Ar jau pajutome sunkmet??

Versija spausdinimui

Viktoras Vitkus

Politikai vis daniau lyg v?zdu mosuoja tautie?iams apie ausis odiais sunkmetis ir kriz?. Baigiasi pirmasis met? m?nuo, paym?tas protest? banga, kuri atne? prietaring? nuomoni?. Viktoras Vitkus (toliau V.V.) kalbina du miesto verslininkus UAB Saudrija direktori? Audri? Nork? (toliau A.N.) ir UAB Bilderis direktori? Sauli?
Matel? (toliau S.M.)

V.V. Kokie kriz?s padariniai J?s? verslui?

A.N. Suma?jo klient? srautas. Preki? ir paslaug? paklausa krito 40 nuoim?i?. Padid?jo mokes?iai. Kai kurias ivadas dar daryti ankstoka, nes pra?jo maai laiko.

V.V. Ar is ma?jimas – visoms prek?ms ir paslaugoms?

A.N. Beveik visoms. Ne pirmo b?tinumo prek?s (paveiksl? ir fotografij? r?mai, fotoalbumai ir kt.) beveik neperkamos. J? paklausa suma?jo apie 90 nuoim?i?. Maiau gauname ikvietim? ? namus progin?ms nuotraukoms (vestuv?s, kriktynos, laidotuv?s ir panaiai). Ta proga nor??iau pamin?ti ?domi? detal? anks?iau emigrantai v?sti vestuves gr?davo ? namus, buvo gausiai usakoma nuotrauk?, dabar gi ir to n?ra.

V.V. Kokia situacija su dokument? dauginimu, fotonuotraukomis pasams, vairuotoj? teis?ms, asmens tapatyb?s paym?jimamas?

A.N. ias paslaugas galima priskirti prie pirmo b?tinumo. Be j? mogus negali iversti. Tod?l ias paslaugas s?lyginai galima pava-dinti stabiliomis.

V.V. Teikiate ir retesnes paslaugas ?raote Raseini? savivaldyb?s, krato istorijos muziejaus ?vairius renginius ir projektus DVD ir CD formatais. Ar iliko paklausa ioms
paslaugoms?

A.N. J? niekuomet nebuvo daug, ti-kiuosi, kad dar toki? usakym?
bus.

V.V. Ar visi j?s? darbuotojai isaugojo darbo vietas, ar nesuma?jo j?
atlyginimai?

A.N. Kolektyvas n?ra didelis. Stengsim?s, kad jis nema?t?. Atlyginim? taip pat nesiruoiame mainti.

Matyt, pirmieji spart?jan?ios bedarbyst?s perspektyvas pajuto statybininkai. Geriausieji specialistai tebesidarbuoja usienyje. Kalbinu kit? panekov?, UAB Bilderis direktori? Sauli? Matel?.

V.V. Kaip j?s? vadovaujami statybininkai pajuto ekonomines permainas?

S.M. Suma?jo usakym? statyboms, konkurs?. Pa?iuose konkursuose padid?jo konkurencija. Jeigu anks?iau dalyvavo 5-6 statybin?s organizacijos ar firmos, tai dabar
j? dalyvauja nuo 30 iki 50. Pagrindinis siekis – isilaikyti, nebankrutuoti.

V.V. Kokie santykiai su statybini? mediag? tiek?jais?

S.M. Jie tapo sud?tingesni. Kei?iasi statybini? mediag? ?kainiai. Tiek?jai pak?l? reikalavimus, kito ir apmok?jimo s?lygos. Jeigu anks?iau u pateiktas mediagas buvo
galima atsiskaityti per 40 dien?, dabar tai reikia padaryti per 10-15 dien?.

V.V. Kiek moni? j?s? bendrov?je neteko darbo ir kokie dabartiniai atlyginimai?

S.M. Atlyginimai suma?jo dvigubai. I 120 darbuotoj? atleista apie 50.

Abiems panekovams d?koju u trump? pokalb?.

P.S. Kol vystysis ekonomin?s kriz?s padariniai, mums, mielieji tautie?iai, neleis li?d?ti oumenai i Seimo.

Komentarų nėra