Edukaciniai usi?mimai bibliotekoje

Versija spausdinimui

iuolaikin? biblioteka moderni, tradicin?, formal?j? mokym? galinti papildyti ir ipl?sti mokymo erdv?, naudinga skatinant gyventoj? ?siliejim? ? visuomen?s kult?rin? gyvenim? ir gerinant mokymosi kokyb?, prisidedant prie ini? visuomen?s k?rimo. Per bibliotekoje vykstan?ius edukacinius usi?mimus tikslin?ms vartotoj? grup?ms (pagal ami?, interesus, atstovaujam? socialin? grup? ir kt. poymius) suteikiama galimyb? tiesiogiai ir aktyviai susipainti su kaupiamais ir saugomais itekliais (knygomis, periodine spauda, vaizdo, garso ?raais, aidimais ir kt.), ?vairiais kult?ros procesais ir kult?ros sritimis, taip ne tik praturtinant inias, bet ir ?gyjant nauj? ?g?di? bei patiriant nauj? emocij?. Edukacin?s veiklos, vykdomos bibliotekoje pasitelkus tam tikrus ugdymo metodus, leidia lavinti ?vairias bibliotekos lankytoj?, ypa? vaik?, kompetencijas ir b?tent tas, kurios iuolaikiniame pasaulyje yra labai svarbios: k?rybikum?, kritin? m?stym?, komunikacinius geb?jimus, bendradarbiavim?, emocin? intelekt?.
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros skyrius yra pareng?s ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amiaus vaikams edukacines programas, kuriomis kvie?ia pasinaudoti vaik? lopeli?-dareli?, rajono ir miesto mokykl? pradini? klasi? mokytojus, vaik? dienos centr? socialinius darbuotojus.
Edukacin? program? Dailininkas ir vaikika knyga sudaro 3 renginiai. Edukaciniame renginyje Knygos kelias ? m?s? namus vaikai supaindinami su garsiausi? Lietuvos dailinink?, vaikik? knyg? iliustruotoj? K. Kasparavi?iaus, Sigut?s Ach, A. Kiudulait?s, D. ukio ir kit? k?r?j? iliustruotomis knygel?mis, su savitu j? iliustravimo braiu, naudojama pieimo technika ir priemon?mis. V?liau usi?mime vaikai glaustai supaindinami su knyg? atsiradimo istorija, j? ?vairove (mediagos, formos, gamybos priemon?s). Pademonstruojama iuolaikin?s knygos standartin? sandara (spaudos lankas, virelis, prielapiai ir kt.). Paskui kuriama rank? darbo knygel? (irma ikimokyklinio amiaus ir III klasi? mokiniams, si?ta IIIIV klasi? mokiniams). Knygel? puoiama dekoratyviniu vireliu. Numatoma knygel?s paskirtis (dienoratis, mano k?ryba, atminim? knygel? ir kt.). Esant laiko limitui virelio puoimas, knygel?s iliustravimas ir teksto k?rimas gali b?ti perkeliami ? antr? atskir? rengin?.
IIV klasi? moksleiviams is usi?mimas pavadinimu Dailininkas ir vaikika knyga yra ?trauktas ? Kult?ros paso paslaugas (https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3704).
Edukacinio usi?mimo Autoportretas mano tikrasis A eigoje vaikai isiaikina, k? vadiname autoportretu, i?r?dami skaidres susipa?sta su garsi? pasaulio dailinink? (A. Diurerio, P. Gogeno, V. Van Gogo,
F. Kalo), lietuvi? dailinink?
(S. Eidrigevi?iaus, . Saukos,
K. Kasparavi?iaus ir kt.) autoportretais. Renginio dalyviai studijuoja bibliotekos fonde esan?ias meno knygas iekodami autoportreto pavyzdi?, isiaikina, kad t? pat? gyv?n?, mog? ir net save pat? kiekvienas dailininkas gali atvaizduoti labai skirtingai, skirtinga technika, skirtinga ekspresija ar emocija. Atlikdami bandymus vaikai pamato, kaip ger? arba blog? nuotaik? gali sukurti forma, spalva ar smulkiausios detal?s, tokios kaip aki? vilgsnis, antaki? linija ar l?pos. K?rybini? dirbtuvi? uduotis pasitelkus ?vairias pieimo priemones ir mediagas sukurti savo autoportret?. Kuriant kalbama apie veido dalis ir beribes j? atvaizdavimo galimybes. Siekiama, kad us?mim? dalyviai kuo dr?siau ir laisviau jaust?si kurdami, tod?l usi?mimuose daug kalbama apie kiekvieno vaiko iskirtinum?, individualum? ir pieinio iraikos laisv?.
Usi?mime Spalvotos d?mel?s pasakojimas pristatoma dailinink?s ir vaik? raytojos Sigut?s Ach k?ryba. Tai autorin?s knygel?s vaikams, iliustracijos kit? autori? knygoms, atvirukai, paveiksl?liai, puodeliai, akvareli?, grafikos darb? ir aisming? ?kv?pim? pilni albumai Balta ir spalvota bei viesi?j? svajoni? ydintys sodai. Pastarieji albumai tai tarsi iekojim? ir atradim? dienora?iai, kuriuose meninink? ne tik pasakoja apie save ji pla?iai atveria langus ? k?rybos paslaptis, kiekvien? kvie?ia atrasti savo svajoni? sodus, iekoti, diaugtis ir matyti pasaulyje daugiau groio, g?rio ir stebukl?. Po 5 minu?i? trukm?s dailinink?s Sigut?s Ach filmuko peri?ros apie liejim? skysta akvarele vaikai patys bandys kurti paveiksl?lius ir atvirukus iuo b?du. Vartydami popieriaus lape ilietas d?meles vaikai mokysis pasteb?ti jose pasl?pt? regin?, itraukti j? ? pirm? plan? ir suteikti jam pavadinim?.
Per visus edukacin?s programos Dailininkas ir vaikika knyga usi?mimus itin didelis d?mesys skiriamas vaik? skaitymo skatinimui ir supaindinimui su knyga kaip meno k?riniu, kuriame turi nepriekaitingai der?ti tekstas ir iliustracijos.
Jolanta Gudeikyt?,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios
bibliotekos Informacini? paslaug? ir
vaik? literat?ros skyriaus ved?ja

Komentarų nėra