Atminties kelias

Versija spausdinimui

2021 metais minime 80-?sias Holokausto pradios Lietuvoje metines. Lietuvoje, skirtingai nuo didiosios Europos dalies, Holokausto auk? udyni? vietos buvo netoli j? gyvenamosios vietos. Praktikai per kelet? 1941 met? vasaros ir rudens m?nesi? visikai sunaikintos gausios miest? ir miesteli? yd? bendruomen?s. Ariogaloje tai ?vyko rugs?jo 1 dien?. i? rugs?jo 2-?j? Ariogaloje vyks renginys Atminties kelias.
Kokia buvo Ariogalos yd? bendruomen?? Kvie?iu paskaityti istoriko, humanitarini? moksl? daktaro Ar?no Bubnio straipsn? i knygos Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais (Margi ratai, 2021 m.).
Rusijos imperijos 1897 m. gyventoj? suraymo duomenimis, Ariogaloje gyveno 1 541 ydas (70 proc. miestelio gyventoj?). Miestas labai nukent?jo Pirmojo pasaulinio karo metais, buvo beveik visikai sugriautas, vietos ydai 1915 m. caro valdios itremti ? Rusij?. Po karo dalis j? gr?o ? gimt?j? miest?. 1923 m. Lietuvos gyventoj? suraymo duomenimis, Ariogalos vals?iuje gyveno 462 ydai. Dauguma miestelio yd? vert?si prekyba ir amatais, vietos bendruomen? tur?jo sinagog? ir kelias religines pradios mokyklas ir mokykl? hebraj? kalba. Tarpukario laikotarpiu dalis vietos yd? emigravo ? Piet? Afrik?, JAV ir Palestin?.
Pirmomis naci? ir soviet? karo dienomis vargonininko Jono Krutulio iniciatyva buvo suorganizuotas lietuvi? sukil?li? b?rys. B?rio nariai prad?jo patruliuoti miestelyje, suimin?ti pasilikusius komunistus, komjaunuolius ir sovietinius pareig?nus. 1941 m. liepos 45 d. sukil?liai 6 lietuvius komunistus ir 5 suimtuosius suaud? (yra inomos kai kuri? suaudyt? komunist? pavard?s Kazys Mick?nas, Kazys ?gda, Juozas Petrauskas, Valevi?ius). J? lavonus ukas? atvaryti vietos ydai. Liepos viduryje baltarai?iai su?m? dar 14 komunist? ir sovietini? aktyvist?, tarp j? dauguma buvo ydai (Gutmanas, Kagaravi?ius, erien?s (uov? ir marti) ir kt.). Pasak liudytoj?, suimta buvo dviej? akcij? metu, antr? kart? aud? ir du vokie?iai.
Naci? okupacijos pradioje, kaip ir kitose Lietuvos apskrityse ir vals?iuje, ydai buvo sutelkiami ? getus ir laikinas izoliavimo stovyklas. Visi Ariogalos ydai 1941 m. vasar? suvaryti ? get?: du didelius sinagogos pastatus, aptvertus m?rine siena su geleiniais vartais. Vartus pasikeisdami saugojo vietiniai baltarai?iai. ? Ariogalos get? perkelti ir Josvaini? ydai. K?daini? apskrities policijos vado 1941 m. rugpj??io 17 d. praneime Policijos departamento direktoriui nurodyta, kad Ariogaloje yra 290 yd? (tarp j? 80 moter?). Ta?iau realiai is skai?ius tur?jo b?ti gerokai didesnis, nes ? j? nebuvo ?traukti yd? vaikai. ydai taip pat buvo varomi dirbti pas ?kininkus aplinkiniuose kaimuose.
udyni? dien?, 1941 m. rugs?jo 1 d., Ariogalos policijos nuovados virininkas Leonas ?epas sukviet? policininkus ir baltarai?ius. Apie pietus ? Ariogal? i Kauno dviem sunkveimiais atvaiavo 1-ojo lietuvi? policijos bataliono 3-iosios kuopos kareiviai, vadovaujami ltn. J. Barzdos. Kai kuri? liudytoj? teigimu, ? Ariogal? atvyko ir vokie?i? kariki?. Vienas vokie?i? karininkas kalb?josi su policijos virininku L. ?epu. Jis vokie?i? karinink? vadino daktaru ulcu (vokie?i? saugumo policijos vado Lietuvoje ?staigoje dirbo SS oberturmfiureris dr. Alfonsas Scholzas).
Vietiniai baltarai?iai ir atvyk?liai ?m? rikiuoti ydus ? kolon? ir i geto vesti ? udyni? viet? apie 2 km nuo Ariogalos esant? Dubysos sl?n?. Netoli Dubysos buvo ikastas apie 5060 m ilgio griovys. Vietov? buvo apaugusi kr?mokniais. Prie suaudym? ydai buvo irengiami ir grup?mis po 3040 vedami prie duob?s. udyni? viet? saugojo vietiniai pagalbininkai policininkai, ydams ? nugaras aud? bataliono kareiviai. Komand? audyti duodavo min?tas gestapininkas ulcas. audyta madaug i 56 m atstumo. Dalis yd? buvo suvaryta ? duob? ir ? juos audyta nuo duob?s krato. Prie audymo prisid?jo keletas vietini? policinink? ir baltarai?i?.
tai k? apie udynes papasakojo vienas j? dalyvis: Kai susirinkome, ?epas padalijo mus ? dvi grupes. A pakliuvau ? pirm?, kuri tur?jo konvojuoti moteris. Ived?me jas i geto ir var?me per miestel? ? jo pietvakarin? dal?. A ir kiti partizanai ?jome ratu ir laik?me paruotus autuvus. Atvar?me jas ? audymo viet?, susodinome griovyje, paskui liep?me gultis veidu emyn, vienai alia kitos. Mes vaik?iojome alia ir visas, kurios nenor?jo gultis, mu?me autuvo buo?mis. At?jo lietuvis lietuvika leitenanto uniforma ir ?sak? atiduoti visas brangenybes. Paskui grupei moni? liep? keltis, nusirengti ir pasak?: Kas turite aukso, atiduokite, nes kitaip atsidursite duob?je. ydai, kurie aukso tur?jo, atidav?. Atidav? ir laikrodius bei kitas brangenybes. V?liau t? grup? ved? prie duob?s ir mon?s lietuvika uniforma aud? juos. Taip grup?mis suaud? visus ydus vyrus, moteris, vaikus… Kit? dien? a dalyvavau suaudyt? yd? daikt? dalybose. Man dav? 2 paltus, moterikus kailinius, dvi moterik? bateli? poras ir por? moterik? bat?. V?liau i yd? geto sand?lio gavau 2 pagalves, dvi antklodes ir paklodi?. Po udyni? visi egzekutoriai gr?o ? Ariogal?. Miestelio restorane jiems buvo surengtos vai?s. Pagal K. Jagerio raport? Ariogaloje buvo nuudyti 662 ydai: 207 vyrai, 260 moter? ir 195 vaikai. Lik? yd? daiktai i audymo vietos buvo nuneti ? sinanog?. V?liau juos isidalijo daugiausia baltarai?i? b?rio nariai. Kai kurie b?rio nariai apsigyveno nuudyt? yd? namuose. Po yd? suaudymo pagalbin?s policijos b?rys buvo iformuotas. Kai kurie buv? b?rio nariai stojo tarnauti ? policij? (K?daini? apskritis, Ariogala).
D?koju autoriui u galimyb? pasidalyti Ariogalos yd? istorija.
Rasa Zakait?,
Ariogalos gimnazijos
Janinos Tarapait?s-liburien?s
TUC koordinator?

Komentarų nėra