Viena taikliausi? Lietuvos auli? raseinik?

Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

Dar 2009 met? pavasar? ra?me apie jaun?j? aul? Justin? Ramanauskait?. Ji nuolat patenka ? geriausi? rajono sportininki? deimtuk?, tampa ?vairi? tarptautini? varyb? prizininke. Graus derlius nuskintas ir iais metais.
Tradicikai Lietuvos audymo sporto s?junga kiekvienais metais rengia Lietuvos taur?s varybas. iemet jos pavadintos Oksalio taur?, nes finansin? ir didi?j? dal? organizacinio kr?vio ant savo pe?i? usikrov? UAB Oksalis ir iauli? prekybos centras Bruklinas. Tre?i?j? lapkri?io savaitgal? raseinik? Justina Ramanauskait? moter? grup?je 1991-1994 m. amiaus kategorijoje tapo audymo pneumatiniu pistoletu superfinalo nugal?toja. I 400 galim? tak? ji surinko 376.
B?tina paym?ti, kad varybose nemaai d?mesio buvo skirta atrakcijai, tam, kad labiau pritraukt? i?rov? d?mes?, populiarint? i? sporto ak?. Buvo ?vestas tam tikras laim?s momentas – audant ? taikin? ir pataikius nuo 10,1 iki 10,9, rungtynes buvo galima baigti ir po pirmo, ir po antro, ir po tre?io ?vio, kaip tai padar? J.Ramanauskait?, svarbu, kad varovas to nepakartot?. Sakoma, kad toki? audymo praktik? pirmieji ?dieg? vokie?iai ir lenkai. Vokietijoje, vykstant analogikoms varyboms, trankiai groja pu?iam?j? orkestras, tikrai trukdantis sportininkui susikaupti. Ta?iau b?tent taip tikrinama aulio koncentracija, psichologinis pasiruoimas. Tod?l pro, atrodo, komercini? varyb? skraist? skverbiasi ilgas, kruoptus ir danai alinantis darbas. Gal neatsitiktinai Lenkijoje u tok? s?kming? ?v? galima pelnyti automobil?. inovai teigia, kad tik pritraukus daugiau i?rov?, nors ir pramoginiais b?dais, galima populiarinti sport?.
iauliuose varybos vyko buvusioje ledo arenoje. Joje d?l ekonomini? trukdi? ledo jau neb?ra. i?rovai gal?jo steb?ti arenoje vykstan?ias varybas nuo j? supan?i? kavin?s staliuk?. Buvo sukurta betarpikumo atmosfera, kurioje netr?ko emocikai teigiam? komentar?.
Lietuvos audymo taur?s varybos visuomet yra atviresn?s, juose gali dalyvauti daugiau sportinink?, ?ia n?ra grietos atrankos, be to Justina jau buvo sukaupusi gan?tinai svar? pasiekim? baga? ir jai problem? nekilo. Kartu su ja ? varybas vyko ir naujokai, kad susipaint? su varyb? specifika. Treneris Algimantas Baublys mano, kad tai tiesiog b?tina. Pa?ioje komandoje buvo 2 merginos ir 2 vaikinai.
Finansinis varyb? r?mimas b?na sud?tinis. Ivykai ? iaulius transport? skyr? RKKSC, o l?as kurui iomis dienomis ?sik?r?s audymo pneumatiniais ginklais klubas, vadovaujamas Algimanto Baublio. Klubas nori b?ti savarankikesnis, dalyvauti ?vairiuose projektuose.Kelias ? Oksalio taur? nebuvo paprastas, prie tai reik?jo gauti ne?kainojamos patirties tris dienas rugpj??io m?nes? vykusiame pasaulio audymo ?empionate Miunchene. ?ia atskirai reikia pad?koti b?riui r?m?j?. I 79 dalyvi? Justina u?m? svari? 32 viet?. Viena i trij? dien? d?l jaudinimosi buvo maiau s?kminga, tod?l rezultatas nebuvo maksimalus. Ta?iau ir itas pasiekimas sportinink?s karjeroje yra enklus.
2010-11-27 LSS prezidentas Paulius Raktys ?teik? diplom? Lietuvos jauni? pirmenybi? nugal?tojai Justinai Ramanauskaitei. Mergina Alytuje pasiek? asmenin? rekorad? i 400 galim? tak? surinko 378. Sakoma, kad absoliutus rekordas audant pneumatiniu pistoletu yra 390 tak?. Tre?i?j? viet? pirmenyb?se ikovojo kita raseinik? Neringa Milkintait?.
2011 metais numatyta dalyvauti tarptautin?se varybose Miunchene (kur renkasi auli? elitas), Europos ?empionate Italijoje ir dar vienose varybose ?ekijoje. i? met? gruodio m?nes? norima dalyvauti tarptautin?se varybose Alytuje.
Pati Justina neplanuoja savo gyvenimo sieti su sportu, ta?iau specialyb?, kuri? ji ketina rinktis, reikalauja daug analitini? geb?jim?, koncentracijos, o tai turi daug bendro su m?giamu audymu.
Nor?t?si, kad ? jaunus, talentingus sportininkus b?t? kreipiamas operatyvesnis iniasklaidos d?mesys. Rajonas gyvena ne vienu krepiniu. Apie tai jau ne kart? buvo kalb?ta ir rayta. tai iauliuose vykstant varyboms, TV3 paruo? trump? reporta? apie jas ir, sportininkams dar nepasiekus nam?, jis buvo vieinamas alies gyventojams. Vietin? iniasklaida tur?t? atsikratyti nerangumo, ne vien politiniais ygdarbiais gyvi esame.

Komentarų nėra