irg? lenktyni? klubo nariai sukilo prie prezident?

Versija spausdinimui

Gytis SAD?NAS

Pats rekomendavo, bet paskui gail?josi

2006 m. Raseiniuose buvo ?kurtas Nacionalinis irg? lenktyni? (NL) klubas. Jo pradininku buvo Kelm?s r. Uven?io miestelio verslininkas Ri?ardas Petrikas. V?liau ? ? klub? ?stojo ir raseinikis verslininkas K?stutis Skamarakas. Maa to. Jis neslepia, kad netgi pats rekomendavo klubo prezidentu irinkti raseinik? veterinarijos gydytoj? Remigij? Pok?, kuris v?liau daugeliui klubo nari? tapo dideliu galvos skausmu.
,,Kai buvau irinktas rajono meru, pas mane at?jo R. Pokus ir prad?jo pasakoti, kad nori Raseini? hipodrome organizuoti irg? lenktynes,- prisimin? K. Skamarakas.- A su entuziazmu tam sumanymui pritariau. Paskui ir pats nusipirkau 4 irgus. Labai nor?jau, kad b?t? atgaivintas Raseini? hipodromas.
Tuometinis Raseini? meras K. Skamarakas inicijavo ir pad?jo, kad Raseini? hipodromas tapt? regioniniu prioritetu. Ta?iau greitai pasteb?jo, kad irg? sporto entuziastai ir pradininkai: Ri?ardas Petrikas, Vaclovas Macijauskas ir Ar?nas Rauba su klubo prezidentu neranda bendros kalbos ir danai barasi.
,,Tuo tarpu man R. Pokus buvo toks geras, kad nors prie aizdos d?k. D?l to vyr? ir pasiteiravau:kur uo pakastas? Bet jie tik tiek tepasak?: ,,K?stuti, mes tau neaikinsim. Laikui b?gant pats visk? pamatysi ir suprasi,- prisimin? K. Skamarakas. Jo teigimu, taip ir buvo. ,,Arklid?se b?davau beveik kiekvien? dien? ir visk? matydavau: kad sportiniai irgai laikomi labai prastosmis s?lygomis ir eriami nekokybikais paarais. Vien? dien? neitv?riau ir pasakiau: ,,Remigijau, i?r?k, irgai neprii?r?ti ir nepaerti. Bet jis atr??, kad viskas tvarkoje. ,,Kaip viskas tvarkoje, jei irgai stovi m?le. Juk ?ia ne darbiniai arkliai,- d?l to jam priekaitavau ne vien? kart?. Po keleto toki? pasakym? viskas tvarkoje mano draugyst? su klubo prezidentu R. Pokumi ir baig?si,- atviravo K. Skamarakas. Ivaistytos t?kstantin?s sumos Pasak K. Skamarako, visi klubo prezidento R. Pokaus nevar?s darbeliai ikilo aikt?n po NL klubo finansinio audito, kur? atliko revizijos komisijos pirmininkas Ar?nas Rauba. Patikrinimo metu nustatyta, kad per 2008 m. ryio paslaugoms ileisti 8 t?kst. 15 Lt. Vidutinikai kiekvien? m?nes? po 680 Lt. (Rajono savivaldyb?s mero m?nesio limitas tel. pokalbiams 150 Lt.) Degalams ?sigyti ileista beveik 15 t?kst. Lt, ta?iau kuro nuraymo akt? prezidentas nepateik?. Maa to. Be klubo valdybos sprendimo R. Pokus komandiruot?ms ileido 9 t?kst. 924 Lt. Pagal s?mat? ilaidos virytos 1 t?kst. 924,28 Lt.
Revizijos komisijos pirmininkas A. Rauba taip pat nustat?, kad 2008 m. V? ,,Raseini? hipodromas arklid?se buvo laikoma 19 irg?, kuri? eimininkai per m?nes? vidutinikai u vieno irgo ilaikym? mok?jo apie 400 Lt, ta?iau ie pinigai nebuvo parodyti nei klubo kasos dokumentuose, nei banko s?skaitoje.
Nustatyta, kad R. Pokus be valdybos sprendimo u vyriko smokingo su priedais nuom? spalio lapkri?io m?nesiais i klubo l?? sumok?jo 600 Lt. O toliau dar graiau. Patikrinus avansines apyskaitas rasta, kad i klubo l?? buvo pirktas MP3 grotuvas u 148 Lt, veidrodis ir karnizai u 486,75 Lt, kraujo spaudimo matuoklis u
116,65 Lt, viestuvas u 229 Lt, kosmetikos priemon?s u 50,92 Lt, 3 roletai u 370 Lt, Philips barzdaskut? u 125 Lt ir alkoholiniai g?rimai daugiau kaip u t?kst. Lt.
Bendra i? pirkini? suma 3 t?kst. 805,13 Lt.
,,Visikai neaiku, kur ios prek?s panaudotos, nes klubo valdybos sprendimu patvirtinto nuraymo akto n?ra,- steb?josi K. Skamarakas.- Be to, patikrinimo akte nustatyta, kad klubo prezidentas R. Pokus per 2008 m. reprezentacin?ms ilaidoms ileido 12 t?kst. 381,38 Lt, ta?iau i? preki? taip pat nenura?. Anot valdybos nario K. Skamarako, ikilus aikt?n nereg?to masto l?? ivaistymui, valdybos nariai nor?jo kreiptis ? teis?tvarkos pareig?nus. Ta?iau pas prezident? R. Pok? po klubo finans? patikrinimo patek? dokumentai dingo kaip ? vanden?…Tiesa, d?l klubo dokument? dingimo 2010 m. kovo 31 d. NL klubo valdybos nariai – K. Skamarakas, Dainius adauskis ir Linas Bal?i?nas kreip?si ? Raseini? policijos komisariat?. Ta?iau spal? i policijos at?jo atsakymas, kad ikiteisminis tyrimas d?l dokument? dingimo yra sustabdomas. ?domu, kod?l?
,,Kadangi R. Pokus yra ir V? Raseini? hipodromas direktorius, ten taip pat baisi netvarka.Teko kreiptis ? teism? d?l 5 t?kst. Lt pajam? neparodymo metin?je ataskaitoje,- aikino K. Skamarakas.- Ikilo aikt?n ir tai, kad R. Pokus u savo ir sesers, ir dar keleto savinink? irg? 18 m?n. nemok?jo V? Raseini? hipodromas u irg? laikym? ir ?rim? arklid?se. Savo ?sakymu jis pats save atleido nuo mokes?io, kuris m?nesiui yra 350,00 Lt. Per ? laikotarp? susidar? visai apvali sumel? – apie 40 t?kst. Lt. R. Pokus teisinosi, kad jam tai buvusi savotika kompensacija u vaik? treniravim?.

Teismas pripaino, kad visuotinis susirinkimas buvo neteis?tas

Pasak K. Skamarako, iuo metu NL klube yra 24 nariai. Valdyba buvo nutarusi visuotiniame ataskaitiniame nari? susirinkime ne tik svarstyti Nacionalinio irg? lenktyni? klubo finansin?s veiklos ataskait?, bet ir isirinkti nauj? prezident?. Ta?iau, pasak K. Skamarako, nor?damas ivengti atsakomyb?s u l?? ivaistym?, R.
Pokus be valdybos inios, apgaul?s b?du suorganizavo visuotin? susirinkim?, kuriame ne tik patvirtino finansin? ataskait?, bet ir perrinko save prezidentu dar vienai
kadencijai. O ? valdyb? irinko naujus mones, kurie net nedalyvavo tame susirinkime. Aiku, kad klubo valdybos nariai labai pasipiktino tokiu R. Pokaus savivaliavimu ir padav? j? ? teism?. ,,R. Pokus sako, kad visuotiniame susirinkime dalyvavo 12 nari?. Ta?iau mano iniomis, i viso dalyvavo tik keturi nariai, o kiti dalyvavo tik pagal ?galiojimus. Be to. Vienas ?galiojimas buvo negaliojantis. Vadinasi, i viso buvo tik vienuolika nari?. Akivaizdu, kad R. Pokaus organizuotas visuotinis susirinkimas buvo neteis?tas,- pasakojo K. Skamarakas.- D?l tokios apgaul?s mes kreip?m?s ? iauli? apygardos teism?. Teismas pripaino, kad visuotinis susirinkimas
buvo neteis?tas. Po io akibrokto Nacionalinio irg? lenktyni? klubo valdyba pasi?l? prezidentui R. Pokui atsistatydinti. Bet jis apie tai nenori net gird?ti. Ir vis kartoja: ,,O kod?l tur??iau atsistatydinti? Juk esu labai geras.

Sukirino klubo narius

Daugelis Nacionalinio irg? lenktyni? klubo nari? neslepia, jog d?l prezidento R. Pokaus skleidiam? apkalb? atmosfera klubo viduje yra labai slogi.
,,Regzdamas ?vairias intrigas R. Pokus sukirino klubo narius. Dabar tarp m?s? tvyro didelis nepasitik?jimas,- nesl?p? K. Skamarakas.- Ir kol jis nebus pakeistas,
draugik? tarpusavio santyki? n?ra ko tik?tis.
Klubui priklausantis Kelm?s r. Uven?io miestelio verslininkas Ri?ardas Petrikas turi 8 irgus. Jis taip pat klubo prezidento R. Pokaus adresu negail?jo kar?i? odi?.
,,Prezidentas R. Pokus yra uzurpav?s valdi?. Jo rankose V? ,,Raseini? hipodromas ir Nacionalinis irg? lenktyni? klubas. Tod?l k? nori, t? daro. Net nesiteikia
iklausyti kit? klubo nari? nuomon?s. Jei klubo valdyba nusprendia vienaip, tai R. Pokus padaro visikai kitaip. Pavyzdiui, klubo valdyba buvo pasi?liusi ? Marok?, ?
Kilm?s knygos pos?d? komandiruoti trener? Lin? Bal?i?n?, o Pokus isiunt? visai kit? mog? ydr? alait?. D?l jo vadovavimo stiliaus klube tvyro labai nesveika
atmosfera,- pasakojo R. Petrikas. Nacionalinio irg? lenktyni? klubo narys, Gargd? miesto verslininkas, irgininkyst?s sporto klubo ,,Dreverna savininkas Vaclovas
Macijauskas turi 11 sportini? irg?. Paklaustas apie klube tvyran?i? atmosfer? nesl?p?, kad iandien klubo situacija yra pakankamai sud?tinga.
,,Bandymas vienasmenikai valdyti kr?vos steig?j? ?steigt? ?staig? yra visikai netoleruotinas. Nepuoia m?s? klubo ir su prezidentu vykstantys teismai. Bet kitos ieities netur?jome,- atviravo V. Macijauskas. Jo teigimu, prie tai buvo daug bandym? su R. Pokumi susitarti graiuoju. Bet tie pokalbiai nedav? teigiam? rezultat?.
,,Klubas yra privatus. Ir jo nariams klube m?gautis savo pom?giu turi b?ti malonu,- kalb?jo V. Macijauskas.- Kadangi prezidentas R. Pokus savo vadovavimo stiliaus keisti nesiruoia, tai visais tes?tais b?dais turime kuo grei?iau padaryti tam gal?.

Tik ambicij? karas?

Tuo tarpu pakalbintas Nacionalinio irg? lenktyni? klubo prezidentas R. Pokus tikina, kad tarp jo ir klubo nari? vyksta tik ambicij? karas.
,,Kai kuri? klubo nari? ir V? ,,Raseini? hipodromas nari? buvau spaudiamas daryti hipodromo detal?j? plan?, nes j? teigimu, d?l to v?liau negal?siu padaryti
hipodromo rekonstrukcijos plano,- pasakojo R. Pokus.- Ne paslaptis, kad vieajai ?staigai tai but? buvusios labai didiul?s ilaidos apie 200 t?kst. Lt. Be to, gerai inojau, kad hipodromo rekonstrukcijai detaliojo plano ivis nereikia. Pamat?, kad nepasiduosiu spaudimui, d?l to paskui kai kurie klubo nariai i emaitijos prad?jo prie mane meito kompanij?.
Pasak R. Pokaus, Raseini? hipodromo rekonstrukcijos projektas buvo s?kmingai paruotas ir be detaliojo plano u maesn? nei 100 t?kst. Lt sum?, o paraika priduoti LVPA.
,,Ta?iau b?tent po to ir prasid?jo dokument? po?miai, auditai, tendencinga revizija, visikai neklausiant apie mano padarytas ilaidas nei man?s, nei buhalter?s. Po to
sek? K. Skamarako skundai ? rajono Savivaldyb? ir grasinimai teismais,- tikino R. Pokus.- Ta?iau matydami mano ?dirb?, Raseini? r. savivaldyb?s vadovai ir tarybos
nariai mane apgyn?. Pats meras buvo nuvaiav?s ? hipodrom? ir arklides patikrinti skunduose nurodyt? fakt?. Ta?iau jie nepasitvirtino.
Anot R. Pokaus, kai klubo susirinkime Raimondas ilanskas K. Skamarako pasiteiravo, kas prezidento darbe yra blogai, tai igirdo atsakym?: viskas. ,,Bet n? vieno konkretaus fakto taip ir nenurod?,- tikino prezidentas. R. Pokus sako, jog raseinikio verslininko K.Skamarako r?styb? usitrauk? d?l to, kad jo papra? usimok?ti u irg? laikym?. ,,Ta?iau . Skamarakas isikraust? su savo arkliais taip ir nesumok?j?s hipodromui 8 t?kst. Lt skolos. Tuos pinigus teko isireikalauti teismo keliu. Matyt,
u tai K. Skamarakas dabar ir negali atleisti,- tikino R. Pokus.

Komentarų nėra