BEDARBYST?

Versija spausdinimui

Bedarbyst? klesti visoje Lietuvoje: ir didiuosiuose miestuose, ir miesteliuose. iandien netekti darbo viena didiausi? nelaimi?, o susirasti nauj?, juolab ?sidarbinti jaunam, tik studijas baigusiam specialistui sunkiai ?gyvendinama svajon?. Nedarbas viepatauja ir Raseini? rajone – darbo biros informacija apie naujas darbo vietas teikia maai vil?i?. Vyriausyb?je svarstomos kelios alternatyvos, kaip sumainti jaunimo nedarb?. Viena j? - leisti pradedantiems - 18-24 met? – darbuotojams mok?ti maesn? minimal? atlyginim?, t.y., ne 670, o tik 600 lit? ,,? rankas.

Raseinikiams udav?me kelet? kalusim? iomis temomis: 1) koki? profesij? atstovai Raseiniuose turi daugiausia ans? ?sidarbinti? 2) kokios srities specialistai daugiausiai udirba? 3) kokias profesijas patartum?te rinktis abiturientams? 4) k? manote apie Vyriausyb?s ketinim? jauniems specialistams mok?ti maesn? minimal? atlyginim??

Darelio aukl?toja Irena Bajorinien?:

iuo metu blogiausia statybininkams, nemaai j? pa?stu. tai kad ir mano s?nus prisiek?s statybininkas apdailininkas, kito darbo jam n? nerodyk, o neteko darbo, ir viskas. Manau, dar galima ?sidarbinti visuomeninio maitinimo ?staigose, kirpyklose. i? profesij? atstovai reikalingi. O kas dabar daugiausia udirba, suku pasakyti dabar visur tie apmok?jimai sutrump?j?.

Turb?t medikai, gydytojai geriausiai udirba. Pati esu pedagog?, buvo kalbama, kad mums nur? 15 procent? atlyginimo, ta?iau kol kas dar nesumaino. Vis d?lto reik?t? agituoti, kad jauni mon?s rinkt?si pedagogo profesij?. Kad ir kaip beb?t? kalbama apie pedagogus, kad ir kiek jie teubirbt?, bet ios profesijos atstov? tikrai labai reikia ir reik?s ateityje. Dar paklausi kalvio profesija. D?l maesnio minimalaus atlyginimo jauniems specialistams reik?t? labai gerai pasvarstyti. Galb?t reik?t? pam?ginti praktikai ir ?sitikinti, ar verta sumainti.

Egl? Staniulien?, 27 met? moteris, dirba Meno mokykloje:

,,Visur dabar sunku. Gal kompiuterininkams, buhalteriams dabar lengviausia ?sidarbinti. Geriausiai udirba individuli? ?moni? savininkai, mon?s, turintys stamb? versl?. Biudetini? ?taig? direktoriai, administracijos darbuotojai turb?t irgi gerus atlyginimus gauna. Savivaldyb?je dirbantiems ko gero nesumaino alg?, nors ir ten gal apkarp?. Jauni mon?s tur?t? mokytis usienio kalb? – gal?t? usienio ?mon?se dirbti. Manau, reikalingi yra vert?jai, usienio kalb? mokytojai. Jauniems mon?s kaip tik reikia daugiau pinig?. Kaip ?sigyti isilavinim?, jei gauni tik 600 lit?, kaip sutaupyti mokslams? Jeigu jaunas mogus nedirbs, tai kaip jis ?gis patirties? Jaunimas ir pramogoms daugiau ileidia. Pensininkams, aiku, irgi reikia pinig?, vaistams daug ieina.

Tomas ir Gintautas noriai diskutavo pateiktais klausimais:

Tikriausiai iais laikais lengviausiai darb? gali rasti mechanikai – automobiliai genda, nesvarbu – sunkmetis, ar e. B?tent iuo metu daugiausiai udirba teisininkai, antstoliai (juokiasi). Jauniems mon?ms sunku patarti, nes situacija kei?iasi, bet reik?t? rinktis t? specialyb?, prie kurios linksta irdis, o ne vien i iskai?iavimo. Geras sprendimas usiimti individualia veikla, kurti savo versl?. Atlyginim? tur?t? nustatyti ?mon?s vadovas, o ne Vyriausyb?. Apskritai kalbant, danai b?na, kad jaunas mogus turi daugiau id?j? ir padaro daug daugiau, nei vyresnio amiaus mon?s, o patirtis ateina bedirbant, svarbiausia – pastangos.

Kazys, pusamis vyrikis i Raseini?:

,,Kiek skaitau j?s? laikrat?, labai sunku Raseiniuose susirasti darb?. Daugiausia udirba valstyb?s tarnautojai, savivaldyb?s darbuotojai. Va, mano s?nus irgi pusiau be darbo. Mokosi statybininku, bet kas i to statybos saustojo. Darbo n?ra, o gyventi reikia dabar. Vyriausyb?, Seimas visai nusivadovavo, niekada gyvenime taip prastai nebuvo. Kiekvienam mogui, tiek jaunam, tiek vyresnio amiaus, reikia darbo – visiems reikia usidirbti.

Edita, 25-eri? met? mergina, dirba Norvelitoje:

?sidarbinti dabar gali tik tie, kurie turi daugiausia pain?i?. Yra ir toki?, kurie neturi jokios profesijos, bet uima geras pareigas. A pati dirbu ne pagal specialyb?, nes turiu per maai pain?i?, o gal per maai pinig? kyiams. Mokslams, darbo priemon?ms ?sigyti pinig? sukiau so?iai. Tik metus padirbau pagal specialyb?: prasid?jusi kriz? dav? kaip su kirviu – netekau darbo. O inau moni?, kurie tebaig? 12 valand? kursus dirba tok?, kaip mano, darb?. Daugiausiai dabar udirba medikai, gydytojai i alies susirenka antr? tre?i? atlyginim?. Kur dabar gerai udirbti galima? Dirbant prie pinig?. Jauniems mon?ms naudinga b?t? ?gyti finansininko, ekonomisto, buhalterio specialyb?. Ger?, imanan?i? savo darb? buhalteri? visur reikia. Gal vyriausyb? mano, jei esi jaunas, reikia, tau reikia maiau pinig?? Tikrai nepritariu tokiai nuomonei. Nemaai darbo viet? uima pensininkai, o gal?t? dirbti jauni mon?s j? galvos vieesn?s, nei pensinink?.

45-eri? statybininkas Bronius noriai atsakin?jo ? pateiktus klausimus:

A manau, kad daugiausia galimybi? Raseiniuose susirasti darbo turi statybininkai, jie ir udirbti gali geriausiai. Ta?iau iuo metu sunku rasti ger? darb?. Abiturientams pasi?ly?iau studijuoti vadyb?, geriausia finans?. Ten jie gaut? neprastus pinigus. Jaunimui mok?ti maesn? minimal? atlyginim? blogas sumanymas. Visi mes esame vienodi, tod?l ir atlyginimai tur?t? b?ti vienodi.

Parduotuv?je ukalbintas Saulius, pasakojo:

Manau, kad dabar geriausia dirbti em?s ?kyje, nes jis spar?iai ple?iasi. Mano nuomone, iuo metu geriausiai udirba savivaldyb?s specialistai, o abiturientams k? nors pasi?lyti sunku, nes kol jie baigs aukt?sias mokyklas, daug kas gali pasikeisti. Norint ?vertinti iandienin? situacij?, reik?t? atsigr?ti ? praeit? – ir v?l reikalingi suvirintojai, traktorininkai, odiu, paprasti darbininkai. iais laikais Vyriausyb? maai kada pataiko ? ritm?, taigi sprendimas mainti minimal? darbo umokest? jaunuoliams b?t? dar vienas ?vis pro al?.

Anita pokien?, 27 met? moteris, dirba fotopreki? parduotuv?je: ,Net ir turintiems geras profesijas, ne vien? aukt?j? isilavinim?, n?ra darbo viet?. Grei?iau rasi darb? per pa?stamus, nei pagal profesij?. Jei nesi baig?s moksl?, niekas ? tave net nei?ri, net ir paprastoms pareigoms uimti darbdaviai reikalauja auktojo isilavinimo, darbo patirties. Sunku pasakyti, kas dabar daug udirba. Gal buhalteriai, ekonomistai, ininieriai darbas sunkus, bet jie gerus pinigus gauna. Bent prie kriz? tai tikrai so?iai udirbdavo. Aiku, alga priklauso nuo to, pas k? dirbi. Anks?iau ir paprasti, nieko nebaig? mogeliai, tarkim, statybose, po 4-8 t?kstan?ius gaudavo. O dabar jau taip n?ra. Jauni mon?s tur?t? pasidom?ti, koki? profesij? atstov? labiausiai tr?ksta. Patar?iau rinktis ekonomisto, teisininko profesij?. Dabar juk nepasirinksi to, ko nor?tum. mogus gal nori tapti aktoriumi, dainininku, ta?iau kas i to baig?s netur?s darbo. Apie minimalios algos mainim? n?ra ko n? kalb?ti. Jei n?ra darbo jaunimas tegul vaiuoja ? usien?. Kitose alyse yra daugiau galimybi? usidirbti. M?s? valstyb? neilaiko nei visuomen?s, nei jauno mogaus. ,,Raseiniuose iais laikais darb? sunku rasti bet kokios specialyb?s darbuotojams, – pasakojo pedagog? Regina Petrauskien?, gyvenanti Gruzdik?je. – Manau, kad daugiausiai iais laikais udirba gydytojai, juk jie gauna ir atlyginimus, ir ?vairi? dovan?li?. Sunku net pasakyti, koki? profesij? reikt? rinktis abiturientams, kad baig? mokslus gaut? ger?, gerai apmokam? darb?. Manau, kol Lietuvoje tokia valdia, perspektyv? maai visose profesijose. Nemanau, kad jaunimui mok?ti maesn? minimali? alg? geras sprendimas. Jaunuoliai ir taip nenoriai lieka gyventi ir dirbti Lietuvoje, o sumainus minimali? alg? visi, kas tik gal?s, ivyks ? usien?.

Komentarų nėra