V?tra

Versija spausdinimui

Liudvikas Bakas ir V. B. Mandravas

Apie pra?usi? v?tr?, gr?d? kainas, verslo, gyvulininkyst?s, pienininkyst?s ir emdirbyst?s problemas, bendrijos gyvenim? kalbiname Nemak?i? seni?nijos gyventojus. Kalb?ta ir apie alies bank? grobuonik? apetit?, nor? kelti ne tik savo gerov?, bet ir alies ekonomik?. Eilin? kart? gr?tame prie minties, kad kaimo mon?s atsparesni negandoms, negu miestie?iai…

Vaclovas imaitis verslininkas:

- Kiek padar? alos audra, dar sunku spr?sti, nes neteko kalb?ti su ?kininkais, o j? seni?nijoje yra nemaa, ta?iau, kiek inau, dideli? nuostoli? nepadar?. Mano verslui jokios alos nebuvo, paklaus? tur?jo pirtis, pav?sin?s su lauko baldais.

Duonos kaina netur?t? labai paokti, nes vienais metais ji kyla, kitais krenta. Bendrai ekonomika jau kyla ir tai jau?iasi. ?kininkai dabar yra savarankikesni, jie planuoja savo darbus taip, kad kuo maiau jaust?si nuostoliai. Verslininkai neada bankrutuoti. Netur?t? nukent?ti ir paprastas mogus.

Nemak?iuose yra susib?rusi nemaa bendruomen?, kuriai vadovauja Elyt? Vaitkuvien?, a esu jos pavaduotojas. Bendrija turi daug veiklos plan?, ?sigijome patalpas. (Verslininkas kuklinasi pasakyti, kad finansikai prie j? ?sigyjimo prisid?jo ir jis. Autori? pastaba.) Dabar ruoiam?s ?kurtuv?ms. Bendrov?s nariai yra labai aktyv?s, jie nori ?ia ruoti saviveiklos usi?mimus. Patalpos gal?s tarnauti ir kaip arvojimo sal?, ir ?vairioms sukaktims, bendrov?s vent?ms, pagaliau gimtadieniams.

Algimantas Januas – ?kininkas:

- Ver?iuosi pienininkyste, didesni? nuostoli? li?tis nepadar?, nes nesu stambus ?kininkas. Dar k?limo darb? nevykdau, bet galvoju, kad gerai nebus. ienapj?tei didesni? nuostoli? n?ra, ta?iau javapj?t? – rimtas reikalas. Paar? ruoa v?lavo visa m?nes?. Buv? kar?iai pieno kokybei jau atsiliep?, ji tapo prastesn?. Karv?s geria daug vandens, pienas labai liesas, tai rodo ir tyrimai. Valstyb?s poi?ris ? pienininkyst? gal?t? b?ti atidesnis. Gaunam? l?? utenka tik tai dienai, o kur dar technikos remontas? Kak? atsid?ti juodai dienai ne?manoma… Jeigu taip ir toliau b?t?, reik?t? rimtai galvoti apie galvij? bandos mainim?, parduoti tely?aites. Gal apie metus reik?t? laukti, kol viskas gr?t? ? savo v?es. Palaikau ry? su aplinkiniais ?kininkais, konsultuojuosi su jais kilus b?dai. Nemanau, kad itiks bankrotas.

Stasys M?linis ?kininkas:

Stichija iguld? daug jav?, ypa? vasarini? kvie?i?. Pas mane ir s?n? Giedri? j? yra daug. Derliui negandos labai atsilieps, nes kvie?iai buvo dar neprinok?, jie buvo pienin?s brandos, kiti – vakin?s, nuostoli? tikrai bus. Kai kulsime, viskas paaik?s. Nuostoli? tikrai niekas nekompensuos, tur?sime verstis tiktai patys. Nebent jeigu pakils gr?d? kainos, tai nuostoliai gal kiek isilygins, bet tai tik prognoz?s. Duona brangti negal?t?, kvie?iai kainavo 800 Lt u ton?, j? gali branginti tik perdirb?jai, kuri? veiksm? niekas nereguliuoja, valstyb?s pozicija nesuprantama. Tarp perdirb?j? yra tarpusavio susitarimai, tod?l susidaro tokia situacija. Kai duona branginama, mainami jos kepaliukai. Prival?t? veikti specialiosios instancijos, tikrinan?ios perdirb?j? veikl?. Pagaliau reik?t? pasitelkti statistinius rodiklius.

?kininkai netur?t? bankrutuoti, jie kiekvien? minut? inaudoja darbui.

Antanas Buzius ?kininkas:

- Li??i? ala padaryta didel? visos gr?din?s kult?ros guli. Iki li??i? darb? eiga buvo tikrai gera, po j? nuostoliai siekia apie 50 nuoim?i?. Kylanti gr?d? kaina man n?ra labai aktuali, nes ver?iuosi gyvulininkyste ir didioji gr?d? dalis eina paarams, parduodu tik gr?d? liku?ius, gal apie 30 nuoim?i?. Dar sav? reikalavim? kelia ekologin? status? turintis ?kis. Gaunu taip vadinamas ekologines imokas, ta?iau beprotikai smaugia bankai. Anks?iau ekologinio ?kio augal? nereik?jo apdrausti, iemet pirmi metai, kaip ?vesta draudimo tvarka, bet a nedraudiau. Tod?l nesitikiu jokios kompensacijos. U pienuk? gauname labai maai, vos 70 cent? u litr?. Ekologiniame ?kyje gyvuliui negalime duoti, ko reikia, tod?l tokia apverktina pad?tis. Manau, kad tokia situacija susidar? d?l korumpuot? valdinink?, a juos vadinu tiesiog mafija. Kainos reguliuojamos tenai. Jeigu litras ekologinio pieno parduotuv?je kainuoja 3 4 litai, o mums duoda tik 70 cent? (pernai gavome tik 50 cent?), tai n?ra apie k? kalb?ti. Reikalaujama pieno europin?s kokyb?s standarto.

Kai gr?d? kainos kyla, kils ir duonos kaina, nors pernai buvo palankesn?s s?lygos, bet duonos kaina nekrito. Tie, kurie reguliuoja kainas, pasinaudoja susidariusia situacija. Duonos neb?tina branginti, kadangi ji pabranginta upernai. Galioja nes?ining? moni? tarpusavio susitarimai.

Mes su s?numi dirbame dviese, turime du ?kius su bendrais pastatais, dalyvaujame visokiose programose, u 1,5 milijono lit? supirkome ?vairios technikos, ta?iau laisv? pinig? nelabai lieka. Viskas brangsta, bankai pasidar? tikri pl?r?nai, gyveni su baime, kad atvaiuos ir paims kuri? nors technik?. Ta?iau mon?s dirba, nenori prasigerti, bet ne tokiems paj?giems ?kininkams bankroto gr?sm? reali.

Gyvenu Pagojo kaime, isaugojau senos medin?s architekt?ros gyvenam?j? ir ?kin? pastatus. Dabar gyvenamajame name apsistojo ?kio darbininkai. Tur?jau sumanym? ?ia ?kurti kaimo turizmo sodyb?, bet d?l l?? stokos reik?jo sumanymo atsisakyti. ?ia reik?t? investuoti ne vien? imt? t?kstan?i? lit?.

Be grynai ?kini? darb? dar randu laiko sodybos ir jos aplinkos tvarkymui.

Stas? Marcinkien? ( S.M. ) ir Eugenija Lembutien? ( E.L. ) ?kinink?s:

S.M.: – Ver?iam?s pieninkyste ir gr?dininkyste 100 ha em?s. Li?tys nuguld? mieius, kliuvo ir kvietrugiams. K?limo darbai prie li?tis vyko normaliai, gerai biro gr?dai. Dal? gr?d? jau ive?me, pasilikome ir s?klai. Pelno tikrai bus, nes jau daug pardav?me. Pernai u ton? rugi? Taurag?je gavo-me 200 Lt, o iemet Vidukl?s geleinkelio stotyje gavome 500 Lt. ?ia gr?dus superka 3 firmos, susidaro konkurencija mums tai labai gerai. Dar liko 5 ha nenuimt? kvie?i?, 8ha kvietrugi?, rugiai jau nukulti. Nenaudojame tr??, koks derlius bus, tiek ir gerai. Paskolomis ?kininkavimui taip pat nesinaudojame. Esame j? kiek pa?m? tik vaik? reikm?ms.

Anks?iau pien? pardavin?jome Vilkykiams, bet jie buvo nes?iningi. iemet per?jome ? ilinskio ?mon? Pakraantyje, Kelm?s rajone. Jie moka po 66 ct u litr?, bet ir jie dabar 3 centus numu?.

N?ra blogai, bet gal?t? b?ti geriau. Turime tik 12 karvi?.

Kylant maisto produkt? kainoms eiliniam miesto mogui bus blogai, kaimo mogus isivers.

Randame laiko sodybai ir jos aplinkos tvarkymui, domim?s apeldinimo naujov?mis, augmenija.

E.L.: - mon?ms ir taip n?ra geros b?ties s?lygos. Jeigu versiesi tik vien pienu, tai nepragyvensi.

A laikau tik 3 karves ir tikrai tai inau. Man, kaip smulkiai ?kininkei, moka 53 centus u litr? pieno, o stambesniems ?kininkams daugiau. Tai yra isity?iojimas, tur?t? b?ti vienoda kaina visiems ?kininkams, nepaisant galvij? bandos skai?iaus – ar turi 10 karvi?, ar 200.

1 Komentaras

  1. storex.lt

    2020-02-23 11:52

    Audra ?kyje gali pridaryti tikrai daug alos. Pats pamenu kai visk? pastoviai ivartydavo ir sulauydavo, jau net nekalbu apie derli?. Reik?jo iekoti kokio nors sprendimo bent daiktus apsaugoti. Radau labai naujovika ir gana pig? variant? tai padaryti. Tentiniai angarai. Labai greitai ?rengiamas sand?lys visiems j?s? daiktams nuo audr? apsaugoti. Pats ?sirengiau dar ir su vartais, kad b?t? galima koki? transporto priemon? ?varyti ir iaip gerokai patogiau taip. Labai patariu visiems apie tok? variant? pagalvoti.