?styti, priimti sprendimus, o iklausius nuomoni? pateikti jas stovyklos teismo sal?je. Vakare visos komandos pagal itrauktas alis ruo? pasirodymus Stovyklavizijai. Po komand? pasirodym? lauk? Sidabriniai agurk?liai nominacij? ?teikimas ir diskoteka. Paskutin? stovyklos dien? ra?me atsisveikinimo laikelius draugams, apibendrinome ?sp?dius, ko imokome ir suinojome, k? nor?tume pakeisti.
Diugu, kad organizuojamos tokios stovyklos, nes jos atveria nauj? galimybi? ne tik atviriems jaunimo centrams ir erdv?ms bendradarbiauti ir kurti aktyvesn? rytoj? jaunuoliams, bet tai ir puiki galimyb? umegzti naujus, iltus santykius, veikl? metu painti save, stiprinti savo silpn?sias puses ir leisti atsiskleisti stipriosioms.
Neda Baukyt?,
Raseini? rajono vietimo pagalbos
tarnybos Atviro jaunimo centro savanor?

Komentarų nėra