Vieni pirm?j? iband? Maloni? keli?: tai naujas marrutas Lietuvoje

Versija spausdinimui

B?rys dviratinink? i visos Lietuvos iband? nauj? piligrimin? marrut? Lietuvoje Maloni? kelias. Kelion? vyko tris dienas, per jas dvira?iais ?veikta daugiau nei 170 km. K? keliautojai pamat?, suinojo ir k? pataria kitiems keliautojams?
Maloni? kelias (lot. Via Gratiarum) tai piligrimams ir turistams skirti mars?rutai, besidriekiantys keturiu? Lietuvos savivaldybi? iauli? miesto ir Kelme?s, Raseiniu?, S?iauliu? rajonu? teritorijose. Birelio 2527 dienomis dvira?iais Maloni? keli? b?ryje ?veik? daugiau nei 20 dviratinink?. Dvira?i? ygyje dalyvavo ?vairaus amiaus mon?s nuo moksleivi? iki senjor?. Dviratininkai atvyko i iauli?, Raseini?, Maeiki?, Klaip?dos, Vilniaus, Kur?n?, Palangos ir Kauno.
Dvira?i? ygis prad?tas sekmadienio ryt? Raseini? rajone, iluvos miestelyje, nuo iluvos v?. Mergel?s Marijos Gimimo bazilikos (M. Jurgai?io g. 2, iluva). iluva vienas pagrindini? Lietuvos piligrimyst?s centr?, kasmet sukvie?iantis t?kstan?ius moni?. Tikima, kad iluvoje yra apsireikusi J?zaus motina Marija. 1993 m. rugs?jo 7 d. iluvoje lank?si popieius Jonas Paulius II, jo garbei nuo 2011 m. ilini? atlaidai pradedami v?sti rugs?jo 7-?j?.
Madaug u 8 km nuo iluvos Kelm?s rajono Tytuv?n? miestelis, jame pagrindinis piligriminis objektas Tytuv?n? v?. Mergel?s Marijos Angel? Karalien?s bany?ios ir bernardin? vienuolyno ansamblis (Maironio g. 2A, Tytuv?nai). Tai vienas ?domiausi? ir didiausi? XVIIXVIII a.
Lietuvos sakralin?s architekt?ros kompleks?, pasiymintis architekt?ros stili? ?vairove. Tytuv?n? bany?ioje yra stebuklingas v?. Dievo Motinos su K?dikiu paveikslas, o bany?ios ventoriuje unikali vent?j? laipt? koply?ia. Malon?mis gars?jantis v?. Dievo Motinos su K?dikiu paveikslas yra nutapytas XVII a. 3-iajame deimtmetyje. Tai visos bany?ios puomena. Tytuv?n? vienuolyne galima usisakyti gido paslaugas. Madaug valandos trukm?s ekskursijoje dviratininkai igirdo ities maai kam inom? ir labai ?domi? fakt? apie ? kompleks? ir apie prie jo gyvavimo prisid?jusias asmenybes. Jei kelion? ? Tytuv?nus planuojate i anksto ir su grupe, dviratininkai rekomenduoja susisiekti su darbuotojais ir i anksto usisakyti ten gaminamus pietus. Maistas paprastas, bet labai skanus, atrodo, valgome tarsi namuose, sak? vienas i ygeivi? Mindaugas, taip pat akcentav?s, kad pasistiprinti vienuolyno r?syje ypatinga patirtis.
Pirm?j? kelion?s dien? dviratininkai dar aplank? Kiaunori? v. Juozapo bany?i? ir susitiko su kunigu Donatu Grabaiu, jis papasakojo apie i?, taip pat Pakap?s v?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? ir R?kyvos v. Juozapo Darbininko bany?ias. Ar inojote, kad iauli? rajone, R?kyvoje, stovi turb?t maiausia bany?ia Lietuvoje?
is dienos marrutas nusidriek?s apie 53 km. Dviratininkai norintiesiems nebrangiai ir patogiai apsistoti iauliuose rekomenduoja miesto centre ?sik?rus? iauli? valstybin?s kolegijos bendrabut?. Svetingumo paslaug? centre (Auros al. 40) gali apsistoti ne tik ? kolegij?, bet ir ? miest? ar region? atvyk? mon?s ?ia yra 18 kambari?, juose vienu metu gali gyventi net 47 sve?iai.
Antr?j? dien? dviratininkai prad?jo nuo susitikimo su iauli? katedros vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Ne vienas dviratininkas iauli? v. Apatal? Petro ir Pauliaus katedroje (Auros tak. 3, 76294 iauliai) lank?si pirm? kart? ir nustebo, kokia ji didel? ir didinga. io vento statinio boktas siekia net 70 metr?.
Keliaujant Maloni? keliu kvie?iama aplankyti ne tik sakralin?s vert?s objektus, bet taip pat ir lankytoj? centrus, kitas turistines vietas. Trij? dien? dvira?io ygio dalyviai buvo maloniai nustebinti apsilank? visai neseniai atidarytame Balt? kult?ros painimo centre Balt? kelias (Vilniaus g. 213, iauliai). Pirmojo Lietuvoje ir Latvijoje interaktyvaus balt? kult?ros populiarinimo centro Balt? kelias tikslas skatinti keliauti ir painti balt? material?j? ir nematerial?j? kult?rin? bei gamtos paveld?. ?ia iuolaikin?mis technologijomis, eksponat? kopijomis, edukacin?mis veiklomis pristatoma balt? istorija, kult?ra, gyvensena sukuriant galimybes ugdyti baltikojo paveldo painim? ir jo isaugojim?. Patiks ir maiems, ir suaugusiesiems! O gal nor?tum?te ?sigyti Lietuvos kvapo?
Kiek daugiau nei 20 km nuo Balt? kelio dviratininkai pasiek? Kurtuv?n? v. apatalo Jok?bo bany?i? (P. Viinskio g. 31, Kurtuv?nai). ioje bany?ioje tik prie 21 metus atrastas r?sys. Erdv? buvo prad?ta tyrin?ti, aptikta ?vairi? radini?, jie restauruoti. Jausmas l?sti ? bany?ios r?sius ities neeilinis. iuo metu i erdv? pasiekiama lankytojams. Nor?dami ten apsilankyti ir igirsti unikali? istorij?, kvie?iame susisiekti su Kurtuv?n? bany?ios kunigu Mariumi Dygliu (tel. +370 617 17 515).
Dviratininkams ypa? patiko jauki Kurtuv?n? regioninio parko trasa. Lekiant kalvotu reljefu per ?sp?dingo groio mik? apima nuostab?s jausmai. Visi tras? baig? su ypsena ir pasikrov? gamtos energijos. is takas iki Kurtuv?n? dvaro sodybos ir Kurtuv?n? regioninio parko lankytoj? centro (Parko g. 2, 80223 Kurtuv?nai) t?siasi apie 6 km.
Kurtuv?n? regioninio parko lankytoj? centras dar viena turistin? vieta piligriminio Maloni? kelio marrute. ?ia ?rengtoje ekspozicijoje Kratovaizdio ?vairov? dviratininkai, vaik?iodami tarp milin?, susipaino su Kurtuv?n? regioninio parko vertyb?mis, kratovaizdio samprata, s?ranga, kaita, isaugojimu. Lankytoj? centre teikiama informacija apie regioniniame parke lankomas vietoves, paintinius takus, turizmo paslaugas. ?ia ne muziejus, o lankytoj? centras, tad visk? galima ir net b?tina liesti interaktyvios pramogos sudomins smalsius ir aktyv? laisvalaik? m?gstan?ius lankytojus.
Keliaujant link Kelm?s taip pat b?tina aplankyti Palendri? v. Benedikto vienuolyn?. Vienuolyno bany?ia yra atvira visiems, kurie nori melstis kartu su vienuoliais. Pamaldos per dien? ?ia vyksta net 5 kartus: 7.15 val. rytmetin?s; 10.00 val. Eucharistija (v. Miios) su Tercijos pamaldomis; 13.00 val. Sekstos pamaldos; 13.50 val. Nonos pamaldos; 17.30 val. Vakarin?s (Miparai) (ketvirtadieniais, iskyrus advento ir gav?nios laik?, 18.00 val.); 18.0019.15 val. sekmadien? v?. Sakramento adoracija; 20.30 val. naktin?s. ?ia atvykti verta ne tik d?l pamald?, bet ir d?l unikalios bany?ios atmosferos bei dieviko vienuoli? giedojimo. ios pamaldos taip pat transliuojamos internetu, informacijos iekokite www.palendriai.lt.
Po daugiau kaip 40 km vaiavimo antr? dien? dviratininkai apsistojo jurtose Pan?di? kaime, Kelm?s rajone, prie Medinio eero. Poilsis jurtose tai gaivus eero vanduo, grynas puyno oras, avingas kratovaizdis, patogi nakvyn?.
Tre?iosios dienos dviratinink? tikslas buvo gr?ti ten, kur prad?tas ygis iluvoje. Ta?iau prie tai dar lauk? daugiau nei 40 kilometr? kelias dvira?iais. Paskutin? ygio dien? dviratininkai sustojo Kelm?s Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? bany?ioje (S. N?ries 18, Kelm?), ji yra viena auk?iausi? Lietuvoje pastato auktis 80 metr?. Keliautojai taip pat stabtel?jo vietinio menininko Andriaus Seselsko su eima ?kurtoje AJJU lauko galerijoje. Tai vienintel? tokia galerija Lietuvoje, jos viduje teka upelis, tad paveikslus gal?site api?r?ti stov?dami ant tiltelio. AJJU galerij? rasite atvaiav? Kelm?je iki Dariaus ir Gir?no g. 95, o nuo ten prad?kite dairytis ? laukus.
Kelyje iki Lyduv?n? Raseini? rajone taip pat rasite Maironi? koplyt?l?, Maironi? v?. Mergel?s Marijos bany?i?, Lyduv?n? v. apatal? Petro ir Pauliaus bany?i?. Nors Lyduv?n? miestelio link pasitiks ne visai malonus vyro kelias, ta?iau vaiuosite per ?sp?dingus Dubysos sl?nius, kol galiausiai i tolo pamatysite Lyduv?n? geleinkelio tilt?, ilgiausi? (599 m) ir auk?iausi? (42 m) Lietuvoje. Nuo Lyduv?n? iki iluvos dviratininkai dar numyn? apie 10 km, kelias ?ia asfaltuotas ir lygus, tad labai malonus.
V? Atrask Raseinius suplanuot? dal? Maloni? kelio marruto ?veik? dviratininkai gr?o sveiki. Galb?t d?l to, kad kelias piligriminis ir, kur tik buvo galimyb?, dviratininkai meld?si ir buvo palaiminti sutikt? dvasinink?. Dalis dviratinink? savo kelion? t?s? dvira?iais mindami nuo iluvos iki iauli? ar Raseini?. Kiti automobiliais ivyko namo.
Dvira?i? yg? finansavo iauli? miesto ir Kelme?s, Raseiniu?, S?iauliu? rajonu? savivaldyb?s.
Daugiau detalios informacijos apie Maloni? keli? rasite interneto svetain?je www.maloniukelias.lt.
V? Atrask Raseinius informacija

Komentarų nėra