Visi mes gimstame k?r?jais

Versija spausdinimui

Visi mes gimstame k?r?jais. Vieni m?gsta kurti muzik?, kiti kuria ok? ar kitok? men?, o dar kiti tiesiog savo gyvenim?.
Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba sudaro puikias s?lygas tobul?ti vyresnio amiaus mon?ms. Tre?iojo amiaus universitetas raktas ? tobul?jim?. Raseini? TAU vyksta ir menin?s raikos usi?mimai tai m?s? vyresnio amiaus moni?, kuriuos jungia k?ryba, susitikimai kiekvien? penktadien?. ?ia mes tapome, pieiame, kuriame, susitinkame su bendramin?iais, dalinam?s patirtimi. Mus moko mokytojai savanoriai Raseini? rajono vietimo pagalbos direktoriaus pavaduotoja, Vilniaus dail?s akademijos absolvent? Silva Morkevi?ien? ir dail?s ir technologij? mokytojas metodininkas Rolandas Lazdauskas.
Visus metus band?me ?valdyti ?vairiausias technikas. Baigiant mokslo metus mokytoja S. Morkevi?ien? pasi?l? pasinerti ? men? terapij? ir visai grupei sukurti vien? bendr? darb?. Uduotis nebuvo lengva: teko susiburti visai komandai, bet buvo verta rezultatas pranoko l?kes?ius. Bendr? paveiksl? pavadinome Spalv? diaugsmu.
K?rybinis procesas mums suteik? k?rybin? pol?k?, umirome visas b?das ir ligas. D?kojame savo mokytojams u k?rybos painimo diaugsm?. ie mokslo metai jau baig?si, bet mes su nekantrumu laukiame kit?. Norime t?sti ? k?rybin? proces?, norime ir toliau b?ti k?r?jais.
Onut? Kazbarien?,
Raseini? TAU prodekan?,
men? usi?mim? lankytoja

Komentarų nėra