Kaip atgauti j?gas persirgus COVID-19?

Versija spausdinimui

Persirgusieji koronavirusine infekcija danai apsidiaugia, manydami, kad blogiausia jau praeityje. Ta?iau ne veltui is virusas laikomas tokiu klastingu liekamieji reikiniai neretai pasirodo net ir tiems, kuriems pavyko ivengti ligonin?s ar persirgti lengvesne COVID-19 infekcijos forma.
Kauno klinik? Reabilitacijos klinikos vadovas gydytojas kardiologas prof. Raimondas Kubilius atkreipia d?mes? ? pokovidinio sindromo rimtum?, pasakodamas apie jam b?ding? simptom? gr?sm? bei d?l ios problemos teikiam? pagalb?, jos naud?.
Pasak jo, nuo koronaviruso visikai pasveikusio asmens savijauta turi b?ti gera, jis netur?t? jausti joki? poky?i?. Jei manoma, kad vis tik j?g? tr?ksta, sveikata iki galo neatsistat?, vert?t? kreiptis ? specialistus.

Pokovidinis sindromas itin apgaulingas
Susirg? COVID-19 infekcija, mon?s daniausiai pasveiksta per 12 savaites. Ta?iau nemaa dalis j? dar ilgai jau?ia ligos padarinius, tam tikrus poky?ius organizme, blog? bendr? savijaut? visa tai vadinama pokovidiniu sindromu.
Reabilitacijos klinikos vadovas R. Kubilius COVID-19 liekamuosius reikinius skirsto ? dvi dideles grupes.
Pirmajai grupei priklauso koronavirusu usikr?t? asmenys, kurie d?l komplikuotos b?kl?s pateko ? ligonin?. Prie juos ileidiant namo, gydytojai ?vertina pacient? b?kl? ir pastebi liekamuosius reikinius, tokius kaip ilikus? bendr? silpnum?, po persirgto plau?i? udegimo neatsistatant? kv?pavim? ar nuovarg?.
Priklausomai nuo to, koks gydymas buvo taikomas, tie liekamieji reikiniai gali b?ti skirtingi, paymi gydytojas kardiologas, pridurdamas, kad tokius pacientus gydytojai turi galimyb? nusi?sti ? reabilitacij?.
Antr?j? pacient? grup? sudaro pacientai, persirg? lengvo ar vidutinio sunkumo COVID-19 liga. Tais atvejais, kai eimos gydytojas konstatuoja pasveikim?, o pacientas nesijau?ia visikai pasveik?s ir neretai yra ilikusi? simptom? ar nusiskundim?, usit?susi? kelet? m?nesi?, diagnozuojamas pokovidinis simptomas.

Simptom? daugiau nei 60
R. Kubilius paymi liekam?j? reikini? ?vairov?, susirgimui komplikavusis ar ligai tapus l?tine: Nustat?me, kad lietuvai?iams b?dinga daugiau nei 60 ?vairiausi? simptom?, siejam? su pokovidiniu sindromu. I j? patys daniausi ilik?s dusulys, nuovargis ir bendras silpnumas.
Pastaruoju metu pastebimi ?vair?s su irdies ir kraujagysli? sistema susij? ligos poymiai: pacientui naujai atsirad? irdies permuimai, padid?j?s cholesterolio kiekis kraujyje, galvos svaigimas, migruojan?io pob?dio raumen?, kaul? skausmai. Daliai pacient? gali pasireikti ir kit? organizmo sistem? sutrikim?.
Kai kurie simptomai, pavyzdiui, galvos svaigimas, j?g? nebuvimas, trumpalaik?s atminties praradimas, uosl?s ar skonio netekimas, gali usit?sti 6 m?nesius ir ilgiau.
Tur?jome pacient?, kuriems uosl? neatsistat? 11 m?nesi?, prisimena Reabilitacijos klinikos vadovas.

Atsinaujin? skausmai ne iimtis
Specialist? teigimu, pokovidinis simptomas yra apgaulingas ir gr?smingas nors dauguma simptom? per 46 m?nesius regresuoja, dalis j? gali ilikti tokie patys. Be to, pacientui gali atsirasti vis nauj? alutini? poveiki?, nors senieji dar nedingo.
Gydytojas kardiologas atkreipia d?mes? ? atsinaujinusias l?tines ligas, udegimus: Persirgus koronavirusu, neretai pa?m?ja tam tikri skausmai, kurie paciento jau nevargino. Pavyzdiui, paciento kur? laik? nebevargino nugaros skausmai, ta?iau atvyko pas reabilitolog? d?l naujai atsiradusio ar paatr?jusio skausmo toje vietoje. Kai pradedame aikintis, kas gal?jo sukelti ? skausm?, danai prieiname prie ivados tam ?tak? padar? persirgimas COVID-19 infekcija.

Ne laukti, kol praeis, o gydyti
R. Kubilius sako, kad danai pacientai toleruoja pokovidinio sindromo simptomus ir nesikreipia nei ? eimos gydytoj?, nei ? reabilitolog?. Laukia, kol tai praeis savaime.
Remiantis Kauno klinik? atliktu tyrimu, bema kas antras persirg?s koronavirusine infekcija mano, kad jiems b?t? tikslinga nuvykti isitirti pas gydytoj? reabilitolog?. Ta?iau i ties? atvyksta tik kas deimtas.
Turime visas galimybes ir priemones, kad nuslopintume vienoki? ar kitoki? pokovidinio sindromo simptom? veiksmingum?, stiprum? ir pad?tume pacientui pilna koja gr?ti ? gyvenim? ir ? visas m?gstamas veiklas, profesionalios pagalbos svarb? ?vardija gydytojas kardiologas.
Jo teigimu, kas ketvirtas asmuo vartoja ?vairius vitaminus, maisto papildus ar net vaistus, tik?damasis, kad tai pad?s numalinti COVID-19 liekamuosius reikinius ir nemalonius poj??ius. Nors i ties?, norint visikai pasveikti, yra reikalinga profesionalo pagalba.

Skatina kreiptis pagalbos
R. Kubilius pasakoja apie neseniai ?vykusi? situacij?, kai keturiasdeimties nesulauk?s pacientas, persirg?s lengva COVID-19 ligos forma, pripaino, kad nesijau?ia taip kaip anks?iau. Jis jaut? nuolatin? nuovarg?, irzlum?, dirglum?, suma?jus? fizin? paj?gum?.
Anot paciento, visi ie simptomai nebuvo taip aikiai ireikti, tod?l jis dels? ir ? gydytojus anks?iau nesikreip?. Galiausiai atvykus pas specialistus ir pritaikius jam tinkamas gydymo metodikas, pavyko labai pagerinti paciento funkcin? b?kl?.
Reabilitacijos klinikos vadovas akcentuoja kiekvienas asmuo, kuris sirgo koronavirusu, visikai pasveik?s, turi nejausti joki? alutini? poveiki?. Rekomenduojama atidiai steb?ti savo organizm? kaip organai funkcionuoja po pasveikimo, kokia bendra fizin? ir psichin? savijauta.
Jei vis d?lto pacientas mano, kad jis nesijau?ia taip, kaip jaut?si prie susirgdamas COVID-19, rekomenduojama kreiptis ? reabilitolog?, kuris suteiks tinkam? pagalb? ir pad?s susigr?inti ger? savijaut?.
Visiems, persirgusiems koronavirusine infekcija, reik?t? atidiai steb?ti savo sveikat? ir rimtai vertinti net ir pa?ius maiausius poky?ius, bet kok? jau?iam? diskomfort?, pataria gydytojas.

Kaip tinkamai stiprinti organizm??
Norint ilaikyti ger? bendr? organizmo savijaut?, priklausomai nuo paciento b?kl?s, rekomenduojamos ?vairios reabilitacin?s proced?ros: kasdien?s manktos, sveika ir subalansuota mityba, atminties lavinimas, psichosocialin? parama.
Pasak R. Kubiliaus, reabilitacija ir liekam?j? reikini? gydymas reikalauja daug pastang? tiek i gydytoj?, tiek i paciento: Svarbu suprasti ir nusiteikti, kad laukia ilgas sveikatos atk?rimo kelias. Ta?iau, kryptingai ir sistemingai dirbdami, galiausiai pasieksite puiki? rezultat?. Daliai pacient? simptomai ir savaime inyksta.
Siekiant pagerinti fizin? sveikat?, daniausiai rekomenduojamas kasdienis vaik?iojimas ar kitas lengvas fizinis kr?vis. Svarbu pasirinkti toki? veikl? ir jos intensyvum?, kuri nesukelt? jokio papildomo diskomforto, dusulio, nuovargio.
Po keleto savai?i? kasdien atliekamas fizinis kr?vis ar tai b?t? ?jimas, vaiavimas dvira?iu, ar kita fizin? veikla tur?t? kasdien b?ti vis didesnis, kad raumenynas palaipsniui gr?t? ? buvusi? fizin? b?kl?.
R. Kubilius ?sp?ja neder?t? versti sav?s daryti kako, kam neturite j?g?, ir spausti sav?s per prievart?. Nepamirkite, kad neseniai kovojote su klastinga liga, kuri band? provokuoti j?s? imunin? sistem?, tod?l vert?t? ? buvusio gyvenimo v?es gr?ti palaipsniui. Prieingu atveju, perteklin? intensyvesn? veikla gali ne pad?ti pasveikti, o paskatinti ligos atkryt? ir sugr?inti buvusius simptomus.
Tiems, kurie skundiasi s?mon?s ar minties atrumo praradimu, patariama spr?sti kryiaodius, galvos?kius, skaityti bandant ?siminti, skirti daugiau d?mesio toms veikloms, kurios lavina kognityvinius sugeb?jimus, priver?ia susim?styti, sukoncentruoti d?mes?.
Reguliariai atlikdami tokio tipo pratimus, vis aktyvinsite smegen? neuron? jungtis ir pamau j?s? nervin? sistema atsistatys, teigia Reabilitacijos klinikos vadovas.

Kur iekoti pagalbos?
Tiems, kurie persirgo COVID-19 infekcija, ta?iau vis dar nesijau?ia, kad iki galo pasveiko, kuriuos vargina usit?s? simptomai, vert?t? kreiptis pagalbos ? specialistus, kurie pritaikys tinkamus gydymo metodus ir pad?s grei?iau atgauti j?gas.
D?l blogos bendros savijautos ar jau?iam? liekam?j? reikini? si?loma kreiptis ? savo eimos gydytoj? ar gydytoj? psichiatr?.
eimos gydytojai gali nusi?sti pas fizin?s medicinos ir reabilitacijos gydytoj? d?l medicinin?s reabilitacijos skyrimo.
Pacientus, sirgusius COVID-19, maloniai praome dalyvauti anonimin?je apklausoje https://forms.gle/nwKUAxoKaGPm6ufc8.

Komentarų nėra