Žmonės

Gydytojas, politikas, mogus (3)

Pranas LAURINAVI?IUS
Gydytojas chirurgas, Raseini? rajono garb?s pilietis Gediminas Kazys Galubauskas gerai inomas daugeliui kratie?i?. Kiek pla?iau su mediku pabendrauti paskatino dvi graios jo asmeninio gyvenimo datos rugpj??io 17 dien?

Skaityti daugiau

Eugenijos v?rin?ius (0)

Ugn? TIMONYT?
Raseini? rajono Dievogalos kaimo gyventojos Eugenijos Maslauskien?s sodyba yra i t?, pro kuri? vaiuodamas negali nesustoti, kad ir kokiais reikalais beskub?tumei pro al?. Negali nesusirasti tos sodybos eiminink?s ir

Skaityti daugiau

Akmen?s kaimo kapini? koply?ia (1)

Viktoras VITKUS
K. eelgis teigia, kad m?rini? koplyt?li? usakovai ir fundatoriai daniausiai b?davo kaim? bendruomen?s, parapijos, vietiniai turtingi mon?s. iluvos sen. Akmen?s kaimo kapini? koply?ios statyb? gal?jo paremti Auktadvario dvarininkai Kontrimai,

Skaityti daugiau

Atviru veidu ? pasaul? (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Sako, kad mogaus gyvenimo p?dsakus galima iskaityti jo veide, jei tas veidas yra atviras pasauliui, nesislepia po kitu, utamsintu, neslepia savo vidin?s ilumos ir to, kas igyventa, ijausta, patirta.
Rugpj??io

Skaityti daugiau

Akmentai? dinastija i iluvos (0)

Nijol? PETROI?T?
Mug?se, liaudies meno vent?se vis? akis bemat patraukia iki tol nereg?ti akmens dirbiniai. Akmens meistras Jonas ilva i iluvos sako, kad kiekviena jo gimin?s karta paliko kak? savito. Jis

Skaityti daugiau

eimos graiu tik?jimu, Dievo valioje tap?s kunigu (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
- Pasaul? ivydote nuostabiu met? laiku, kai vasara brandina laukuose derli?, sodai nokina vaisius, o ir g?lyn? yd?jimas pa?iame graume. J?s? gyvenimas taip pat pa?iame brandume, nugyvenote pus? amiaus,

Skaityti daugiau

Sveikame k?ne – sveika siela (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
R. Frostas yra pasak?s, kad pus? monijos turi k? pasakyti, bet tyli, o kita pus? neturi k? pasakyti, bet be perstojo kalba. Mano panekovas – per viduriuk?. Gal

Skaityti daugiau

Mokytoj? likimai (0)

Viktoras VITKUS
ANTANINA KASPUTYT?
1932-11-05 vietimo ministro ?sakymu A/Nr.120 Panev?io mokytoj? seminarijos aukl?tin? Antanina Kasputyt? paskirta ? Raseini? vals. Gin?ai?i? pradios mokykl? mokytojos pareigoms. Vizitatoriai paym?jo jos darbtum? ir energij?. Persik?lusi mokytojauti

Skaityti daugiau

Benediktos darbuose irdies ir rank? iluma (0)

Albinas STAKAUSKAS
Raseini? kult?ros centre atidaryta raseinik?s tautodailinink?s Benediktos Malakauskien?s tekstil?s darb? paroda Gyvenimo ratuose. Parodoje taip pat eksponuojami jos dukter? – Astos ir Odetos k?rybos darbai. i paroda surengta asmeninio

Skaityti daugiau

Bit?s ir automobiliai (3)

Pranas LAURINAVI?IUS
Sigitas Girdius, firmos Automobilis savininkas, itin ?domus, darbtus, pilnas id?j?, plataus akira?io mogus. Pavyzdingas eimos t?vas, sekantis gyvenimo ?vykius, neatitr?kstantis nuo politini? ?vyki?, besidomintis visuomeniniu gyvenimu. Nors ir

Skaityti daugiau