Vyskupas A. Baranauskas prakeikt? Seim?

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Mike miestas?

Lietuvos literat?ros klasikas, pirmasis Lietuvos aliasis, vyskupas, garsiojo Anyk?i? ilelio autorius Antanas Baranauskas susiimt? u galvos suinoj?s, k? yra suman?s Seimas, inicijuojantis Mik? ?statymo pataisas. Patais? ?teisinimas palengvint? galimybes mikuose statytis namus.
Aplinkos ministerijos duomenimis, ?teisinus pataisas, statybos gal?t? vykti 140 t?kst. miko vald?. Vaizdiai kalbant, atsirast? galimyb? i Lietuvos giri? ipl?ti vos ne Kauno dydio teritorij?.
Atsivert? didiul? alioji aizda, kurios ne?manoma b?t? igydyti ir kuriai apraudoti prireikt? naujo Antano Baranausko, kuris, kaip inome, vaizdingais posmais apdainavo Anyk?i? ileliui ?vykdyt? egzekucij?.
Sunkios dienos at?j?, mon?s badu mir?,/ Samanas duonon kep?,ieves sriubon vir?./ Mikas moni? pasgail?s, rasa apsiverk?s,/ Auktas savo vir?nes debesin ?merk?s/ Ir suuk?s: ,,Broliukai, ginkit?s nuo bado!/ Palaiminta toj ranka, k? kirv? irado!/ Su aarom pirmieji truput? praskyn?,/ Vaitodami j? vaikai teip gyn? t?vyn?;/ D?saudami an?kai tuos mikus eikvoj?,/ Proan?kiai veimais miestelin veioj?;/ Po keturias deimtis veim? pardav?,/ Diaugdav?si, ant dienos po mutin? gav?./ Mediai mat i daugyb?s visikai atpig?./ Ir teip ilgai aikvoj?, net kolei pristig?; (Itrauka i Anyk?i? ilelio).I cituot? poeto posm? matome, kad lietuviai mik? kirsti prad?j? tik bado itikti. Ta?iau ?kart kirv? ketinama kelti ne i bado, bet i godumo. Mat Lietuvos turtuoliai nori gyventi kaip senov?s lietuviai oian?iose giriose, apsigaub? brangiais v?ri? kailiais, valgydami viei? ir nat?ral? maist?, bet, aiku, tuo pa?iu neatsisakydami nei ferari?, nei leksus?, nei kelioni? l?ktuvais ? tolimus kratus.

Kalavij? ik?l? Prezident?

B?tent tokie tikslai gali b?ti uifruoti Mik? ?statyme, kur? pra?jusi? savait? vetavo Prezident? Dalia Grybauskait? ir gr?ino Seimui pakartotinai svarstyti.
Kalavij? prie besikesinan?ius naikinti mik? ik?lusios Prezident?s teigimu, tokios pataisos sudaro prielaidas stichikai, neprognozuojamai mik? urbanizacijai bei niokojimui ir apriboja visuomenei pri?jim? prie mik?.
Visuomenei neprieinamomis priva?iomis valdomis jau paverstos graiausios alies paeer?s, tod?l negalime leisti, kad taip atsitikt? ir su mikais. Mikai ypatinga alies vertyb? ir visos tautos turtas, iplatintame praneime iniasklaidai cituojama D. Grybauskait?. Prezident?s teigimu, priimant ?statym?, kuris tur?jo ?gyvendinti Konstitucinio Teismo nutarim? ir nustatyti tik labai retus, iimtinius miko pavertimo kitomis naudmenomis atvejus ir taip apsaugoti mikus, buvo nueita pirmiausia privat?, o ne vie?j? interes? ginan?ia linkme ?teisintas buvusi? sodyb? atstatymas miko em?je.
Itin reta iimtimi, pasak Prezident?s, turi b?ti ir mik? skaidymas ? maesnes nei 5 hektar? valdas, o pagal Mik? ?statym? tai tapt? taisykle. Anot D. Grybauskait?s, mik? skaidymas ? smulkias valdas yra ne?kikas ir prietarauja Konstitucinio Teismo iaikinimui, kad suskaidius mikus b?t? sudarytos prielaidos pakeisti nat?ral? kratovaizd?, gamtin? aplink? bei skurdinti ir alinti mikus.
Prezident?s manymu, visuomen?s interesus paeidia ir paskutiniu patais? pri?mimo momentu atsiradusi ir es? mik? niokojim? ?teisinanti nuostata, pagal kuri? vietoj
ikirsto miko ?veisimo ar kompensacijos u j? sumok?jimo b?t? galima atsipirkti tik pavieni? eldyn? suformavimu.

Gal pad?t? Mediokl?s ?statymo pataisos?

Mik? ?statymas, pasak Prezident?s, turi tarnauti valstyb?s interesams, tod?l iimtys gali b?ti numatytos tik strateginiams valstyb?s projektams ?gyvendinti.
?statym? svarstant Seime jam savo nepritarim? yra pareik? ir ali?j? organizacij? atstovai, ta?iau palaikym? reik? priva?i? mik? savininkai. Anot savinink?, ?statymo patais? vilkinimas tik apsimestinis r?pestis mikais ir gamta, o i ties? mon?s stumiami nuo nuosav? emi? ir norima, kad jiems priklausanti em? realiai niekada nepriklausyt?.
Neatmetama, jog rytingiau nei Prezident? nusiteik? radikal?s Lietuvos giri? saugotojai ta proga gali pasi?lyti itin r?s?ias Mediokl?s ?statymo pataisas: pavyzdiui, panaikinti Mediokl?s ?statymo antrojo skirsnio pirmame straipsnyje numatyt? nuostat?, kad mediokl? yra draudiama urbanizuotuose plotuose. Galb?t panaikinus tok? draudim? turtuoliai bijos b?ti paauti ir taip atkakliai nebesiver kurti savo gerov?s Lietuvos giriose.
Prieingu atveju mikus gali itikti likimas, kuris apdainuotas kiekvienam lietuviui iki skausmo inomuose posmuose:
Kalnai kelmuoti, pakaln?s nuplik?!/ Kas j?s? groei senobinei tiki?/ Kur toj puikyb? j?s? pasid?jo?/ Kur ramus j?s? ?imas nuo v?jo,/ Kai balto miko lapeliai lam?jo/ Ir senos puys si?ravo, brak?jo?/ Kur j?s? pauk?iai, paukteliai, pauktyt?s,/ Katr? ?iulban?i? teip ramu klausytis?/ Kur j?s? v?rys, gyvuliai, v?reliai?/ Kur v?ri? olos, lauai ir urveliai?/ Visa prapuol?; tik ant lauko pliko/ Kelios puel?s apykreiv?s liko!.. (Itrauka I Anyk?i? ilelio).

Kv?puoti draudiama?

Svarstant nauj? Mik? ?statymo projekt? jau ne vien? kart? vyko piketai, ta?iau piketuotoj? balsai, regis, pasiekia tik Prezident?r?, bet ne Seim?, kurio dauguma nemato
nieko baisaus, jei atsiras galimyb? Lietuvos mikus paversti kolektyviniais sodais.
D?l numatomo Mik? ?statymo patais? prie Seimo protesto akcij? reng? Lietuvos alieji laik? rankose plakatus su ?kiais Privati valda. Maudytis ir kv?puoti draudiama. Anot ali?j?, numatomos Mik? ?statym? pataisos sudaryt? ne tik teisines prielaidas deim?i? t?kstan?i? hektar? mik? sunaikinimui, vandens telkini? taros didinimui, bet ir suvaryt? Lietuvos moni? galimybes prieiti prie tinkamiausi? poilsiui vandens telkini? ir kit? gamtos vertybi?.
Nedideli mikeliai turi itin svarb? ekologin?, rekreacin? ir kratovaizdin? vaidmen?, jie tur?t? b?ti ne naikinami, o ypatingai saugomi, teig? prie Seimo susirink?
ali?j? atstovai, ragindami parlamentarus nepalaikyti Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Jono im?no vadovaujamos darbo grup?s parengt? Miko ?statymo patais?.
Pasiklausykime, kokia imintimi ioje situacijoje pasidalint? ali?j? jud?jimo pradininkas Lietuvoje A. Baranauskas:
Mat lietuvi? d?ios,/ Senais mikais pen?tos, viduj miko tr?ios;/ Plikuos plotuos, be miko, lyg tartum apkursta,/ Tartum di?sta nuo saul?s ir palengv?l skursta./ Nors jau dabar lietuvis plikuos plotuos gimsta,/ Giesm?j mik? ugird?s, be jo neberimsta./ Sen? mikai myl?ta, t?lon giesm?n d?ta:/ M?s? t?veli? visos tos giesm?s mok?ta./ Tai mat, miko pasilg?, aukl?jo ilel?:/ Kasdien apvaiktin?jo kon? pakrat?l?/ Ir, priugd? kaip meldo graiausio puyno,/ Jaunas irdis ir d?ias vaikeli? ramino./ Ir saugojo kas diena kaip didiausio labo:/ Ne tik medio, nelau? nei maiausio abo. (Itrauka i Anyk?i? ilelio).

Komentarų nėra