Vertingu laim?jimu diaugiasi visa eima

Versija spausdinimui

Vytautas BUTKUS

? kart? besidom?dami, kaip gi sekasi m?s? loterijos laimingiesiems, ar jie patenkinti laim?jimais, aplank?me Virginij? Kuz?, gyvenant? Ariogalos seni?nijoje, Ra?i? kaime. Virginijus ,,Alio, Raseini? loterijoje laim?jo 599 lit? vert?s vaizdo kamer?. ? puik? priz? ?steig? UAB ,,Danspin, tad pirmiausia ? kelet? klausim? papra?me atsakyti ios bendrov?s direktori? Rosvald? Kunick?.Kas paskatino dalyvauti loterijoje ir ?steigti tok? puik? laim?jim??
J?s? savaitratis pastaruoju metu taip graiai auga, tampa ?domus ir skaitomas leidinys rajone. Tod?l kuomet gavau pasi?lym? dalyvauti loterijoje, ilgai nedvejojau.
Kaip gyvuoja J?s? vadovaujama UAB ,,Danspin?
Bendrov? dirba stabiliai. M?s? gaminamai produkcijai reklamos nereikia, nes ji parduodama usienyje. Esm? ta, kad J?s? savaitrat? prenumeruoja ir skaito m?s? bendrov?s darbuotojai.
Teko gird?ti, kad paskutiniu metu kai kurioms ?mon?ms jau tr?ksta kvalifikuot? darbuotoj?.Mums darbo j?gos netr?ksta. Buvo laikotarpis, kai ?mon? rado naujus klientus, iek tiek keit?si m?s? m?stymas, tada teko sumainti darbuotoj? skai?i?, bet dabar v?l turime labai daug usakym? ir pastaruoju metu pri?m?me apie 20 nauj? darbuotoj?. moni? tikrai pakanka ir dar dirbti norin?i? yra. Norin?ius ?trauk?me ? special? registr? ir pasitaikius progai, suteikiame darbo viet?.
Ar galite sakyti, kad dirbate ramiai ir be ?tampos?
Tam tikra ?tampa yra, nes turime labai daug usakym?. Visk? reikia padaryti laiku ir kokybikai.Ar prenumeruojate ,,Alio, Raseinius?

Ko pasigedote m?sleidinyje?
Prenumeruoju ir diaugiuosi, kad leidinys tobul?ja. alia reklamos ir skelbim? atsiranda vis daugiau ?vairi? raini? apie m?s? rajono gyvenim?. Atsiranda daugiau analitini? straipsni?, i kuri? matome, kad redakcijoje dirba k?rybiki, savo darb? mylintys ir imanantys darbuotojai. Daugiau neturiu k? ir pridurti.
Metai art?ja ? pabaig?, ar dalyvausite kitoje loterijoje?
Dalyvausime.
D?koju u pokalb?.
Virginij? Kuz? i Ariogalos seni?nijos Ra?i? kaimo utikome besidarbuojant? kaime.
Ar esate dalyvav?s kitose loterijose?
Kitose loterijose niekada nedalyvavau. is laim?jimas man pirmas, tod?l esu labai patenkintas. Ir dar toks puikus laim?jimas kaip vaizdo kamera didelis ?sp?dis ir
diaugsmas. Diaugiasi visa eima, o labiausiai maasis an?kas.
Kiek supratau, iuo laim?jimu naudojasi ir kiti eimos nariai.inoma, taip. A pats jau pagyven?s mogus, nelabai dar moku filmuoti, bet yra dukra, nufilmuoja an?k?, atvea parodyti man. Tikrai smagu. Vienu odiu, galiu pasakyti, kad prizas labai tiko ir visi esame labai patenkinti iuo laim?jimu.
Ar seniai prenumeruojate ,,Alio, Raseinius?
Prenumeruoju jau labai seniai. Su ,,Alio, Raseiniais nesiskiriu nuo j? atsiradimo dienos. Anks?iau dar pirkdavome atskirus numerius, o dabar jau kelet? met? prenumeruojame, nes taip daug patogiau.
Kokie straipsniai savaitratyje domina labiausiai?
Skaitau apie visk?. Domina kriminalai, kiti rajono ?vykiai ir renginiai. ?ia randu TV program?, visus skelbimus – kas k? parduoda ir perka. Perskaitau nuo ,,A iki ,,Z.
Gyvenate kaimo vietov?je. Ar didelis J?s? ?kis?
Esu mogus su negalia, tod?l didelio ?kio nepaj?giu tur?ti – karvut?, avyt?, sklypelis em?s, bet visko utenka, nesiskundiu.
Kaip iandien gyvena kaimo mon?s? Ar daug nusivylusi??
Visko yra. Kas dirba, netingi gyvena tikrai neblogai, o kurie prasigeria nieko neturi. Gaila toki?. Man, kaip sakiau, visko utenka, galiu ir sve?i? pavaiinti.
Ar ateityje skaitysite ,,Alio, Raseinius?
Tikrai prenumeruosiu ir skaitysiu. Pernai prenumeratos akcijoje laim?jau ne tik kamer?, bet ir ,,Norvelitos ?steigt? priz?.
Si?lau savaitrat? skaityti visiems rajono gyventojams, nes jis tikrai ?domus ir naudingas.
D?koju u pokalb?.

1 Komentaras

  1. Vilija

    2010-12-07 10:30

    Rosvaldas – b?v?s mano bendraklasis (trumpai mok?si Lazdij? raj.). Visada buvo aunuolis. S?km?s, Rosvaldai.