emaitiki skaitymai

Versija spausdinimui

Saul?t? etadienio ryt? ? Raseini? krat? emaitik? pasirokouti i Plung?s literat? klubo Vingiorykt? atvyko trys aunios emaituk?s Adel? Daukantait?, Irena Strainskait?-Glinskien? ir Daiva Rudelyt?. Nors Raseiniai priklauso emaitijai ir mes esame emai?iai, ta?iau pamirtame tikr? emaitik? tarm?, kurios mus mok? Simonas Daukantas. Tuo pasir?pino vienios, kurios, kaip pa?ios sak?, yra ?ystas emaites, tik viena iek tiek maiyta.
Vosilikyje, Raseiniuose, Didiuliuose i?rovai klaus?si emaitik? pamaiktavim?, ne?tik?tin? istorij?, gyvenimo diaugsmu pulsuojan?ios poezijos, aid? aidimus, susipaino su autori? k?ryba ir ileistomis knygomis. O j? tikrai daug. inoma, ?sp?dingiausios paraytos tikra emai?i? tarme, jas skaitant ir odyn?lio prireikia, kad suprastum, apie k? kalbama.
Anot A. Daukantait?s, emaitikos tarm?s reikia prad?ti mokyti nuo ma? dien?. Adel? para? ir ileido knygeli? maiesiems, taip pat veda edukacijas.
Moterys maiktavo, kad didiausias j? gyvenime sukauptas turtas, kur? gali dovanoti kitiems, yra k?ryba. Tad iomis dovanomis ir pasidalijo su Raseini? Marcelijaus Martinai?io vie?ja biblioteka.
Renginiai emaitiki skaitymai tai jau ketvirtas rengini? ciklas ?gyvendinant Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos projekt? Senasis emaitis Simonas Daukantas, kur? finansuoja Lietuvos kult?ros taryba.
Renata Aleksiejien?,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos kult?rini? veikl?
koordinator? ir organizator?

Komentarų nėra