Atakuoja elektroniniai teroristai

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Norg?l? kaimo gyventoja G. S. ? Alio, Raseinius usuko neina k? tik gautu elektroniniu laiku, kur? siunt?jas reikalauja tuoj pat isi?sti kuo platesniam pa?stam?j? ratui. Moteris guod?si, jog panaaus turinio laik? ji gaunanti nuolat ir nebeinanti, kaip nuo j? apsiginti. Tokius siunt?jus ji pavadino elektroniniais teroristais. Moteris nor?t? daugiau suinoti, kas tie siunt?jai, ko jie tokiais laikais siekia ir kaip nuo j? gintis?

Priemirtinis eil?ratis

Norg?lik? i kantryb?s ?syk ived? laikas su eil?ra?iu, kur? neva para? v?iu serganti paaugl? ir kuri labai nor?t? inoti, kiek moni? jos eil?rat? gavo, jai labai svarbu, kad t? eil?rat? perskaityt? kuo daugiau moni? ir t. t. Laiko siunt?jas tikina, jog perduotus elektroninius laikus registruoja, kad b?t? galima suskai?iuoti (nors neaiku, kuriems galams), ir graudena, jog tai yra nepaprastos mergait?s, kuri greitai paliks ? pasaul?, praymas, nes jai liko gyventi tik ei m?nesiai. O toliau – dar li?dniau, nes mergait? niekada neoks ileistuvi? baliuje, niekada nebaigs mokyklos, neitek?s ir netur?s vaik?. Isi?sdami ? laik? kuo daugiau moni?, j?s suteiksite ma? vilt? jai ir jos eimai, nes u kiekvien? naujam adresatui isi?st? laik? Amerikos V?io draugija skirs 3 centus jos gydymo programai. Primenama, jog vienas jaunuolis isiunt? ? laik? 500 moni?, o tai reikia, jog kiekvienas m?s? gali ir privalo isi?sti tokius laikus 5-6 adresatams.

Pagijo?

Ir k? pasakyti tokio laiko gav?jai? Paguosti, jog toji mergait? pasveiko? Mat tokio pat turinio laik?, su tuo pa?iu eil?ra?iu L?tas okis esu gavusi prie kokius 4-5 metus. Vadinasi, mergait?, kuriai gyventi bebuvo lik?s vos pusmetis, jau daug pusme?i? nugyveno. Duokdie jai sveikatos ir toliau. inoma, jei tokia ji i viso egzistuoja, o jei ne, tegul pasveiksta visi sergantieji.
Prie kur? laik? alies gyventoj? elektronines pato d?utes buvo ukimusi lavina laik?, kurie ikart kaltino kiekvien? beirdikumu, jei tik jis neplatins to laiko: Jei tu niekam to laiko neisi?si, vadinasi, tu neturi irdies. Ir prid?ta iauriai nudegintos mergait?s nuotrauka. Bet ?domu tai, jog laiko siunt?jai nepra? pinig? gydymui, nenurod? jokios s?skaitos, o tik reikalavo kuo pla?iau visiems rodyti sualot? mergait?s veid?. Kod?l? Deja, neseniai toks laikas v?l skriejo.Tik ?kart jau ad?ta, jog u kiekvien? persi?st? laiko kopij? mergait? gaus pinig?. Trumpiau sakant, reikia mergaitei pad?ti. Gan danai savo pato d?ut?se randame laik?, persp?jan?i? apie gresian?ius pavojus, patarim?, kaip apsisaugoti nuo galim? lig?, ta?iau ir tokie laikai visuomet baigiasi primygtinu reikalavimu laik? persi?sti kuo platesniam moni? ratui.

Pamatysi, kas tau bus…

Tikriausiai danas m?s? skaitytojas yra gav?s laik?, kurie tarsi nieko nereikia, bet juos kakod?l vis tiek b?tina persi?sti. Jei tai padarysi, artimiausiu metu aplankys didel? s?km?. Pateikiami ?rodymai, pasakojimai apie ne?tik?tinai praturt?jusius asmenis ir primenama, jog laim?s dydis priklausys nuo iplatint? laik? kiekio. Ta?iau vargas b?si?s tam, kuris ? t? laik? nekreips d?mesio ir jo niekam neisi?s. V?lgi pateikiami ?rodymai, pasakojamos toki? nukent?jusi?j? istorijos. Vieno j? namai suplek?j?, kitas susialoj?s avarijoje, o tre?iojo netgi vaikas mir?s. Bausm?s gali netgi susilaukti u tai, jei savo artim?j? ratui nepersi?si grai? min?i?, paveiksl?li?. Nor?t?si manyti, jog maai kas tokiomis nes?mon?mis ir jas lydin?iais g?sdinimais tiki, bet i pato d?utes ata-kuojan?i? laik? galima sp?ti, jog daugelis tai daro d?l ventos ramyb?s, atseit, geriau Likimo netampyti it katino u ?s?, ir paspaudia kelet? kompiuterio klavi?.

ventieji lenci?g?liai

Vyresniosios kartos mon?s dar nepamiro keliavusi? vent?j? lenci?g?li?, kai siunt?jai reikalaudavo deimtimis kart? perrayti maldas, litanijas ir jas si?sti. Tai
daniausiai b?davo apsireikim? atgarsiai. Atseit, apsireik?s kokiai nors bobulei ar vaikeliui ventasis (daniausiai – pati Panel? Marija) su nurodymais, k? ir kam isi?sti, kategorikai prisakydama to lenci?g?lio nenutraukti. Tuose laikuose taip pat b?davo pasakojimos graios istorijos apie tuos, kurie ?vykd? laiko nurodymus ir isiuntin?jo laikus, bei primenamos baisios nelaim?s, itiksian?ios tuos, kurie tokias raliavas ignoravo. Kiekvienas laikininkas dar prisimena, kaip isip?sdavo krepys, kai kas nors sumanydavo prad?ti nauj? lenci?g?l?. Keikdavo mon?s tokius siuntin?tojus, bet vis tiek vykdydavo j? vali?… d?l ventos ramyb?s.

Dalinasi palikimu

Vienas iluvikis neseniai prisipa-ino vos nesusigund?s kakokiam Zimbabv?s gyventojui pad?ti sutvarkyti palikim?. Ieivio i Lietuvos palikuonis paveld?jo didiulius turtus, ta?iau d?l ?vairiausi? suvarym? negali j? ?teisinti, tod?l jis ieko mogaus Lietuvoje, kuris tai pad?t? padaryti, o u tai atsilygint? net… pus?s milijono lit? suma. Tam reik?jo tik atidaryti banko s?skait?, inoma, ne tu?i?, ir pasakyti visus banko duomenis, kad b?t? galima pervesti pinigus. Jei ne s?nus dvyliktokas, tai gal b??iau ir susigund?s, nes labai jau viliojan?iai atrod?. Bet s?nus pasiaip?, kad nenusipigin?iau, nes kiti net pus? paveldimos sumos gauna, – prisipaino mogelis.
Daugelio m?s? elektroninius patus praeit? ir upraeit? savait? atakavo praneimai apie laim?jimus. Ir a laim?jau milijon? (nors jokiame aidime nedalyvavau), mane
kakas atrinko. Dabar reikia tik specialios s?skaitos pinigams pervesti…
? m?s? pato d?utes keliauja elektroniniai laikai apie neva iuo metu atnaujinamas VDNET elektroninio pato s?skaitas ir praoma patvirtinti savo tapatyb?, paraant prisijungimo vard?, slaptaod? bei gimimo dat?. Laike ?sp?jama, kad asmen?, nepateikusi? informacijos per 7 dienas, el. pato d?ut?s bus itrintos. Tokie klaidinantys laikai siun?iami i adresato Vdnet Eletroninio Sistema ir pavadinti Vdnet Webmail s?skaitos naujinimas. Grasinama nutraukti vien? ar kit? paslaug?, jei laiko gav?jas neatsi?s savo konfidenciali? duomen?. Nereikia b?ti imin?iumi suprasti, kad igav? konfidencialius prisijungimo duomenis, suk?iai svetimu vardu gali atlikti ?vairias operacijas internete – pavyzdiui, sudaryti pirkimo sutartis.

Grandininiai laikai

Kompiuteri? specialistas Algis Vensk?nas sako, jog grandininiai laikai, kuriais tepraoma persi?sti laik? kuo gausesniam adresat? b?riui, yra viso labo tik viena pato iukli? r?i?, artima kompiuteri? virusams. Tokie laikai kartu su virusais ir elektroniniu lamtu apkrauna elektroninio pato d?utes, d?l to gali trikti kompiuteri? tinklo darbas. Grandininiai laikai dauginasi geometrine progresija kaip ir kompiuteri? virusai, tik j? dauginim?si utikrina ne kompiuterin? programa, o psichologiniai dalykai, kai laiko gav?jas, net ir suprasdamas, jog tai yra nes?mon?, vykdo laiko nurodymus d?l ventos ramyb?s. Kartais mogus persiun?ia laik? slapta vildamasis, jog kakam padar? gero. O kitas gal ir galimu atlygiu susigundo. Ta?iau kad ir kokie motyvai beskatint? persiuntin?ti laikus, to daryti nereik?t?. Ir pinig? u persi?st? laik? kopijas tik?tis b?t? naivu, nes to padaryti net technikai yra ne?manoma, nebent su laiku b?t? atsi?stas kompiuteri? virusas, kuris susisiekt? su centrini serveriu ir perduot? jam tam tikr? informacij?, ta?iau tokius laikus net atidarin?ti yra pavojinga, jau nekalbant apie j? platinim?. Panekovo nuomone, tokie laikai, kuriais tik tepraoma platinti, plinta d?l moni? neiprusimo arba d?l pikt? k?sl?, kai siunt?jai siekia ulauti serverius. Paskai?iuokime: a isiun?iau 10 laiko kopij?, tie gavusieji – dar po 10… Ir ? dienos pabaig? jau klajoja deimtys, imtai t?kstan?i? nereikalingo lamto. Taip prasideda nebevaldoma grandinin? reakcija.Tai k? daryti, jei tavo pato d?ut? atakuoja tokie laikai? O k? j?s darote su iukl?mis? J?s? pato d?ut? taip pat turi iukliad??. Ten ir si?skite visk?, kas nepageidaujama.

1 Komentaras

  1. pritariantis

    2011-07-02 09:11

    Gerai, kad apie tai raote. Daniau raykite, nes dabar mon?s kaip kokie durneliai siuntin?ja ir siuntin?ja vienas kitam visokias nes?mones.