X folkloro festivalis A padain?siu dain? dainel?

Versija spausdinimui

Visa, kas graiausia, tauta ?prasmino liaudies dainose. ?ia ir laim?, meil?, diaugsmas, li?desys, gamta… Lietuv? daina lydi nuo lopio iki paskutinio atod?sio. Liaudies dainos ne vienas posmelis ir priedainis, b?na dvideimt ir daugiau posm?. iuolaikiniame pasaulyje liaudies daina skamba modifikuotai, suestradintai, girdime ir nat?rali?, autentik? dain?, jas atlieka folkloro myl?tojai.
iais metais folkloro ansamblis Degule mini savo veiklos dvideimtpenkmet?, per j? kolektyvas imoko ir sudainavo daugyb? Raseini? krato dain?, itransliavo tautosakos, suoko rateli?, oki?, aplank? daugyb? Lietuvos miest? ir miesteli?, Kekav?, Koknes? Latvijoje. Pamilo Simono Stanevi?iaus surinkt? folkloro lobyn?, imokome ir mokom?s diaugtis dain? skambesiu. Per paskutin? penkmet? kolektyve dainuoja Genovait? Dimien?, Elena Babonien?, Elvyra Somanavi?ien?, Neringa Jurkien?, Adolfina Guntarskien?, Danut? akaitien?, Regina Astaenkovien?, Regina Ur?inauskien?, Birut? Ratkevi?ien?, Regina Martiien?. Moterys pamilo liaudies dainos bendryst?, pam?go buvim? kartu. Smagu, kad tobul?jame, ple?iame repertuar?, diaugiam?s pa?ios, diuginame folkloro myl?tojus. Imokome ir dainuojame kalendorines dainas (Kal?d?, Velyk?, Jonini?, Ugav?ni?), studijuojame uraytus papro?ius, tautosakos pavyzdius.
Jau nuskamb?jo deimtasis romans? vakaras. Klausytojai vertina, diaugiasi iuo anru, skatina pl?sti repertuar?. X folkloro festivalis Simono Stanevi?iaus gimtin?je iais metais sukvies liaudies dainos, odio, okio myl?tojus paklausyti atlik?j? i aki?, Baisogalos, Kelm?s, Jonikio, Latvijos. Tai dainos, festivali?, ven?i? bi?iuliai, ? kuriuos galima atsiremti rengiant folkloro ventes. Jei sukviestume visus folkloro kolektyvus, kurie lank?si festivaliuose A padain?siu dain? dainel?, tai gal?tume surengti didel? folkloro dain? vent?. Tas kolektyv? skai?ius siekt? per trisdeimt.
Laukiame graios, saul?tos birelio 11 dienos 14 valandos ir susitikimo su i?rovais Kanop?nuose.
Asta Nikentaitien?

Komentarų nėra