V? RTVM s?kmingai ?gyvendino dar vien? Erasmus+ projekt?: stauotasi trijose valstyb?se

Versija spausdinimui

Lenkija, Vokietija, Italija alys, su kuri? ugdymo procesu, specifika, mokymo programomis, taip pat taikomais modeliais ir principais, ugdymo technologijomis galimyb? susipainti tur?jo 24 V? Raseini? technologijos ir verslo mokyklos (V? RTVM) mokiniai ir 6 mokytojai. Visi jie Erasmus+ programos projekto Kompetencijos sumanaus mogaus vertybinis pamatas dalyviai.
Pasak projekto vadov?s, V? RTVM Gimnazijos skyriaus ved?jos Jovitos eiien?s, iuo projektu buvo siekiama skatinti mokinius ir bendrojo ugdymo mokytojus tobulinti bendr?sias kompetencijas.
Ugdymo procesas, kaip ir visos kitos sritys, yra veikiamas globalizacijos, o tai reikia, kad ir mokiniai, ir mokytojai nuolat susiduria su naujais, dar ne?veiktais i?kiais. Tod?l, siekiant prisitaikyti prie laikme?io diktuojam? s?lyg?, b?tina pl?sti inias, kompetencij?, akirat?, iekoti nauj? ugdymo proceso modeli?. Visa tai ir atliepia is Erasmus+ programos projektas, akcentuoja J. eiien?.
Savo ruotu V? RTVM chemijos mokytoja, projekto dalyv? Silva Lapkauskien? pabr?ia, kad kiekviena tokia patirtis praturtina, skatina mokinius ir mokytojus b?ti atvirus naujov?ms, pasaulinei konkurencijai, padeda dr?siau velgti ? poky?ius, nebijoti klysti tai svarbios detal?s, siekiant paangios visuomen?s kintan?iame pasaulyje.
Galimyb? susipainti su Vakar? Europos vietimo sistema, perimti ger?j? praktik?, tam tikrus modelius ir principus tai ne?kainojama ir vertinga patirtis, kurios netur?tume, jei ne is Erasmus+ programos projektas, sako mokytoja.
Erasmus+ programos projektas Kompetencijos sumanaus mogaus vertybinis pamatas ?gyvendintas 20222023 metais, trijose alyse organizuoti keturi mokini? mobilumo ir trys darbo steb?jimo (angl. job shadowing) vizitai. Projekte prioritetas teiktas maiau galimybi? turin?i? mokini? ?trauk?iai. Be to, projekte d?mesys skirtas ekologikam, t. y. vadinamajam aliajam, keliavimui. Projektas finansuotas Europos S?jungos l?omis.

V? Raseini? technologijos ir
verslo mokyklos informacija

Komentarų nėra