Viduklikiai atsisveikino su vasara

Versija spausdinimui

Pamau gelsta bero lapai ir tams?s rytme?iai pasako, kad prie vart? jau ruduo. Jis beldiasi tyliai, nedr?siai, tarsi nekviestas sve?ias…
iais odiais RRKC Vidukl?je kult?rini? rengini? organizator?, renginio ved?ja Aiva Gailien? pasveikino visus, susirinkusius ? vent? Vasara vartus udaro.
Pirmoje vent?s dalyje i?rovams nuotaikingas dainas dovanojo RRKC Vidukl?je moter? duetas, RRKC Vidukl?je moter? vokalinis ansamblis Vij?n?, vadovaujami Ligitos Matelien?s, Viktorijos, Paulinos ir Gintauto trio i Ariogalos ir Jolitos Lukonaitien?s vadovaujamas RRKC Plikiuose moter? vokalinis ansamblis ,,Aidija. Sveikinimo od? tar? vent?s sve?iai: Raseini? r. savivaldyb?s meras Andrius Bautronis, LR Seimo narys Arvydas Nekroius, jo pad?j?jai Skaidrut? uvelaitien? ir Algimantas Mielinis, Raseini? r. savivaldyb?s tarybos nar? Aldona Ona Rad?enko, Vidukl?s seni?nijos seni?n? Daiva Ulinskien?. vent?je dalyvavo ir Raseini? rajono kult?ros centro direktor? Inga atkauskien?.
vent? t?s? Jurbarko kult?ros centro kapelos Santaka (vadovas Petras Pojavis) ir RRKC Vidukl?je moter? ansamblio Ring? (vadov? Gerda Lapinskait?) bendra programa Tu man sakei, kad ateisi…. Ji buvo iltai priimta i?rov?, jie kartu dainavo ir sukosi oki? s?kuryje.
Labai gera yra sulaukti kratie?i?, kurie neumirta savo gimtin?s. Tod?l ypa? nudiugino kratiet?s Erikos Kripien?s vadovaujama Gargd? kult?ros centro vokalo studija River Voices. vent?s kulminacija tapo atlik?jo Stepono Janukos ir grup?s Vynios pasirodymai. vent?s metu mauosius i?rovus linksmino animator? klouniuk?.
D?kojame u finansin?, materialin? param? prisid?jusiems organizuojant vasaros palyd? vent?. Tik j? d?ka m?s? vent?s b?na graios ir turiningos. Tod?l a?i? sakome Tarybos narei
A. O. Rad?enko, UAB Raseini? emdirba direktoriui Vincentui Macijauskui, A. Liatuko komercijos ?mon?s vadovui Aretui Liatukui, IVV Vidukl?s paminklai vadovui Egidijui lopniui, UAB Vidukel? direktorei Karolinai Marijai Grabinskienei, ?kininkams Anai ir Edvardui Levickiams, UAB Konrida direktorei Vitai Petravi?ienei.
U bendradarbiavim? organizuojant vent? nuoirdiai d?kojame Vidukl?s seni?nijos seni?nei Daivai Ulinskienei, UAB Raseini? komunalin?s paslaugos Vidukl?s skyriaus meistrui Virginijui Umedzkiui. U vent?s ?aminim? esame d?kingi Angelei arkienei ir Alfonsui Narbutui. Taip pat nuoirdiai d?kojame Raseini? rajono kult?ros centrui.
Aiva Gailien?,
RRKC Vidukl?je kult?rini? rengini? organizator?

Komentarų nėra