Viktorina Kad odis neverkt?

Versija spausdinimui

Lapkri?io 17 d. iluvos gimnazijoje vyko Respublikos bendrojo ugdymo mokykl? pradini? (3, 4) klasi? mokini? lietuvi? kalbos viktorina Kad odis neverkt?, j? organizavo iluvos gimnazija ir Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba. Viktorinos tikslas pl?toti lietuvi? kalb? kaip svarbi? savo tapatyb?s dal?, alies visuomen?s bendravimo b?d?.
? viktorin? atvyko komandos i ei? ugdymo ?staig?, ne tik i Raseini? rajono, bet ir sve?iai i Radvilikio r. Grinkikio Jono Poderio gimnazijos ir Kelm?s ,,Kraant?s progimnazijos Lioli? skyriaus. Dalyvavo net dvylika komand?, tod?l mokiniams kovoti d?l prizini? viet? nebuvo lengva.
Viktorin? prad?jo gimnazijos antrokai su daina ,,Sodai, sodai leliumoj, tarsi primindami apie rudens pabaig? ir art?jant? advento laik?, taip pat ir vien? i viktorinos tur? lietuvi? tautosak?. Viktorinos dalyvius ir sve?ius pasveikino gimnazijos direktorius Rimas Puidokas.
Dalyviams teko pasitikrinti inias net penkiuose turuose i lietuvi? kalbos kult?ros, kalbos istorijos, gramatikos, literat?ros ir tautosakos. Uduotis pateik? ne tik gimnazijos pradini? klasi? mokytojos, bet ir abiturient? Beatri?? Maeikait?, gimnazijos prezident? Just? Mockut?, Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos iluvos filialo bibliotekinink? Jelena alpien?.
Mokiniai susikaup? ir pamaiktaudami ?veik? viktorinos uduotis, pasitikrino savo inias ir geb?jimus bei papild? jau turim? ini? baga?. Visi dalyviai pasirod? puikiai, ta?iau s?km? lyd?jo Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos, Raseini? altinio progimnazijos, Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos ir iluvos gimnazijos mokini? komandas.
,,odiai, kaip ir daiktai,
atimpa ir nusineioja.
Juos reikia gal?sti,
o prie itariant dulkes nuluostyti,
kaip nuluostome jas nuo paveikslo.
Tad kalb?kime tik dideliais
Ir labai variais odiais.
ie poeto Justino Marcinkevi?iaus odiai nurodo mums keli?, kuriuo turime eiti tausodami, puosel?dami, gerbdami ir myl?dami savo gimt?j? kalb?.

Nijol? Petrauskien?,
iluvos gimnazijos pradini? klasi? mokytoja

Komentarų nėra