aliasis aiginio virusas

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS
Teko gyvenime matyti vien? kit? miko daigyn?. Kakod?l juos daniausiai dareliais vadindavo. O daigyn? b?davo beveik kiekvienoje girininkijoje – keliolikos ar?, pushektario. Bet kad daigynas uimt? 26 ha, sunku patik?ti. V? Raseini? mik? ur?dijos aiginio medelynas ?kurtas 2006m. iluvos seni?nijos Naukaimio kaime. Jo ?k?rim? ioje vietoje l?m? tai, kad ?ia lengva priesm?lio em?.
V? Raseini? mik? ur?dijos ur?do pavaduotojas Rimvydas Mikelaitis pasakojo: em? reik?jo ipirkti i keli? savinink?. Medelyno ?rengimas kainavo 1 mln. 200 t?kst. lit?. Teko statyti elektros pastot?, nema? atstum? iki medelyno elektra atiteka poeminiu kabeliu. Tiesa, elektros katus 60% padeng? VST, 40% ur?dija. Elektros paj?gumai reikalingi sodmen? aldytuvui, kurio talpa 560 kub.m. aldytuvas palaiko tinkam? dr?gm? ir temperat?r?, kad medeli? sodmenys neprad?t? vegetuoti. alia administracinio pastato ir angaro su aldytuvu stovi technikos garaas. Jame daug em?s dirbimo technikos: keltuv?, purentuv?, medeli? sodinimo, laistymo, transportavimo. Stovi nemaas vandens rezervuaras, i kurio nutiestomis poemin?mis trasomis galingu vandens siurbliu vanduo paduodamas laistyti daigynus, s?jinukus ir sodinukus, kuri? ?ia auginama apie 4 mln. vnt. Medelyne auginami ne tik miko atsodinimui tinkami sodinukai – daugiausiai egl?s, puys, juodalksniai, berai, ?uolai, bet ir daug dekoratyvini? augal?. Pastar?j? apie 30 r?i?. Vien ? pavasar? V? Raseini? mik? ur?dijos girininkij? kirtaviet?ms atkurti, naujiems mikams, eldini? plotams ?veisti, inykusioms r?ims atsodinti numatyta panaudoti 366 t?kst. egli?, 160 t?kst. juodalksni?, 37 t?kst. ?uol? ir kt. sodinuk?.
Besilankant medelyne, vyko sodinuk? ikasimo darbai, kuriuos vykdo UAB Skardupys. T?dien ?ia darbavosi 60 moni?. ? pavasar? darbai, kaip ir pats pavasaris, iek tiek v?luoja. Sodinuk? kasimus prad?davome kovo m?nesio pradioje. ? pavasar? tik balandio pirmosiomis dienomis, pasakojo medelyno virinink? Irena
Burinskien?, medelyne dirbanti nuo pat jo ?k?rimo. Irena yra baigusi em?s ?kio akademijos Mik? fakultet?. Jau 22 metai ji dirba vienoje darboviet?je vis su miku, su mediais. iuo metu, kai vyksta medeli? sodinimas, darb? su pavaduotoja Nijole Adomavi?iene turime utektinai – tik sp?k suktis, kalb?jo Irena. – Vieni ivaiuoja, i?r?k jau atvaiav? kiti. Vaiuoja girininkai, eiguliai, privat?s asmenys. Savo sodyboms mon?s daugiausiai perka dekoratyvinius augalus. Paklausiausi – juodavais? aronija, velnioji gudobel?, blizgantysis kaulenis, paprastasis ligustras, paprastasis katonas, kvapioji sedula. inoma, ir pasirinkimas yra nemaas – beveik 30 r?i?. Tiesa, i iema medelynui pateik? nekok? siurpriz? viena storo sniego danga, o kiek v?liau ir kita aplau? medeli? akas, prilenk? jas prie em?s, nemaai sodinuk? ne tik sualojo, bet ir sunaikino.
Gerasis aliasis virusas keliauja i aiginio medelyno, i darb?i?, kruop?i? rank? ? rajono mik? kampelius, ? gyvenvietes, sodybas, pakeles, prie vandens telkini?. Tegul ple?iasi, tegul b?na gajus ir nesilpstantis aiginio medelyno virusas. Jis nepavojingas, jis teiks mums atgaiv?, ramyb?, grains m?s? rajon?. Nuo sezono pradios jau pasklido per 600 t?kst. vnt. aliojo viruso.

Komentarų nėra