Vieojoje bibliotekoje sve?iuosis profesor? Ona Voverien?

Versija spausdinimui

O. Brazauskait?-Voverien? lietuvi? mokslinink?, profesor?, habilituota socialini? moksl? daktar?, ilgamet? Vilniaus universiteto darbuotoja, daugelio knyg?, straipsni? bei recenzij? mokslotyros, tautotyros ir kitais aktualiais klausimais autor?, Lietuvos moter? lygos pirminink?, T?vyn?s painimo draugijos nar?. Pasaulio moter? konferencijose jai dukart (1995 ir 1997 m.) suteiktas Pasaulio moters vardas. Profesor? gim? Raseiniuose, yra gyvenusi Kaune, iluvoje ir jau daugel? met? Vilniuje.

Nenuilstanti mokslinink? yra aktyvi lietuvyb?s puosel?toja. Apie tai byloja daugelis jos darb?. T?vyn?s painimo draugija ?steig? Tado Daugirdo premij?, skiriam? u nuopelnus puosel?jant tautos paveld?. Pirmoji premija 2006 m. u publikacijas ir viet?jik? tautotyros veikl? paskirta profesorei O. Voverienei. Ji yra gyvosios istorin?s ir kult?rin?s atminties leidinio Tautotyros metratis viena i redaktori? bei redakcin?s komisijos pirminink?. Vienas naujausi? autor?s k?rini? knyga Tautotyros etiudai, apie kuri? Z. Tamakauskas ra?: T? s?kuri? bei tamsos tiek daug,
kad kartais labai sunku (ypa? jaunam mogui) susigaudyti, kur yra tas krantas, ant kurio galima tvirtai atsistoti. Prie jo prisiartinti pad?s su didele meile ir kruoptumu parayta prof. O. Voverien?s knyga Tautotyros etiudai. Svarbu, kad mes su tokia pa?ia meile ir geranorikumu j? skaitytume… Tai knyga apie apie mones, Asmenybes, odiu, ratu ir darbais k?rusius lietuvi? Tautos savimon? bei jos valstyb? Lietuv?… (O. Voverien?)

ymi kratiet? iltai bendrauja su Raseini? r. savivaldyb?s vie?ja biblioteka: dovanoja savo knygas, dalijasi patirtimi, skaito publikacijas apie Raseini? krat? ir gimtin? vadina venta vieta. iemet profesor? ven?ia savo garbing? jubiliej?. Maloniai kvie?iame ? Onos Voverien?s knygos Tautotyros etiudai pristatym?, vyksiant? kovo 8 d. 12 val. Raseini? r. savivaldyb?s vieosios bibliotekos Knygos muziejuje (II a.). Susitikimas skiriamas Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo ir Knygneio dienai pamin?ti.

Asta Kri?iokaitien?
Raseini? RSVB vyr. bibliotekinink?

Komentarų nėra