Viktorina ,,Sveikata geriausia dovana

Versija spausdinimui

Vasario 22 d. Raseini? lopelio-darelio ,,Liepait? vietimo pagalbos vaikui specialistai: logoped? R?ta Paulauskien?, logoped?, specialioji pedagog? Gina Jukien?, psicholog? Viktorija Linertien?, visuomen?s sveikatos specialist? Laima Galinaitien?, socialin? pedagog? Karolina Zakutauskien? inicijavo ir organizavo viktorin? ,,Sveikata geriausia dovana. Joje dalyvavo Raseini? lopelio-darelio ,,Liepait? ,,Drugeli?, ,,Gandriuk? ir Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos ,,Smalsu?i?, ,,Bitu?i? priemokyklinio amiaus grupi? komandos. Pagal numatytus renginio nuostatus ? komand? sud?tis buvo ?traukti speciali?j? ugdymosi poreiki? turintys vaikai.
Viktorinos metu ugdytiniai iband?, prapl?t? inias ?vairiose sveikatos stiprinimo veiklose. Uduotys lavino ugdytini? kritin? m?stym?, savarankikum?, susikaupim?, tobulino bendradarbiavimo, darbo komandoje kompetencijas. Klausydami ir atlikdami uduotis vaikai buvo susikaup?, susim?st?, atid?s, susidom?j?, noriai vienas su kitu bendradarbiavo.
Renginio pabaigoje vaikams idalintos pad?kos dovanos, pad?kos ratai pedagogams. Apibendrinant viktorin?, vaikai patirtus ?sp?dius ireik? pieiniais. Tarp daugyb?s besidiaugian?i? vaik? piein?li? vienos mergait?s emocija buvo su li?dnu veiduku. Paklausta ji atsak?: ,,Li?dna, kad baigiasi. Paskui vaikai m?gavosi viei? vaisi? iemeliais, dalinosi patirtais ?sp?diais.
D?kojame Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos ,,Smalsu?i?, ,,Bitu?i? priemokyklinio amiaus grupi? komandoms ir socialinei pedagogei Vytautei Garbaliauskaitei u dalyvavim? viktorinoje ,,Sveikata geriausia dovana, u dovanotas pratyb? knygeles ,,Emocijos ir jausmai Raseini? rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biurui.
Karolina Zakutauskien?,
Raseini? lopelio-darelio socialin?
pedagog?

Komentarų nėra