Vyresnio amiaus moni? mokymosi galimyb?s

Versija spausdinimui

Birelio 10 d. Raseini? tre?iojo amiaus universiteto (TAU) 8 student? grup? lank?si Jonavos tre?iojo amiaus universiteto iniciatyva organizuotoje konferencijoje Vyresnio amiaus moni? mokymosi galimyb?s. Tai vienas i Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto Senjore, b?k pilietikas! Nustok dejuoti, prad?k veikti! rengini?. Konferencijoje dalyvavo per 70 TAU klausytoj? i 25 Lietuvos universitet? ir apie 10 itin garbing? sve?i? i LR Seimo, ministerij? ir Lietuvos savivaldybi? asociacijos.
Puikiai renginiui vadovavo TAU asociacijos vykdantysis direktorius G. Dalinkevi?ius. ? konferencij? atvyko, sveikino dalyvius, mums aktualiomis temomis kalb?jo Seimo pirminink? Viktorija ?milyt?-Nielsen: Jau?iuosi ?kv?pta aktyvi? mo?iu?i? ir seneli? pavyzdio. Pirminink? pabr??, kad mokymosi vis? gyvenim? jud?jimas yra labai svarbus valstyb?s gyvenime ir paad?jo, kad Lietuvos ?statym? leid?jai daugiau d?mesio skirs Tre?iojo amiaus universitetams.
Konferencij? ratu pasveikino premjer? Ingrida imonyt?. Kalb?jo Jonavos meras M. Sinkevi?ius, Seimo nariai V. Targamadz?, T. Tomilinas. Vyriausioji vietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialist? Vida Janavi?ien? atve? viceministr?s Agn?s Kudarauskien?s sveikinim? ir Nacionalin?s tre?iojo amiaus universitet? asociacijos (NTAUA) prezidentei dr. Zitai ebrauskienei ?teik? apdovanojim? vietimo, mokslo ir sporto ministerijos Garb?s enkl? U svar? ind?l? ? neformal?j? suaugusi?j? vietim?.Visagino TAU direktor? Asta Sieli?nien? skait? praneim? Tau veiklos unikalumas ir teisinis kontekstas.
Kelet? m?nesi? darbo grup? ruo? dokumentus, kokios perspektyvos, parama b?tinos sen?jan?iai visuomenei ir kokios ministerijos, organizacijos tur?t? remti, kuruoti TAU dalyvius. iuo metu niekas nefinansuoja ?gyjant nauj? specialyb? ar kvalifikacij? pilie?i? mokymosi po 64 m. Daug kas mano, kad vyresni mon?s nesukuria pridedamosios vert?s. B?tina TAU veiklai integruotis ? visus valstyb?s teis?s aktus.
Kauno TAU rektor? prof. Nijol? P. Ve?kien? praneime Vyresniojo amiaus moni? mokymosi program? tikslai ir udaviniai paym?jo, kaip svarbu vyresniojo amiaus mon?ms susivokti spar?iai besikei?ian?iame pasaulyje, kas yra viena svarbiausi? ?galinimo veikti s?lyg?. Bene rykiausi TAU veiklos nesklandumai l?? stygius, vykdom? projekt? fragmentikumas be galimyb?s juos t?sti ir tobulinti. Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiojo specialisto S. Kulbausko praneime Vyresniojo amiaus moni? socialin?s ?traukties ir aktyvumo didinimas pabr?ta, kad visuomen? pastebimai sensta, Europoje vis daugiau vyresniojo amiaus moni? ilgai lieka darbo rinkoje, ko negalima pasakyti apie Lietuv?. Prane?jas pateik? ne vien? fakt? i tarptautiniu lygiu svarstom? dokument? ir statistikos skai?i?, kur paaik?jo, kad vyresnio amiaus lietuviai n?ra itin visuomeniki. Ateityje tur?t? keistis vyresni?j? sveikatos priei?ra, turi b?ti kuriama draugikesn? aplinka vyresniojo amiaus mon?ms ir kt. ?domu, kad Lietuvoje TAU skiriama tik 0,6 proc. l?? nuo visos vietimui skirtos sumos o tai labai maai.
Diskusijose savo nuomon? isak? Jonavos, K?daini?, Teli?, Druskinink?, Maeiki?, Plung?s, Vilniaus TAU vadovai. Konferencijoje nebuvo priimta kokia nors rezoliucija, nes pateikti dokumentai praosi platesni? diskusij? ar papildym?. Aiku viena, kad Tre?iojo amiaus universitetai yra matomi ir girdimi valstyb?s valdios bei valdymo strukt?rose ir kad tai skatina universitetus veikti. O mums, raseinikiams, tai dar viena proga su perspektyva velgti ? TAU veikl? ne tik kaip laisvalaikio ar savirealizacijos vien? i form?, bet ir kaip ? veikl?, kuri bendruomenei ir visuomenei suteikia ilgalaik? prid?tin? vert?.
D?kojame Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybai u suteikt? galimyb? dalyvauti ir diaugtis vykusiu renginiu.

Danut? akaitien?, Raseini? TAU klausytoja

Komentarų nėra