V? RTVM: s?kmingai ?gyvendintas projektas ind?lis ? profesin? ugdym? rajone

Versija spausdinimui

Prapl?stas akiratis, praturtintos ir mokini?, ir mokytoj?, ir vadov? inios bei kompetencijos tokie V? Raseini? technologijos ir verslo mokykloje (V? RTVM) s?kmingai baigto ?gyvendinti Erasmus+ programos projekto Kompetencij? ugdymas dualinio mokymo ir pameistryst?s keliu ES alyse rezultatai. Stauot?se trijose alyse Austrijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje dalyvavo 24 mokiniai ir 7 mokytojai, tur?j? galimyb? susipainti su dualinio mokymo ir pameistryst?s teikiamomis galimyb?mis.
Pasak projekto vadov?s, V? RTVM Gimnazijos skyriaus ved?jos Jovitos eiien?s, is profesinio mokymo program? mokiniams ir mokytojams skirtas projektas atv?r? galimybes susipainus su alyse, turin?iose gilias dualinio mokymo tradicijas, taikoma praktika ?velgti nauj? galimybi? taikyti ? model? ugdymo procese. Tai ypa? svarbu i? dien? kontekste, kai profesinis mokymas ir Lietuvoje, ir daugelyje Europos valstybi? stingant konkret? amat? ?gijusi? kvalifikuot? darbuotoj? pastaruoju metu igyvena savotik? renesans?.
Stipr?, konkurencing? darbuotoj? galint? iugdyti profesin? mokym? iuo metu kaip tiksl? kelia Lietuvos vietimo politikos formuotojai, ugdymo ekspertai. Svarstoma, kaip profesin? mokym? paversti patraukliu, kad j? rinkt?si daugiau jaunuoli?, o pats mokymas labiau atitikt? verslo ir visuomen?s poreikius. is projektas, neabejoju, leido ir mokiniams, ir mokytojams, ir vadovams parsiveti nauj?, viei? id?j?, kur link gal?tume jud?ti svarstant apie dualinio mokymo modelio taikym? m?s? mokykloje, sako J. eiien?.
Anot jos, atsivelgus, kad V? RTVM yra vienintel? ugdymo ?staiga rajone, teikianti profesin? ugdym?, projektas svarbus ir regione veikiantiems verslams, siekiantiems pl?tros ir usienio kapitalo investicij?. Tam svarbu usitikrinti, kad regione b?t? parengta kvalifikuot? specialist?, o j? ?gyta tarptautin? patirtis tik didina konkurencingum?.
Savo ruotu profesinio mokymo mokytoja Ilona Minialgien? akcentuoja, kad kiekviena tokia patirtis praturtina, leidia ? profesin? mokym? pavelgti naujai.
Siekdami naujos profesinio mokymo kokyb?s privalome jud?ti koja kojon su kitomis Europos alimis. Tad tokia patirtis, kai galime vykti ? vadinamuosius darbo steb?jimo vizitus, yra ne?kainojama siekiant naujos profesinio mokymo kokyb?s. Juk visi dirbame d?l vieno tikslo parengti darbdaviui reikaling? talenting? ir k?rybik? darbuotoj?, teigia I. Minialgien?.
Apie naujas patirtis vienas i projekto dalyvi? Renaldas Dumskis sako, kad ?gytos inios ir patirtis tokios, kuri? nekeist? ? niek?. Projektas tai ir naujos inios, ir nauji ?g?diai, ir naujos patirtys bei, inoma, paintys. M?nesio laiko stauot? usienyje leido ir susipainti su m?s? specialyb?je naudojamomis naujausiomis technologijomis, ir ?gyti darbo komandoje patirties sprendiant kasdienius i?kius. Be to, svariai prapl?stas akiratis kita alis, kult?ra. Paprastai tariant, tai patirtis, kuri? nedvejodamas sutik?iau pakartoti. Vienareikmikai tokie projektai reikalingi, rekomenduo?iau kiekvienam, turin?iam galimyb? juose dalyvauti, sako automobili? mechaniko specialyb? V? RTVM pasirink?s vaikinas.
Erasmus+ programos projektas Kompetencij? ugdymas dualinio mokymo ir pameistryst?s keliu ES alyse ?gyvendintas 20212022 metais, trijose alyse organizuoti mokini? mobilumo ir darbo steb?jimo (angl. job shadowing) vizitai. Projekte prioritetas teiktas maiau galimybi? turin?i? mokini? ?trauk?iai. Be to, projekte d?mesys skirtas ekologikam,
t. y. vadinamajam aliajam, keliavimui. Projektas finansuotas Europos S?jungos l?omis.

Projekto koordinator?
Gimnazijos skyriaus ved?ja
Jovita eiien?

Komentarų nėra