Ar dar velgsime ? m?nul??

Versija spausdinimui

iandien tapo madinga s?jant net ? m?nul? velgti. Pam?stykime, ar tai svarbiausia! Gal prad?kime nuo to, ko s?klelei, kad ji dygt?, reikia. Ogi penki? s?lyg?, kaip ir kiekvienai gyvai b?tybei ilumos, dr?gm?s, oro, viesos ir maisto. Kai emel? ilta, dr?gna ir puri, kur s?klel? nubirs, net ir kulnu u?rus, ji sudygs…

?domus is laikmetis. Koki? tik originali? min?i? ir id?j? neigirstame visuose gyvenimo kampeliuose, m?s? gausioje spaudoje ir reklamoje. Antai kaip lieknam ir graiam tapti per kelet? savai?i?, vartojant brangias tabletes, kaip su stebuklingu antpilu igydyti devynias negalias, kaip eimos b?das galima ispr?sti pasitelkus horoskopus ar burtininkus. Madinga dar velgti ? M?nulio kalendori? ir pagal j? pas?ti eimos dar?, tikintis, kad jis suve?s. inoma, jei dar tarpueilius purensime ir derli? rausime taip pat velgdami ? kalendori?

N?ra apie tai teigini? ir gausioje darininkyst?s mokslo literat?roje. O juk po kruopelyt? darovi? auginimas, ?vairi? s?lyg? ?taka tirta, analizuota, lyginta imtme?iais. Tokios darininkyst?s veikla pagars?jusios darb?ios tautos, kaip vokie?iai, olandai, kinai ar japonai, tikrai b?t? u?iuop? t? nors ma? procent?l? derliaus padid?jimo priklausomai nuo m?nulio faz?s, b?t? apie tai raoma, inoma. Deja, to n?ra…

Mums atrodo, kai stokojama darininkyst?s ini?, kai neinoma, kada s?ti, kaip tr?ti, kaip kovoti prie ligas ir kenk?jus, tada savo nes?kmes bandoma teisinti, o ir ieities iekoti antgamtin?se j?gose. Gal pas?ta ne toje m?nulio faz?je… Beje, ne tik s?ti, bet ir tarpueilius purenti, laistyti, derli? nurauti taip pat patariama ? j? velgiant…

Taigi tikintys m?nulio kalendoriumi tegu juo naudojasi, abejojantys tegu eksperimentuoja, o netikintys gali ir pasiaipyti. Bent i to, kad iandien jo kaimynas skuba s?ti ridik?lius, u savait?s s?s salotas, paskui vis? m?nes? skai?iuos dienas iki svog?n? ar mork? s?jos. O gali pasitaikyti, kad t? irinkt?j? dienel? emel? bus per alta, umirkusi, o gal perdi?vusi…

Ir dar kelios mintys vis dar velgiantiems ? m?nul?. Pirma padarykite eksperiment?, pas?kite dal? daro pagal m?nulio kalendori?, kit? dal? t? dien?, kada nepatariama s?ti. Ar ne?domu? Jeigu draudiam? dien? pas?tos darov?s neder?s, a pasireng?s nuostolius atlyginti! Tikiu, kad m?nulis nuostabi ir brangi m?s? pasaulio dalel?, bet maai s?klytei ji ne pati svarbiausia. Kaip min?jau, jai reikia ilumos, dr?gm?s, n?ra kada ? m?nul? valgytis. O be to, ji pati palauks, tarkim, tos palankios m?nulio faz?s, juk ji gyva, neapsiriks

Gal geriau pagal gamtos kalendori?

Danas daugiau patyr?s darininkas pastebi, kad alnos b?na pagal tam tikr? tvark?, d?sningum?, jos gana tiksliai sutampa su kai kuri? augal?, kaip alpusnio, gluosnio, ievos, alyvos, fenologin?mis faz?mis sualiavimu ar yd?jimu. Fenologinio arba gamtos kalendoriaus painimas palengvina surikiuoti darbus dare. Lengva juk atsiminti, kad jautrias alnoms daroves, kaip agurkus, aguro?ius, pupeles, be baim?s galima s?ti tik alyvoms suydus. Gamtos atbudimo, yd?jimo d?sningumus m?s? senoliai steb?jo, inojo, tik mes primirome, mat, daug laiko pra?jo…

Daugelis darovi? s?jamos ar sodinamos iki vasaros pabaigos. Ropini? ir iedini? kop?st? daigai v?lyvo rudens ar iemos derliui sodinami liepos pabaigoje, ridik?liai rudens derliui s?jami rugpj??io antroje pus?je. Salotas, pinatus, krapus galima s?ti iki vasaros pabaigos, jei tik turime laisv? em?s plotel?, pavyzdiui, nukasus ankstyv?sias bulves. eimos daro tu?ias, juodos em?s plotelis nepuoia…

M?s? s?lygomis ne laiku pas?tos ar pasodintos darov?s nuken?ia nuo aln?. Ir daniausiai ilumam?g?s darov?s. Ta?iau miestuose, o ir nuo v?j? apsaugotuose ar apdengtuose agropl?vele daruose aln? pavojus maesnis negu atviruose plotuose. Darininkui verta inoti, kokias neigiamas temperat?ras gali ik?sti al?iui atsparios ir neatsparios darov?s.

al?iui atspariausi mork?, burok?li?, krap?, ridik?li?, pup? ir irni? daigeliai, jie iken?ia net iki 6C alnas. Kop?st? eimyna baltag?iai, iediniai, ropiniai paken?ia iki 3C temperat?r?. Tuo tarpu vis? ilumam?gi? darovi? pakantumas neigiamoms temperat?roms yra maas. Agurk?, pomidor?, aguro?i?, patison?, moli?g?, pipir? daigeliai daniausiai igyvena tik 0,5C alneles, tik pupel?s paken?ia iki 1,5C. Taigi, m?s? krate s?j? geriau kiek pav?linti, nei paankstinti, kad augal?liai nenukent?t? nuo aln?.

Ta?iau ?ia tik bendri vidurkiai. Antai i iltnamio ? lauk? persodinti neugr?dinti kop?st? daigai nuals ir auktesn?je temperat?roje. Atsparumas alnoms priklauso nuo to, ar daigelis persodintas i puodelio su nesueistomis aknimis, ar irautas i daigyno. Agurkams ilgiau kaip savait? usit?susi ir apie +10C temperat?ra gali pakenkti.

Komentarų nėra