Egipto ?vykiai atsirito iki Raseini?

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Ir vis tik maas pasaulis: rodos, taip toli nuo m?s? buvo pastaruoju metu d?mes? kaust? Egipto ?vykiai, o nepajutome, kaip jie atsirito iki Nemak?i?.

Blak?si prie skryd?

Nemaktik? Rima Prataien? su vyru Albinu ir vienuolikme?iu s?neliu Tautvydu ? arm El eicho kurort? Egipte tur?jo iskristi praeito sekmadienio (sausio 30d.) ryt?. Ta?iau nesiliaujantys neramumai Egipte ir vieojoje erdv?je pasirodiusi m?s? Usienio reikal? ministerijos rekomendacija be b?tinyb?s ? i? al? nevykti, privert? atsisakyti ilgai lauktos svajoni? kelion?s. Ta?iau tai padaryti pasirod? es? ne taip paprasta. Kadangi skrydis ? Egipt? nebuvo atauktas, tai ir Raseiniuose ?sik?rusios kelioni? agent?ros UAB Ingrima filialo vadybinink? Alma Ma?iulien? Prataiams nieko kito negal?jo pasi?lyti kaip tik skristi. Jei b?tume vienu du, suaugusieji, tai gal ir b?tume surizikav?, bet rizikuoti vaiko saugumu nedr?some. Tuo labiau, jog internete kas valand? pasirodydavo atnaujinta informacija apie vis labiau ten kaistan?ius ?vykius, – prisimena R. Prataien?.Tvirtai nusprendusi nebevykti, R. Prataien? band? susisiekti su kuo nors i kelioni? agent?ros Tez Tour, jog i pirm? l?p? usitikrint? pinig? susigr?inim?, o gal ir isklaidyt? savo nuog?stavimus, ta?iau paaik?jo, jog tai padaryti n?ra joki? ans?, telefonai ?slaptinti, o bilietus kelionei pardavusi raseinik? A. Ma?iulien? teisinosi negalinti j? pasakyti, nes toks es?s agent?ros nurodymas. Jau sutemoms ukritus ant lauk?, o laikrodiui skai?iuojant paskutini?sias valandas prie skryd?, R. Prataien? susisiek? su Usienio reikal? ministerija, kurioje viso labo igirdo tik rekomendacinio pob?dio informacij? – nevykti, o kaip bus su pilie?io sumok?tais pinigais – jau ne ministerijos reikalas.

Nenumatytos aplinkyb?s

Galop bilietus pardavusios UAB Ingrima vadovyb? rekomendavo R. Prataienei nuvykti ? oro uost? trejet? valand? prie skryd? ir palikti ten kelion?s organizatori? atstovams atsisakym?. Prataiai taip ir padar?, atsisakyme nurodydami, jog pagal j? pasiraytos sutarties su Tez Tour 2.1.3 punkt? (jeigu
turistas atsisako sutarties d?l aplinkybi?, u kurias atsako kelion?s organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelion?s organizatorius naudojasi, arba d?l su turistu nesusijusi? aplinkybi?, kuri? jis negali kontroliuoti ir kuri? sutarties sudarymo metu negal?jo protingai numatyti, turistas turi teis? reikalauti, kad jam b?t? gr?inti u kelion? sumok?ti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu b?du), jie toki? teis? turi.

Nepateisinamas tyl?jimas

Ingrimos administratorius Rimvydas Sadauskas i? eilu?i? autor? patikino, jog kelion?n neivyk? nemaktikiai tikrai atgaus savo pinigus arba bus pasi?lyta kita jiems priimtina kelion?. Kaip greitai pinigus atgaus? Sunku tiksliai pasakyti. Kai mums juos perves Tez Tour, mes ikart atsiskaitysime su savo klientais. Kai
ne?vyko kelion?s d?l Islandijos vulkano, tai utruko apie m?nes?. Kadangi ?ia b?da yra kur kas maesn?, tai, manau, viskas bus grei?iau.
R. Sadauskas mano, jog j? klientams neb?t? tek? paskutin?mis valandomis taip blakytis, jei atsakingiau ? tai b?t? pai?r?jusi Usienio reikal? ministerija: Manau,
jie pirmieji tur?jo atskuosti ? Panoram? bei kviestis kelioni? organizatorius, jog b?t? priimti greiti bendri sprendimai. M?s? didiosios valdios reakcija tikrai buvo pav?luota ir pasiteisinti tuo, jog buvo savaitgalis, negalima.
R. Sadauskas ? klient? priekaitus, jog Tez Tour kelioni? organizatoriai net tokiu kritiniu momentu eiliniam pilie?iui yra nepasiekiami, sako, jog taip, deja, yra,
tokia jau tvarka esanti: Bet tam esame mes. Mes esame tarpininkai tarp mogaus ir organizatoriaus, mes sugeriame visus klient? priekaitus, sprendiame visas b?das. Isprend?me ir it? problem?.

Atsisakiusi?j? buvo nedaug

Vilniaus oro uoste Prataiai mat?, jog daug keleivi? sekmadienio ryt? lauk? skrydio ? Egipt?. Ne vienas j? kalb?jo pagail?j?s pini-g?, nes bilietus pardavusios bendrov?s nead?jusios atlyginti u atsisakyt? kelion?. Valstybinio turizmo departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Raguckas pirmadien? urnalistams teig?, jog Egipte es? turistai ? Lietuv? bus pargabenti iki savait?s pabaigos, nekei?iant j? atostog? trukm?s. Pasikeitus aplinkyb?ms, jie b?si? parskraidinti grei?iau. Tok? pat atsakym? igirdome ir bendruoju Usienio reikal? ministerijos telefonu. Ta?iau n? vienas ios institucijos valdininkas neatsako ? klausim?, kuriems galams reik?jo sekmadien? skraidinti mones, jei jau buvo inoma, jog jiems vis? laik? teks praleisti papl?dimiuose arba viebu?iuose? Ir tai – tik pa?iu geriausiu atveju. Kelioni? agent?ros jau buvo atsisakiusios kelioni? ? turist? lankomiausias vietas: Kair?, Gizos piramides, Luksor?, dykumas. Net ? gatv? ieiti nebesaugu, ?vesta komendanto valanda.

Visikas chaosas

Sekmadien? ? Raseinius i Hurgados parvykusi Viktorija Miknevi?i?t? Alio, Raseiniams sak?, jog ir i pirmo vilgsnio saugus tysojimas papl?dimiuose ar viebu?iuose n? i tolo nebekvepia poilsiu: Viebu?io darbuotojai viskam abejingi, b?riuojasi, tarpusavyje kak? jiems svarbaus kartai aptarin?ja, rikteli Alach akbar, ? sve?ius praktikai nebekreipia d?mesio, gidai viebutyje nebesirodo, internetas neveikia, bankai udaryti, gatv?se pasigirsta sprogimai, po kuri? iurpiai sklaidosi d?mai, gird?ti riksmai. Netgi televizorius tik riaues terodo.
Viktorija pasakoja, jog pakankam? adrenalino doz? jie gavo vykdami ? oro uost?, nes alyje susidariusia situacija naudojasi ir vagys bei pl?ikai. Oro uostas sausakimas, visi skuba ivykti i alies, tod?l m?s? tautie?i? atskraidinimas ? Egipt? sekmadienio ryt? Viktorijai atrodo niekuo nepateisinamas: Diplomatus kai kurios alys i Egipto evakuoja, o m?sikiai ten poilsiautojus vea…
ios savait?s keliones ? Egipt? bendrov?s Novaturas ir Tez Tour atauk?. L?ktuvai antradien?, ketvirtadien?, etadien? ir sekmadien? ? i? karu alsuojan?i? al?
skris tuti, kad parskraidint? i ten turistus. Neramumai Egipte uklupo apie 800 m?s? poilsiautoj?, didioji j? dalis – Hurgadoje.

Komentarų nėra