V?l sukviet? Girkalnio grieyn? 2022

Versija spausdinimui

Girkalnyje v?l skamb?jo smagi ir tranki kaimo kapel? muzika. ?ia paskutin? vasaros etadien? vyko tradicin? jau atuonioliktoji kaimo kapel? vent? Girkalnio Grieyn? 2022. Lauktoje ir labai pasiilgtoje vent?je, kurioje netr?ko geros nuotaikos ir puikios muzikos, gausiai susirinkusiems i?rovams koncertavo net 8 kolektyvai: RRKC Girkalnyje liaudikos muzikos kapela Gojus, (vadovai Sigita ir Antanas Vaitiek?nai), Jurbarko kult?ros centro liaudika kapela Mituva (vadov? Jadvyga emliauskien?), Tytuv?n? kult?ros centro edbar? liaudikos muzikos kapela (vadovas Stasys Butkus), Tytuv?n? krato bendruomen?s kapela Svaja (vadovas Regimantas Zeniauskas), Pag?gi? savivaldyb?s kult?ros centro Natkiki? kult?ros nam? kaimo kapela Vaivorykt? (vadovas Valdas Arminas), RRKC Kalnujuose liaudikos muzikos kapela Kalnuja (vadovas K?stutis Klikna), Veliuonos kult?ros centro Raudon?s kaimo kapela (vadovas Jonas Apolius Grygertas) ir Taurag?s kult?ros centro Sartinink? skyriaus liaudikos muzikos kapela Kamana (vadovas Zigmantas Leinskas).
Renginio ved?ja Sandra Maslauskien? ir RRKC Girkalnio filialo rengini? organizatorius Art?ras Maurius pasveikino kapel? muzikantus, i?rovus, kviet? negail?ti tranki? polku?i?, svajing? vals?, skambi? dain?, ragino aktyviai dalyvauti oki? aiktel?je, viktorinose, dainuoti kartu, b?ti linksmiems. Viena i pirm?j? Grieyn?s sumanytoj? ir organizatori? Girkalnio seni?nijos seni?n? Justina aulien? sveikino visus atvykusius ? Girkaln?, kviet? nuotaikingai leisti laik?, okti, dainuoti. Liaudika muzika vaistas sielai, k?nui. Senieji liaudies dainininkai sakydavo: jei galvon kokios tamsios mintys lenda, udainuoji ir viskas praeina. Nuolatiniai ios vent?s i?rovai, dalyviai tai jau yra iband? ir ino: smagu. Nuostabu, kad oras iandien puikus ir m?s? tiek daug, sak? seni?n?.
Grai? palink?jim? renginio dalyviams isak? Raseini? rajono savivaldyb?s meras Andrius Bautronis ir pats smagiai sukosi oki? aiktel?je, o organizatorius kviet? iauginti i? kapel? vent? iki tarptautinio lygio pakvie?iant kapelas i kaimynini? valstybi?. Sveikinimus t?s? Kult?ros centro direktor? Inga atkauskien?, Savivaldyb?s tarybos narys, rajono Kaimo bendruomeni? s?jungos pirmininkas Jonas Vazgys, kaimynini? bendruomeni? pirmininkai Graina Andraitien?, Romanas Daujotas, Vidas Lukoius, Vietos veiklos grup?s pirminink? Irena Dapkuvien? ir kiti. Vis? popiet? skamb?jo dainos, eil?s, gra?s odiai, okiai ir muzika, vaiku?iai linksmai leido laik? ant batut?, at?jusieji ? vent? gal?jo vaiintis Linos Kuzmarskien?s ruoiamais valgiais, norintys savo mauosius vaiino saldumynais, keptomis bulvyt?mis, apdovanojo vietoje ?sigytais aislais.
Kolektyv? vadovai taip pat neliko nepasteb?ti u puik?, nuoird? muzikavim? visiems kolektyvams, kad kelion? ? namus neprailgt?, ?teiktos skanios dovan?l?s ir Kult?ros centro pad?kos ratai. Puik?s vadovai puikios kapelos, puik?s ok?jai ir puikus jaunimas, grojantis liaudik? muzik?, tik moderniau ir iuolaikikiau. Pama?le kapel? vent? tapo graia m?s? miestelio tradicija, besit?sian?ia jau atuoniolika met?. Ja mes labai diaugiam?s, apie s?kmingai vykstan?i? Girkalnio kapel? vent? kalb?jo J. aulien?. Labai noriu, kad i tradicija nesibaigt?, esu didiul? liaudikos muzikos gerb?ja.
Po auni? kapel? pasirodym? koncertavo nuostabaus balso savinink? Asta Pilvelyt?, vakarin?je vent?s dalyje dainavo, organizavo loterijas, aidimus Girkalnyje inoma daininink? Jolita su dukra Erika. i?rovai nesiskirst?, buvo okan?i?, kartu dainuojan?i?, sugu?jo jaunimas. V?lai vakare girkalnikius linksmino grup? Tautinis brandas.
etadien? i ankstyvo ryto naujojoje Girkalnio pagrindin?s mokyklos krepinio aiktel?je vyko krepinio turnyras Grieyn?s taurei laim?ti, j? organizavo sporto rengini? organizatorius Edvinas Mockaitis, dalyvavo penkios komandos. Nugal?tojai ir prizininkai apdovanoti taur?mis, medaliais, pavaiinti plovu.
Nuskamb?jo, nuaid?jo kapel? vent?. Kiekvienas renginys pareikalauja pasiruoimo, darbo, susiklausymo. vent? k?r? nemaas b?rys moni?. Nuoirdiai a?i? tariame Girkalnio seni?nei Justinai, nestokojan?iai min?i?, energijos, resurs?, laiko, pavogto nuo tiesioginio darbo ir eimos r?pes?i?, seni?nijos kolektyvui, seni?nai?iams J?ratei Dulevi?ienei, Virginijui Kybartui, bendruomen?s nariams Vidai, Rimai, Aivarui, Vaidai, RRKC Girkalnyje kult?ros rengini? organizatoriui
A. Mauriui. D?kojame r?m?jams: ?kininkams Vidai Dambrauskienei, Andriejui Daugirdui, Audriui Dambrauskui, Viktorui emai?iui, Mariui Andrai?iui,
V. Kybartui, Vitui Montvilai, Aurai ir Edmundui Ignatavi?iams. A?i? kiekvienam, prisid?jusiam prie vent?s k?r?j? b?rio.
Klemensas aulys,
Girkalnio kaim? bendruomen?s pirmininkas

Komentarų nėra