XV respublikin?s moni? su negalia sporto varybos

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Birelio 22 dien? Raseini? KKSC stadione jau penkiolikt?j? kart? vyko Raseini? r. moni? su negalia s?jungos organizuojamos respublikin?s sporto varybos. iais metais varybose dalyvavo atuonios komandos, iek tiek maiau nei ?prasta. Jos vyksta generalinio r?m?jo K?stu?io Skamarako ir nenuilstan?ios Raseini? r. moni? su negalia s?jungos pirminink?s Janinos Jokubauskien?s d?ka. ? sve?ius atvyko ir dovanas renginio organizatoriams ?teik? Raseini? rajono meras Remigijus A?as, generalinis renginio r?m?jas K?stutis Skamarakas, Socialini? reikal? ir sveikatos apsaugos skyriaus ved?ja Angel? Palekien?, Raseini? dienos uimtumo centro direktor? Veronika ?irvinskien?. Savo trumpuose, bet prasminguose pasisakymuose sve?iai palink?jo s?km?s ir sportin?s kovos, daug diaugsming? akimirk? ir gerostarto. Sportininkai su nekantrumu lauk?, kada prasid?s varybos. Raseini? KKSC direktoriaus pavaduotojas Gintautas Bal?aitis visus informavo apie varyb? eig?, rung?i? starto laik? ir viet?. Varytasi atuoniose rungtyse: 60 m b?gime, fig?riniame vaiavime, kulkininiame audyme, uolyje ? tol? i vietos, kamuoliuko metime, baud? metime, 100 m vaiavime, virv?s traukime. Buvo daug grai? akimirk?, pergal?s diaugsmo, pralaim?jimo kart?lio. Kaip ?prasta visose varybose, vakarop paaik?jo nugal?tojai ir prizininkai. 60 m b?gimas moterys: I Donata Rumevi?ien? (Raseiniai), II Anela Gagaityt? (Raseiniai), III R?ta Ramanovait? (Kaunas). Vyrai: I Dainius Pocius (Raseiniai), II Mindaugas Bernotas (ilal?), III Edvinas Laauninkas (Kaunas). Fig?rinis vaiavimas moterys: I Irena Perminien? (Raseiniai). Vyrai: I Virginijus emaitis (Raseiniai), II Arvydas Mikul?nas (Raseiniai), III Juozas Krasauskas (ilal?). Kulkinis audymas moterys: I Nijol? Stokuvien? (Raseiniai), II Teres? Martinaitien? (akiai), III Irena Perminien? (Raseiniai). Vyrai: I Tomas Andreikus (ilal?), II Mindaugas Bernotas (ilal?), III Edgaras Sargautis (Kaunas). uolis ?tol? i vietos moterys: I Laimut? Malinauskien? (Kaunas), II R?ta Ramanovait? (Kaunas), III Irena Kairaitien? (akiai). Vyrai: I Vygantas Budvytis (akiai), II Zigmas Jurgaitis (akiai), III Edvinas Laauninkas (Kaunas). Kamuoliuko metimas moterys: I Laimut? Malinauskien? (Kaunas), II Stas? Vasaitien? (akiai), III Vida Urbonavi?ien? (Raseiniai).Vyrai: I Zigmas Jurgaitis (ilal?), II Romas Grybas (akiai), III Vidmantas Vitkauskas (Raseiniai). 100 m vaiavimas moterys: I Irena Perminien? (Raseiniai). Vyrai: I Vytautas Gradieckas (Kaunas), II Arvydas Mikul?nas (Raseiniai), III Virginijus emaitis (Raseiniai). Baud? metimas moterys: I Irena Perminien? (Raseiniai), II Stas? Vasaitien? (akiai), III Anela Gagaityt? (Raseiniai). Vyrai: I Virginijus emaitis (Raseiniai), II Mindaugas Bernotas (ilal?), III Povilas Petraitis (Kaunas). Virv?s traukimas: I ilal?, II Kaunas,III akiai.
Nugal?tojai ir prizininkai buvo apdovanoti atminimo medaliais ir diplomais. Pagal ikovot? asmenini? prizini? viet? skai?i? buvo paskai?iuotos komandos-nugal?tojos, kurios apdovanotos taur?mis ir atminimo diplomais. Komandin?je ?skaitoje nugal?toja tapo ilal?s ko-manda, antr?j? viet? ikovojo Kauno komanda, tre?ioje liko Raseini? komanda. Komandos u dalyvavim? buvo apdovanotos r?m?j? ?steigtomis atminimo dovanomis ir pad?kos ratais. Vis? varyb? dien? dalyviai ir sve?iai organizatori? buvo vaiinami altaisiais ukandiais ir gaiviaisiais g?rimais. Organizatoriai d?koja r?m?jams: generaliniam r?m?jui K?stu?iui Skamarakui, UAB Danspin, UAB Raseini? uvininkyst?, UAB Dalrimas, Antanui Pratoiui, UAB Camira, Sauliui Stankevi?iui, Raseini? k?no kult?ros ir sporto centrui, Aurai ir Evaldui Ignatavi?iams, ?eslovui Franckevi?iui, I? Vigmaila, Vaidai ir Juozui Skamarakams.

Komentarų nėra