Žmonės kalba

Gamta (0)

Vasara paskutiniu metu iluma nelepina, ta?iau net ir apniukus? savaitgal? norisi pasim?gauti gamtos artumu, pasig?r?ti margaied?mis pievomis ir vaiskia aluma, pasipliukenti aaros tyrumo vandenyje ar tiesiog akis paganyti mirguliuojan?iu vandens

Skaityti daugiau

Pasaulio futbolo ?empionatas 2010 (0)

Prie savait? Piet? Afrikos Respublikos mieste Johanesburge prasid?j?s Pasaulio futbolo ?empionatas daugel? prikaust? prie televizori? ekran?. Pasidom?jome, ar raseinikiai domisi vykstan?iu ?empionatu ir k? apskritai mano apie futbol?. Udav?me kelet?

Skaityti daugiau

Politikai (0)

Ar mon?ms ?domu, k? veikia ? Raseini? rajono tarybos pos?dius besirenkantys vietos politikai? Kas i t? olitik? geriausiai atstovauja rink?j? interesus? O gal tie pos?diai ?dom?s tik patiems politikams? Atsakymus

Skaityti daugiau

Kalbino Toma Tarvydait? ir Tomas Rimkus (0)

i? savait?, neapsikent? odini? vairuotoj? skund? apie eismo ,,kam?ius, apie ne vietoje ?ruotas per?jas, duob?tus kelius, nutar?me Raseini? gyventoj? paklausin?ti, k? jie apie tai mano ir k? si?lo? ?domi pilie?i?

Skaityti daugiau

Valdia daug k? gali. Ta?iau maai k? padaro (1)

Alio, Raseiniai urnalistai i?jo ? miesto gatves pasikalb?ti su mon?mis apie tai, k? rajono valdia gal?t? padaryti gero miestui, jei ji to labai nor?t? ir nuoirdiai siekt?.
Ligita Gudaitien?
Daugiau d?mesio reikia

Skaityti daugiau

Ariogalos rajonas (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Istoriniuose altiniuose Ariogalos vardas pirm? kart? minimas 1253 m. Mindaugo ratuose. Stanislavas Augustas 1792-04-12 suteik? Magderburgo miesto teises, antspaud? ir herb?. 1950-06-02 i 16 buvusi? apylinki? buvo sudarytas Ariogalos

Skaityti daugiau

Apie pinigus (0)

Dovil? Dambrauskait?
Balandis ne tik varos, bet ir pajam? deklaravimo m?nuo. Daugyb? moni? tik?jo, kad, deklaravus pajamas, lyg velykiniai margu?iai j? pinigin?n ?ried?s keli litai, bet upild? deklaracij? suinojo kai

Skaityti daugiau

Tik?jimas (0)

Pavasariui tvirtu ingsniu engiant eme, nenumaldomai art?ja ir viena didi?j? met? ven?i? Velykos, Kristaus prisik?limo i numirusi?j? diena. ia proga raseinikiai buvo raginami pasidalinti savo mintimis apie religij? ir

Skaityti daugiau

Laisvalaikis Raseiniuose (0)

iniasklaidoje praneama, kad vis daugiau jaun? moni? nusivilia gyvenimu Lietuvoje. Kaip rodo statistika, Lietuvos emigrantai yra vieni i jauniausi? Europos S?jungoje. iuo metu kas tre?ias iki 25 met? alies gyventojas

Skaityti daugiau

KRIZ? (1)

iuo sunkiu laikotarpiu, vadinamu ,,krize, keliama labai daug klausim?, kaip sumainti biudeto ilaidas. Jos mainamos ?vari? institucij? s?skaita. i? savait? praeiviams udav?me klausimus apie dabartin? vietimo sistem?: 1) kokia j?s?

Skaityti daugiau