Kaimas dangoraiyje

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Daugiau nei prie imt? met? amerikie?i? raytojas Markas Tvenas ?valgiai paragino: Skub?kite ?sigyti em?s. Niekas naujos nebegamina. Ta?iau dabar situacija,regis, ima keistis. Pasaulyje jau planuojama, o kai kur ?gyvendinama savotika em?s plot? gamyba. Tai vadinamosios vertikalios fermos, kurios projektuojamos megapoliuose ant dangoraii?.
Griebtis toki? projekt?, aiku, skatina pasaul? vis labiau spaudiantis em?s deficitas. Jungtini? Taut? atlikto tyrimo duomenimis, gyventoj? skai?ius em?je ateinan?iais metais jau virys 7 milijardus, o madaug dar po keturiasdeimties pasieks 10 milijard? rib?. Min?t? statistik? pateik?s urnalas Valstyb? daro logik? ivad?, kad, norint imaitinti tok? skai?i? moni?, teks didinti dirbamosios em?s plotus. B?da ta, kad 80 proc. vis? pasaulyje esan?i? em?s plot? jau naudojami emdirbystei, o d?l stichini? nelaimi? kasmet prarandama iki 15 proc. derliaus. Kei?iantis klimatui, is gr?smingas skai?ius ir toliau gali did?ti, o maisto tr?kumui padengti reik?s madaug Brazilijos dydio em?s ?kiui skirtos teritorijos.
velgiant ? tokias perspektyvas, derlingais laukais apsuptas Raseini? miestas atrodo kupinas turt?. Juolab, kad tuos turtus dabar galima gana pigiai ?sigyti. Alio, Raseini? redakcijos iniomis, hektaras em?s kainuoja apie 4 t?kst. lit?. Pas?li? plotai visame pasaulyje spar?iai tirpsta. Visikai suprantama, kad esant tokiai situacijai, nekilnojamojo turto strategai labai greitai atkreips d?mes? ? tas emes ir, aiku, panor?s j? kuo daugiau ?sigyti. Kaip inome, kitais metais turi baigtis pereinamasis laikotarpis, kuriuo usienie?iai negal?jo Lietuvoje pirkti em?s. Tiesa, dar tikimasi, kad t? laikotarp? pavyks prat?sti iki 2014 met?. Kaip ten beb?t?, Lietuvoje dar n?ra em?s plot? stygiaus, o tai megapoli? projektuotojai kuria miestus, kurie egzistuos didiulio em?s deficito s?lygomis. Tikimasi, kad d?l spar?iai tobul?jan?i? technologij? ateityje mon?s imoks negyvenamos ir nenaudojamos em?s plotus transformuoti ? tinkamus emdirbystei arba i vandens ikels salynus. Vienas galim? ir lengviausi? sprendim? vertikaliosios fermos, ?rengtos dangoraii? vir?n?se. D?l didesnio saul?s kiekio ir kontroliuojamos aplinkos derli? jos tiekia visus metus. Kiaul?ms, karv?ms ir okoms jos gal ir nebus tinkamos, ta?iau galima sukurti itin palankias s?lygas darov?ms ir vaisiams auginti, pauk?iams, uvims ir kitiems smulkiems gyv?nams laikyti.
Manoma, jog s?kmingai ?diegus fermas bokt? vir?n?se, milinikuose stikliniuose iltnamiuose, i karto b?t? ispr?stos kelios problemos: supaprast?t? logistika, d?l trumpesni? pristatymo atstum? b?t? naudojama maiau chemikal? (kuri? reikia maisto vieumui ilaikyti) ir suma?t? degal? s?naudos. Augalams augant vienam vir kito, kur kas efektyviau naudojamas laistymui skirtas vanduo, nes jis ne susigeria ? em?, o nuteka kitiems augalams.Valstyb? skelbia, kad, anot JAV mokslinink?, naudojant vertikali?j? emdirbyst? kiekvienas ateities dangoraiis gal?t? tapti save ilaikan?ia ekosistema. Jei fermoms b?t? skiriama po 30 aukt? kiekviename i dangoraii?, vienas miesto rajonas maistu apr?pint? apie 50 t?kst. gyventoj?, tad tokiam miestui, kaip Niujorkas, norint apsir?pinti maistu, net nereik?t? ?rengti po ferm? kiekviename dangoraiyje. Tikimasi, kad pirmieji dangoraiiai su maisto gamybai skirtomis fermomis tur?t? pasirodyti po 2 3 met? Dubajuje ir Kinijoje. Toki? plan? ?gyvendinimas duos kitokios naudos pritrenkian?ios architekt?ros dangoraiiai taps turist? traukos centru. Reikia tik?tis, kad Raseiniai niekada nebus priversti imtis vertikalios emdirbyst?s ir dar ilgai versis tradiciniu horizontaliuoju ?kininkavimo b?du, o mon?s tai vertins kaip didel? vertyb?, kuri? reikia puosel?ti ir kuo ilgiau isaugoti.
Kai vienam bi?iuliui papasakojau apie planus dangoraiiuose kurti fermas ir iltnamius, jis i karto pasteb?jo ironik? ios situacijos paradoks?. Kai i daugiabu?io persikraus?iau ? vienkiem?, i karto pajutau ramyb? ir iki iol m?gaujuosi priva?ios ir nepriklausomos erdv?s privalumais. Ta?iau gavau ir nemaai nauj? darb?,kuriais, gyvenant daugiabutyje, nereik?jo r?pintis. Tai namo, kiemo tvarkymas, ildymo sezono vargai. O daugiabu?i? gyventojai toki? r?pes?i? neturi. Galima sakyti, jog buitine prasme jie gyvena didiulio komforto s?lygomis. Suprantama, jog u tai jie turi nemaai mok?ti iluminininkams ir kitoms tarnyboms.Bet jei ir daugiabu?iuose kakada bus prad?tos kurti su em?s ?kiu susietos ?mon?s, tai tuomet daugiabu?iuose apskritai nebeliks jokios prasm?s gyventi, svarst? bi?iulis. Ta?iau vadinamosios vertikalios fermos ne vienintel?s naujov?s, kurias ketinama diegti daugiabu?iuose namuose. Didi?j? pasaulio miest? dangoraiius planuojama paversti elektros gamybos j?gain?mis. Praneama, kad netolimoje ateityje Dubajaus panoram? gal?t? papildyti ir turistus stebinti unikalus dinamikos architekt?ros principais pagr?stas ir aplink savo a? bsisukantis pastatas. Ital? architekt? vizijoje 59 auktai. Tarp j? sumontuota ?ranga, pastato auktui besisukant d?l v?jo, generuot? elektros energij?. Nors id?ja kiek fantastika, ma?jant pasaulin?ms naftos atsargoms ir kylant kainoms, pastatas, galintis apsir?pinti energija, atrodo kaip labai paangios id?jos ?k?nijimas. Jo patrauklum? dar labiau didint? pro aplink savo a? besisukan?io pastato langus matoma nuolat besikei?ianti miesto panorama. Pastatas 360 laipsni? kampu apsisukt? per savait?, o galimyb? kiekvienam auktui suktis nepriklausomai maint? tikimyb? nukent?ti nuo em?s dreb?jimo.
Skai?iuojama, kad kiekviena i 58 tarp namo aukt? ?montuot? turbin? generuot? apie 0,3 megavato energijos, tod?l gaunamos energijos kiekio pakakt? ne tik 200 apartament? turin?iam pastatui, bet ir dar penkiems tokiems alia esantiems. Dar viename Dubajaus pastate ant stogo planuojama sumontuoti galingas v?jo j?gaines ir saul?s baterijas. Kaip Alio, Raseiniai jau prane?, Raseiniuose v?jo j?gaines planuojama statyti laukuose. Sunku net pasakyti, ar tai gerai, ar blogai. Horizontalioji energetika atrodo patraukliau nei vertikalioji. Apskritai prie em?s prisiriusius lietuvius galima vadinti horizontali?ja tauta. Bent jau kol kas. Vertikaliai vystytis dar n?ra jokios b?tinyb?s, nes aplinkui iki pat horizonto dar daug neinaudotos erdv?s: dirvonuojan?i? lauk?, sugriuvusi? ferm?, sunykusi? kaim?, laukian?i? elementaraus, horizontaliai ateinan?io progreso.

1 Komentaras

  1. Kiemo vartai

    2012-02-12 10:15

    ?domios ?valgos. Na tikrai matyt, kad taip augant populiacijai neivengiamai susidursime su maisto stygiumi, turtingi bus tie, kas tur?s lysv? darov?ms pasisodinti.