Dubysos sl?nyje Ariogaloje tvenkiasi ?tampa

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Tremtini?, politini? kalini? ir partizan? pam?gtame sl?nyje siau?ia vandalai, ?ia vyksta vagyst?s, o pats sl?nis gali b?ti privatizuotas u likutin? 33 t?ks. lit? vert?. Rato su tokiais teiginiais kopijos neiojamos po Ariogalos gatves, ?staigas, butus ir mon?s raginami pasirayti, kad, anot anoniminio autoriaus, sl?nis b?t? apsaugotas nuo visuomenin?s organizacijos Ariogalos vienyb?, kuri ioje teritorijoje eimininkauja pagal panaudos sutart?.Prad?ta para? rinikimo kompanija papiktino Ariogalos vienyb?s prezident? Stepon? Naci?.
Rato autoriai yra tikrai ??l?s. Akipl?ikai meluojant, klaidinami krato mon?s. Kalbama apie 33 t?kst. lit? likutin? sl?nio stadiono vert?, ta?iau nutylima, jog tai ne viso komplekso, bet materialojo turto vert? (trib?na, tualetas, iasfaltuota aiktel?). Be to, joks sl?nio privatizavimas net neplanuojamas ir ne?manomas, nes n?ra suformuotas stadiono sklypas, – sak? Ariogalos vienyb?s prezidentas S.Nacius.
S.Nacius teig? planuojantis kreiptis ? teism? d?l ugauli? ir eminan?i? kaltinim?, ta?iau dar neaiku, kas ?ia tur?t? b?ti kaltinamasis, nes ratas anoniminis.
Kaip galima vaikus ir jaunuolius, su gr?bliukais rankose tvarkan?ius stadion?, vadinti vandalais? Tai amoralu, neteisinga ir labai neatsakinga, – nesl?p? nuoskaudos Ariogalos vienyb?s vadovas. Jis pabr?? tikintis, jog miestelio gyventojai nebus tokie patikl?s ir patik?s ne apkalbomis, bet realiai nuveiktai darbais: sutvarkyta stadiono teritorija ir ?ia kasdien besitreniruojan?iais b?riais Ariogalos vaik?.
Min?tame rate teigiama, kad nupjovus v?liav? laikiklius ir virutin? aukuro dal?, buvo padaryta 10 t?kst. lit? ala.
S.Naciaus teigimu, stovus teko nupjauti d?l aplinkini? saugumo.Kai baig?si kasmet? tremtini? vent?, ant stulp? buvo paliktos visos dekoracijos. Stiprus v?jas visk? nulenk? prie em?s. vent?s organizatoriai nuo sulankstyt? stulp? nu?m? dekoracijas ir daugiau nepasirod?. Kad b?t? saugiau,sulankstytus stulpus nupjov?me. Dabar d?l to ant m?s? metamas vagi? ir vandal? e?lis. Neketiname to nuleisti negirdomis, sieksi-me, kad aikiai b?t? ?vardintas to rato autorius, – sak? S.Nacius. Sl?nyje pagal panaudos sutart? eimininkaujanti S.Naciaus vadovaujama visuomenin? organizacija Ariogalos vienyb? yra sutelkusi kelias deimtis vietos vaik?, kurie lanko stadione rengiamas futbolo treniruotes, dalyvauja sporto varybose, tvarko ne tik stadiono, bet ir jo prieig? bei miestelio aplink?. Ariogalos vienyb? rengia ir visam miesteliui skirtas ventes. Pasak S.Naciaus, nors kaltinimai sunk?s ir ugaul?s, ta?iau ir toliau bus siekiama ne didinti ?tamp?, bet konstruktyviai darbuotis.
N?ra kada per daug li?d?ti, tenka panirti ? prad?tus darbus ir projektus. Toliau turime vykdyti usibr?tus tikslus, – pasakojo rank? neketinantis nuleisti aktyvistas.
Dubysos sl?nyje Ariogaloje besikaupian?i? ?tamp? bando sklaidyti Raseini? rajono savivaldyb?. Meras Petras Vebavi?ius pasira? potvark? D?l Ariogalos gyventoj? kolektyvinio skundo faktams itirti. ? darb? iki ateinan?io penktadienio pavesta atlikti mero pavaduotojos Gitanos Raimien?s vadovaujamai darbo grupei.

2 Komentarai

  1. l

    2011-03-17 17:59

    :D

  2. l

    2011-03-17 18:01

    :@ :*