Vyresnieji valstyb?s gyventojai pritvink? pyk?io

Versija spausdinimui

Stasys ROKA

Lietuva tiesiog nus?ta p?liniais, piktaizd?mis, t.y. ?vairiomis skandalingomis istorijomis ir skandalais; netrukus ant jos k?no nebeliks n? vienos sveikos vietos. Esame ?mesti ? iniasklaidos voratinkl? ir kapanojam?s jame kaip tos maos musel?s. Tik ir girdime: pedofilija, uostamiestyje aptinkami prostitu?i? b?stai ir stambios narkotini? mediag? siuntos, atleistas vienas usienio reikal? ministras (postas suteiktas kitam, ir v?l konservatoriui), kaip nendr? tarp meld? besiblak?s alies generalinis prokuroras pal?o, pasitrauk?, kakoks nuogas Seimo karalius nedirbo tautai, bet bamb? degino iltuosiuose kratuose (jam niekas nieko nepasakys, nebus jokios nterpeliacijos, jokios apkaltos, nors tai dar? u mokes?i? mok?toj? pinigus). odiu, siau?ia m?s? politikai, kad net d?mai r?ksta. O kad tautai, na, mums, rink?jams, irgi b?t? ?domiau gyventi, ? vie? erdv? v?l imestos kelios idiotikos id?jos. Suri? jas ? vien? mazg?, Alio, Raseiniai skaitytojams pateik?me klausim?: a) ar pritartum?te tiesioginiams mer? rinkimams? b) jei taip, tai koki? ans? v?l tapti Raseini? rajono meru tur?t? dabartinis meras, t.y. Petras Vebavi?ius? c) kaip vertintum?te politik? ketinimus ilginti pensijos ami? iki 65 met? (ir moterims, ir vyrams)? Antanas Stirbys, solidaus amiaus, bet dar su elmika ypsena, jaunatviko b?do Ariogalos miestelio gyventojas:

-Pasisaky?iau u tiesioginius mer? rinkimus, gird?jau, kad ir Parlamento nariai, savivaldybi? klerkai, net Prezident? u toki? rajon? vadov? rinkimo tvark?. Apie pon? Petr? Vebavi?i? kalb?ti negal??iau b?t? nekult?ringa: ger? jo darb? neinau, o apie blogus negird?jau. Apie pensijos amiaus ilginim? tai labai taikliai r?? Seimo narys Valentinas Mazuronis, tas tai turi lieuv?: pensiniam amiui nustatykime 150 met? rib?. inoma, kad tai iurpus juokas, a esu kategorikai prie pensijos amiaus ilginim?, nors man?s tai jau lyg ir tur?t? nejaudinti.

Ramut? Buchalickien?, 74-eri? met? moteris, sutikta Bebirvos autobus? stotel?je:

-inai, tie mero rinkimai tai man visai ner?pi. O tas tavo min?tas Petras, tai gal ir geras mogus, i?, ir vard? t?veliai jam gra? parinko, vent? vard?, tod?l gal ir reik manyti, kad toks gali gerai tvarkytis, vadovauti, svarbu, jog tik b?t? neipuik?s, su prastuomene, vargstan?iais, skurstan?iais mok?t? bendrauti, o ne vien minktus suolus trint? ir pasisl?p?s nuo liaudies maukt?… Na, d?l pensij? ?ia viskas aiku, suprantama. Kakada gyvenau Jurbarke, tai ten kapines vadindavo ?domiai pas Spirausk?, ant kalniuko. Tai tokia ir Lietuvos senoli? ateitis: mogelis jau gul?s Spirausko kalnelyje, o jo pensijos SODRA dar nebus paskai?iavusi: pensijos gavimo laikas nebus at?j?s…

Alfonsas Jocys i Raseini?:

-Tegul jie renka tuos merus kaip tiktai nori (kad ir tiesiogiai), vis viena jie bus vadinami maaisiais Lietuvos kunigaik?iais, tunkan?iais i tautie?i? prakaito ir kraujo. Kol prie lovio prilenda, tai visi ilkiniai, nors prie aizdos d?k, o kai tik platesn? vark? usivelka, pro prabangesn?s mainik?s lang? pasii?ri, tai ir sudiev, neb?r mogaus. Valdios ir pinigo ker? dar n? vienas neatlaik?, nors ir kaip dorai, katalikikai buvo aukl?tas. Apie Petr?. Ne. Manau, kad ne. Tiesiog po dviej? met? svajoti apie tok? post? dabartinis m?s? meras netur?s joki? galimybi?, juk patys matote, patys raote, kas darosi… Apie pensinio amiaus didinim? tai g?da net kalb?ti, kol ta pensija ateis, kitas jau bus ir numir?s: ar tokiu antihumaniku, net faistiniu b?du reikia alies finansus reguliuoti; o ir t? pensij? dydiai kaip alkanam uniui kaulas, prie b?dos priritas, bet i bado dar nedvesi.

Gatv?je ukalbinta 53 met? Salom?ja Andrikien? nepageidavo, kad jos fotografija papuot? m?s? laikra?io puslapius, ta?iau noriai sutiko atsakyti ? pateiktus klausimus:

-Be abejo, pritar?iau tiesioginiams mero rinkimams. Miesto vadov? turi isirinkti patys mon?s, o ne partijos pagal savo interesus. Labai abejoju, kad dabartin? mer? irinkt? ir antrai kadencijai. Manau, kad valdioje tur?t? b?ti jaunesni mon?s. Pensinio amiaus ilginimui visikai nepritariu. Kiek daug yra toki?, kurie i?j? ? pensij? 60-ies vargiai sp?ja ja pasidiaugti, o k? jau kalb?ti apie 65-eri? met? mog?… Pabandykite ?sivaizduoti tokio amiaus medicinos sesel?, prii?rin?i? jaunus ligonius. Tai tiesiog juokinga.

Ina, 43 met? raseinik?, dirbanti vadybininke:

- Taip, pritariu, kad meras tur?t? b?ti renkamas tiesiogiai. Gyventojai tur?t? rinkti mog?, o ne partij?. Ne visi stoja ? partij? d?l savo id?j?; daniausiai – d?l iltesn?s, patogesn?s vietos. Dabartinis meras man atrodo arogantikas, pasip?t?s toks jo ?vaizdis, kiek teko matyt per televizij? ar skaityti laikra?iuose jo pasisakymus. Nemanau, kad jis dar kart? bus irinktas meru, mon?s nor?s kako naujo. A manau, kad meras gal?t? b?ti ir nepartinis. Svarbu, kad jis b?t? monikas, matyt? t? paprast? mogel?. Ir kad b?t? kuo maiau politikos.

Visikai nepritariu, kad pensinis amius b?t? prailgintas iki 65 met?, nes m?s? karta tokio amiaus nesulauks. Pai?r?kite ? statistik?, kokie mon?s mirta.

Eugenijus, 48-eri? aiginikis, fotografuotis grietai atsisak?, ta?iau jis tur?jo tvirt? nuomon?:

-A nemanau, kad tiesioginiai mero rinkimai b?t? gera ieitis. Politin?s partijos juk liks, o moni? irinktas meras daugumos pritarimo gali ir nesulaukti. Tuomet bus tikra betvark?. Dabartinio mero asmenikai nepa?stu, ta?iau man atrodo, kad jis puikus vyras, neprastai tvarkosi, bet ar j? irinks, prognozuoti negaliu. Kategorikai nepritariu, kad b?t? ilginamas pensinis amius. Toki? met? mon?s jau turi nemaai lig?, jie ims nedarbingumo lapelius ir palaipsniui taps dirban?iais ligoniais. Reikia b?ti geleiniu mogumi, kad sulauk?s tokio amiaus gal?tum vis dar b?ti pilnaver?iu darbininku. Nors a pa?stu vien? pensinio amiaus mokytoj?, kuris vis dar dirba. Tiesa, jis turi nedaug pamok?, puikiai sutaria su vaikais, ta?iau dirba daugiau savo malonumui. Bet pagalvojus apie kitas profesijas… Nemanau, kad 65-eri? met? sulauk?s mogus vis dar gal?t? dirbti mike arba statybose.

Pensininkei raseinikei Janinai Vaitkienei mero rinkimai ir politin?s peripetijos nelabai r?pi savi sopuliai ird? slegia:

- M?s?, Raseini?, meras neblogas, apsukrus. Ar j? v?l irinks, neinau; reikal? su juo neturiu. Bet kod?l Skamarak? nu?m?? Irgi toks neblogas mogus buvo. Rajono valdioj daug gydytoj?. Ko jie ten lenda? Juk ligonin?j gauna didiulius pinigus. O a, b?dama ne?gali pensinink?, esu priversta prekiauti turguje, kad igyven?iau.

Labai blogai, kad pensijas maina. Man jau 74 metai, d?l to pensinio amiaus prailginimo kaip jau bus, taip. Bet negali taip padaryti, ir t? pensij? i m?s? atimti negali. N?r k? sakyt: ir ne?galumo grup? sumaino, ir nuo pensijos num?m? pasaulio pabaiga.

47 Gediminas Martiius, gyvenantis Bli?diuose, kalb?jo:

-Min?iai apie tiesioginius mero rinkimus visikai pritariu. Tuomet mon?s gal?t? isirinkti jiems patinkant? mog?, o dabar partij? atstovai mer? isirenka pagal savo interesus, neatsivelgdami ? paprastus mones. Mano manymu, dabartinis m?s? meras neblogas mogus, vadovauja jis gana neprastai. tai, kad ir m?s? kaime, jo d?ka buvo iasfaltuota gatv?, ?rengtas gatvi? apvietimas; nors iemet lempos nelabai deg?, bet d?l pinig? stygiaus taip juk yra visur. O d?l pensij? ne Lietuvos pragyvenimo lygiui tokie umojai. Darbo viet? nedaug, o ir sveikatos problem? tokio amiaus mon?s jau turi nemaai. Pats esu ?kininkas ir puikiai suprantu, kad sulaukus toki? met? dirbti bus tikrai sunku.

Komentarų nėra