Vidukl?je pamin?ta Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo diena

Versija spausdinimui

Kovo 11-oji neidildomomis raid?mis ?rayta ? m?s? tautos istorij?. Tai yra atgimusios Lietuvos vent?, jos garb?s ir orumo atk?rimo diena. T? 1990-?j? dien? Lietuva atgavo laisv?. Nuo tada ir viduklikiai j? mini pakiliai, su didiule meile savo kratui irdyse.
ventinis min?jimas RRKC Vidukl?je prasid?jo sugiedant Lietuvos valstyb?s himn?. Taip pat palaikant u savo laisv? kovojan?ius Ukrainos gyventojus, vedant ukrainietei Taniai, prieglobst? nuo karo baisybi? radusiai Raseini? krate, buvo sugiedotas ir Ukrainos valstyb?s himnas. uvusieji u Lietuvos nepriklausomyb?, taip pat uvusieji Ukrainoje buvo pagerbti tylos minute. Ikilminge min?jime sveikinimo od? tar? Vidukl?s parapijos klebonas Albertas Stanulis, Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nar?s Aldona Ona Rad?enko ir Gerda Visockien?, Vidukl?s seni?nijos seni?n? Daiva Ulinskien?.
Kasmet aktyviausi, savo darbais diuginantys seni?nijos gyventojai yra pagerbiami apdovanojant Lietuvos valstyb?s v?liavomis. iais metais taip pat buvo apdovanotas gausus j? b?rys. Nuoirdi pad?ka ir pagarba iems mon?ms!
i? dien? Gyli? kaimo sporto sal?je vyko stalo teniso varybos Lietuvos nepriklausomyb?s dienai pamin?ti ir Vidukl?s seni?nijos taurei laim?ti. ventiniame min?jime buvo apdovanoti i? varyb? nugal?tojai.
Bet kokia vent? be muzikos ir dain??! Savo nuostabius muzikinius k?rinius Lietuvai dovanojo Raseini? meno mokyklos akordeoninink? kvintetas (vad. Daiva Lip?ien? ir Gravydas Jegnoras), dainavo RRKC Vidukl?je kolektyvai (vad. Ligita Matelien? ir Gerda Lapinskait?), taip pat ukrainietik? dain? atliko jau anks?iau min?ta ukrainiet? Tania.
Nepriklausomyb? buvo siekis, jis suvienijo taut? ir udeg? irdis. Kokia stipri ir vieninga yra m?s? tauta! Tad nepraraskime tikslo, kuris mus jungia laisvoje alyje: pagarbos vien? kitiems, vienyb?s ir gerov?s siekio. Myl?kime ir tik?kime ateities Lietuva, nes valstyb? tur?sime toki?, kokie b?sime patys.
Aiva Gailien?,
RRKC Vidukl?je
kult?rini? rengini? organizator?

Komentarų nėra