mon?s kalba

Versija spausdinimui

Paruo? Vytautas M. Butkus ir jaunieji korespondentai Kristina Bendi?t? ir Albinas Stakauskas.

? kart? rubrikos mon?s kalba panekov? klaus?me, k? jie ino apie gandus pakeisti rajono mer?, ir ar tai reikalingas ingsnis? Kaip vertina ios kadencijos mero tarnybos darb? ir savivaldyb?s administracijos darb?? Kokius darbus Raseini? krate reik?t? atlikti neatid?liotinai? Jeigu taip atsitikt?, kad meras b?t? kei?iamas, kas uimt? ? post?? Ar n?ra ioje rokiruot?je e?lini? moment??

Jolanta imaitien?, kult?ros darbuotoja:

- Domiuosi Raseini? rajono politiniu gyvenimu. Mane darbartinio mero darbas tenkina nuo pat kadencijos pradios. Naudodamasi proga nor??iau jam pad?koti ir pasakyti, kad m?s? meras yra labai tolerantikas, subtilus, geranorikas mogus ir geras vadovas. Su administracijos direktoriumi neteko daug susidurti, konkre?ios nuomon?s apie j? neturiu. O d?l negerovi? ir neatlikt? darb? tai j? yra visoje Lietuvoje. Apskritai b?t? netaktika tai aptarin?ti ir lyginti, nes visoje Lietuvoje yra kriz?, suirut?. Aiku, ir m?s? rajone yra abejotin? dalyk?, ta?iau negal??iau iskirti konkre?ios problemos. Nematau nei prasm?s, nei logikos, nei reikalo iuo metu keisti valdi?. Gal tai koks nors taktinis manevras, neinau, kam tai b?t? naudinga ir k? tas duot?. Kalbame apie politikus, vir?nes, ta?iau danai pamirtame eilin? mog?, kuriam nuo valdios perversmo niekas nepasikeis.

Nijol? veistien? i Norg?l?:

- Dabartin?s valdios darbas iaip sau. Meras, a nieko nesakau, toks nieko mogus, su liaudimi bendrauja, o tai liaudiai patinka. O administracijos direktorius atvyk?s i toliau, maiau bendrauja su mon?mis, kiek inau, mon?s n?ra juo patenkinti. Man , kaip Norg?l? gyventojai, labai aktualu kanalizacijos ?vedimas. Labai vargstame, o valdia kol kas nerodo joki? pastang?. Buvo kalba, kas i pradi? bus kanalizacija, o paskui valomas tvenkinys, o dabar kakod?l viskas apsivert? antraip tai irgi minusas dabartinei valdiai. Bet tikrai nemanau, kad dabar b?t? tikslinga versti valdi?.

Vytautas Valys, pensininkas i Raseini?:

- Domiausi politika, inau, kas dabar valdioje, tik nesuprantu, kod?l taip staigiai buvo pakeistas adminstracijos direktorius. O iaip mes, seniai, s?dime namuose, mums tas pats. Nemanu, kad dabar reik?t? keisti valdi?, nes jos darbe koki? nors dideli? tr?kum? nematau, b?na ir blogiau. Gal k? sau ir pasiima, bet mes kai neinome… Juk dabar kuri? valdi? beirinksi – visi vagia. Tokia santvarka – kas valdioje, tas mandresnis u kitus. Turb?t reik?t? sulaukti savivaldos rinkim?.

Jolanta Eimutavi?ien? i Raseini?:

-Politika nesidomiu, neinau, kas uima Savivaldyb?s mero ir administracijos direktoriaus postus. Manau, kad savivaldyb?s vadovai per maai d?mesio skiria pensininkams, pagyvenusiems ir socialiai remtiniems mon?ms. Mano nuomone, gal ir visai gerai b?t? valdi? pakeisti.

Raseinikis Petras, pensininkas:

- Politika ypatingai nesidomiu, bet valdioje esan?ius asmenis inau. Kokios gali b?ti problemos… Mes savo b?ste gyvenam, patys j? tvarkom?s, remontuojam?s ir pagalbos nepraome. Valdi? reik?t? pakeisti. Manau, kad b?t? geriausia, jei rajonui vadovaut? socialdemokratai jie geriausiai tvarkosi.

Raseini? pato virininkas Modestas Klikna isak? mint?, kad likus iki savivaldos rinkim? tiek nedaug laiko perrinkti mero tikrai nevert?t?. Neaiku, koks b?t? io ingsnio tikslas. Praeis tie keli m?nesiai, rink?jai ateis pareikti savo vali?, ir viskas savaime isispr?s. O daryti tokius perversmus nevert?t?, nes tai gal? gale nenaudinga rajono mon?ms. Vertinti ios kadencijos nuveiktus darbus kiek sunkoka, nes mano dabartinis darbas nesusij?s su rajono valdia. Su gerbiamu meru P. Vebavi?iumi joki? sankirt? netur?jome, tad negal??iau pasakyti ko nors blogo. Apie darbus, kuriuos reik?t? atlikti neatid?liojant galiu pasakyti, kad reik?t? laiku ubaigti miesto parko rekonstrukcij?. Parke aidia m?s? vaikai, o ir patys ten lankom?s. Nuo kandidat?r? parinkimo ? mero post? nor??iau susilaikyti. mogus dirba, yra nuoirdus, s?iningas ir jam reik?t? leisti ubaigti kadencij?. O potenciali? kandidat? ? ? post? ateityje m?s? rajone tikrai yra. Netgi ne vienas ir ne du. D?l e?lini? variant? ioje rokiruot?je taip pat labiau link?s susilaikyti. Negali juk kalb?ti apie tai, ko neinai utikrintai.

Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus ved?jas Art?ras Milaauskas ? klausim? d?l galim? poky?i? atsak?, kad taryboje yra 25 nariai ir viskas priklausys nuo to, kaip jie balsuos. Mes esame valstyb?s tarnautojai ir dirbame savo darb?. Politikai formuoja savo politik?, niekados kitaip ir nebuvo. Rajono mero tarnybos ir administracijos veiklos nenor??iau vertinti d?l labai elementari? prieas?i?. M?s? reikalas yra dirbti, veikl? vertina rajono rink?jai. Vienaip ar kitaip vertinti yra ne m?s? funkcija. Neatid?liotinai sprendiam? klausim? ir b?d? rajone yra daug. J? bus visada. Ekonomin? situacija apsprendia rajono ?staig? fizin? b?kl?. iandien galime pasidiaugti, kad subalansuotas mokinio krepelis, mokytojai gaus piln? atlyginim?, mokyklos tur?s l?? mokymo priemoni? pirkimui. Ta?iau ne viskas taip sklandu. Daliai mokykl? reikalingas eilinis remontas, kai kuriose m?s? kuruojamuose rajono kult?ros ?staigose pad?tis yra labai nekokia. Blogos s?lygos saviveiklininkams ir kult?ros ?staig? lankytojams. Kalb?jome su meru, kad galb?t svarstant kit? met? biudet? bus galimyb? numatyti iek tiek pinig?li? ir sutvarkyti ?staigas. Ma?jant mokini? skai?iui, atr?ja mokytoj? kr?vio klausimai. Bet tos problemos buvo visada. Vienos problemos isprendiamos, atsiranda kitos, bet toks jau gyvenimas. D?l naujos mero kandidat?ros galiu pasakyti tiek, kad iandien meras dirba gerai, o d?l naujos kandidat?ros negalvojau.

Valstie?i? liaudinink? Raseini? skyriaus pirmininkas Albertas Tikus taip pat pasisak? u tai, kad nereik?t? daryti koki? nors permain?. mon?s dirbo gerai ar blogai, tai tegul ir isr?bia t? ko? iki galo. O jeigu matome, kad valdia dirbo negerai, tai iki rinkim? liko nedaug, isirinksime kitus, gal bus geresni. Perk?loje arkliai nekei?iami. Tarybos darb? vertinu kaip ir visi raseinikiai. Blogai, kad didelis susiskaldymas pagal partin? princip?. Viskas ir vyksta partij? viduje, merui belieka link?ioti ir su viskuo sutikti. I neatid?liotinai sprendiam? b?d? ? pirm? viet? statau nauj? darbo viet? k?rim?. Visus darbus, kuriuos gali atlikti rajono mon?s, jie juos ir tur?t? atlikti. O tai prieiname iki kurioz?, kuomet valytojai pas mus atvaiuoja i Kauno. Kiek turime moni?, kurie ieko darbo, eina prain?dami paalp?. Leiskime mon?ms dirbti ir usidirbti. Ir mon?s b?t? uimti, ir rajono ekonomikai b?t? didelis pliusas. M?s? mon?s dirba visur ir Vilniuje, ir kitose vietose ir su visais darbais susitvarko. Kod?l konkursai vyksta slaptai? Visus pagrindinius darbus atlieka tie patys mon?s. Reikia daugiau vieumo. Reikia elgtis monikiau ir draugikiau, tuomet bus maesnis moni? susiskaldymas. Kalbant apie mer?, jis tur?t? b?ti visapusikas lyderis. Jis tur?t? iklausyti vis?, bet jo odis tur?t? b?ti lemiamas. M?s? dabartinis meras tikrai nekorumpuotas mogus. Gyvena i savo santaup?. Deja, kai kurie tuo ir naudojasi. ? klausim? e?lini? rokiruo?i? Albertas Tikus atsak?, kad ?ia visk? jie ir daro: mon?s, einantys atvirai, toki? perstatym? nedaro. Jo nuomone, parko tvarkymo darbai vyksta ne laiku, nes dabar kokybikai darb? neatliksi.

Du jauni mon?s Enita pokien? ir Valdas Rainys sak?, kad apie jokias numatomas pertvarkas negird?jo. Tik nor?t?, kad savivaldyb?je darbuotojai, tvarkydami ?vairius dokumentus, b?t? lankstesni. Tuomet mon?s gait? maiau laiko. Mer? nor?t? matyti s?ining? ir darbt?, nuovok?, kuris nieko nesl?pt? nuo moni?.

Komentarų nėra