Bibliotekoje sve?iavosi garsi Lietuvos knyg? iliustruotoja

Versija spausdinimui

Gegu?s 4 dien? bibliotekoje lank?si Sigut? Chlebinskait? viena ymiausi? Lietuvos knyg? iliustruotoj?, dailinink?, grafik?, daugelio knygos menui skirt? Lietuvos ir usienio projekt? sumanytoja ir organizator?, viena rykiausi? vaik? knygos ir jos kult?ros puosel?toj? Lietuvoje. Ji dalyvauja Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos ?gyvendinamame Lietuvos kult?ros tarybos ir Raseini? rajono savivaldyb?s finansuojamame projekte Dailininkas ir vaikika knyga 2023.
Dailinink? S. Chlebinskait? altinio progimnazijos pradini? klasi? mokiniams praved? k?rybines dirbtuves Kaleidoskopini? iliustracij? paslaptys. Vienia papasakojo, kad dar XIII a. judantys vaizdai buvo naudojami kosmografiniuose rankra?iuose. V?liau is besikei?ian?i? vaizd? popieriuje principas buvo taikomas mokant anatomijos, o pirmosios judan?i? vaizd? ir miniati?rinio teatro knygos vaikams pasirod? XIX a. pradioje. Renginio dalyviai suinojo apie XIX a. Ernesto Nisterio ir Lotharo Megendorferio sukurtas knygas ir neseniai perleistus i? autori? k?rinius. Dailinink? demonstravo ne?prastos konstrukcijos knygas, kuriose nepakanka vien vartyti puslapius. Jas reikia tam tikru b?du valdyti, kad vaizdai jud?t?. Tokios knygos daleles vieno lapo ruoinius ? rengin? atsiveusi dailinink? mok? vaikus kaleidoskopin?s iliustracijos k?rimo paslap?i?. Paaik?jo, kad sukurti toki? autorin? kaleidoskopiniu principu judan?i? puslapin? iliustracij? yra gana sud?tinga, darbas reikalauja kruoptumo, atidumo ir kantryb?s.
ios unikalios didelio susidom?jimo sulaukusios dailinink?s S. Chlebinskait?s parengtos edukacin?s dirbtuv?s buvo ?gyvendintos LR prezident?roje, tarptautin?se knyg? mug?se, knyg? vaikams festivaliuose, mokyklose, ligonin?se Vokietijoje, Pranc?zijoje, Lenkijoje ir daugelyje Lietuvos region?.
K?rybin?se dirbtuv?se buvo paliesta aktuali kratotyrin? tema vaikams pristatyta Izraelio literat?ros klasik?s, poet?s, literat?ros profesor?s, turin?ios litvakik? akn?, Lea Goldberg interaktyvi eiliuota knyga Nuomojamas butas. Tai aisminga eiliuota pasakait? apie draugikum? ir tolerancij?, kuri tiesiog b?tina, kai gyveni tarp daugyb?s skirting? moni?… arba v?reli?! i knyga tikras atradim? ir aidim? pasaulis, jos turin? papildo ir praple?ia iskirtin? leidinio forma. Knyga yra armonikos formos, be to, turi daugyb? atvart?, pa?vairinan?i? skaitym? ir suteikian?i? daugiau k?rinio suvokimo galimybi? maiesiems, taip pat padedan?i? ?sivaizduoti knygos personaus ir netgi kurti naujus. Balandio pabaigoje paaik?jo, kad Nuomojamas butas laurus nuskyn? Lietuvos literat?ros vert?j? s?jungos (LLVS) konkurse Met? verstin? knyga, vaik? ir jaunimo literat?ros kategorijoje. Knyg? i hebraj? kalbos ivert? Nathan Gitkind, sueiliavo Antanas A. Jonynas, pareng? ir apipavidalino S. Chlebinskait?.
L. Goldberg gimtine vadino Lietuv?, o 1934 metais mok? hebraj? kalbos ir literat?ros Raseini? yd? gimnazijos mokinius. Izraelio literat?ros klasik?s atminimo ?aminimu Lietuvoje besir?pinanti dailinink? S. Chlebinskait? apsilank? Raseini? krato istorijos muziejuje, dom?josi Raseini? yd? istorija, j? gyvenim? m?s? krate liudijan?iais eksponatais.
Jolanta Gudeikyt?,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos Informacini?
paslaug? ir vaik? literat?ros skyriaus
ved?ja

Komentarų nėra