Kal?jimas taps muziejumi

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Liaudies imintis sako, jog tiurmos ir ubago lazdos niekuomet negalima isiad?ti. i? ties? patvirtinti gal?t? ir nemaa dalis su teis?sauga reikal? tur?jusi? raseiniki?, kuriems u vienokius ar kitokius paklydimus i gyvenimo ibraukiamas dieneles teko skai?iuoti iauli? tardymo izoliatoriuje (Raseiini? rajono apylink?s teismas be prokurat?ra priklauso iauli? apygardai). Ta?iau paskutin?s naujienos i iauli? kal?jimo teikia vilties, jog po i? kraupok? ?staig? gal?sime kiekvienas m?s? pasivaik?ioti. O gal ten ir mums pa?stam? raseiniki? autografus ant kal?jimo kamer? sien? ivysim.

Kvepia ?kurtuv?mis

Su kriminaliniais reikalais susijusiame pasaulyje pakvipo ?kurtuv?mis. iauli? rajone, netoli udaryto Kairi? s?vartyno, tur?t? ikilti naujas laikino ukardymo ir tardymo izoliatorius. iuos sumanymus, viliamasi, pad?s realizuoti kal?jim? pertvarkai numatyti 700 milijon?, kuri? teks iekoti ir ES paramos fonduose, ir savajame biudete. Pasak teisingumo ministro Remigijaus imaiaus, kal?jim? pertvarka atpigint? laisv?s at?mimo ?staig? ilaikym?. Gi iuo metu vieno nuteistojo diena kal?jime mums atsieina 60 lit?, o tai yra brangiau nei, tarkim, poilsis Ventspilio kurorte. Ta?iau, nepaisant dideli? pinig?, kaliniai skundiasi savo gyvenimo s?lygomis, o ir ?vairi? teisi? gyn?jai priekaitauja, jog tokiomis s?lygomis moni?, tegul ir nusikaltusi?, laikyti negalima. iauli? tardymo izoliatorius yra pritaikytas tik 200 nuteist?j?, o b?na j? gerokai per 600.

imtametis

I miesto centro ik?lus izoliatori?, tu?ias liks imtametis, dar Rusijos carin?s administracijos usakymu statytas kal?jimo pastatas. iam pastatui iemet kaip tik sukanka 100 met? nuo jo statybos pradios. Tik statytas jis buvo miesto pakratyje, bet per imtmet? parsikraust? ko ne ? pat? miesto centr?. 1,5 ha izoliatoriui paskirtoje teritorijoje yra ilikusi? ir daugiau autentik? senojo kal?jimo korpus?, iandien jau ?traukt? ? Kult?ros vertybi? departamento vertybi? registr?. Tod?l ikilo klausimas, o koks viso kal?jimo komplekso, kurio negalima nei griauti, nei perstatyti, likimas? J? paminklosaugininkai leist? tik restauruoti ir pritaikyti vienai ar kitai veiklai.

Pats pastatas jau vertyb?

Ieit? netik?tai pasi?l? iauli?Auros muziejaus direktorius Raimundas Balza, papraydamas vis? kal?jimo kompleks? atiduoti muziejui. Autentikas kal?jimo pastato interjeras jau savaime yra puiki erdv? muziejui, nes ji jau pati yra it eksponatas, istorija. R.Balzos ?sitikinimu, per kal?jimo prizm? b?t? galima pasakoti apie kovas u Nepriklausomyb?, sukilimus prie carin? administracij? ir kt. ? muziej? mones traukt? ir pati jo aplinka, nes kal?jimas pats savaime yra labai atraktyvi ?staiga, nes mon?s savo noru ? kal?jim? pakli?ti negali, toki? teis? jie turiusidirbti. Udaros ?staigos visuomet traukia mones, jiems ?domu, kaip kal?jimas atrodo i vidaus, kaip jis funkcionuoja, kokios kameros, koridoriai, durys,- sako R.Balza. Labai tik?tina, jog ?ia apsilankyti traukt? ir tuos, kurie ?ia buvo kal?j?.
iauliai neb?t? pirmieji, muziej? ?k?r? kal?jime. Populiarus ir gausiai lankomas yra Kauno devintasis fortas, kuriame buvo sunki?j? darb? kal?jimas, jau nekalbant
apie Londono kal?jimo kompleks?. O ir raseinikiai savo krato muziej? yra ?steig? buvusiame kal?jime.

Ministras pritar?

Id?jai Auros muziej? perkelti ? itut?jus? kal?jimo pastat? jau pritar? ir teisingumo ministras Remigijus imaius. Jo nuomone, sen?j? kal?jimo pastat? pritaikyti kitoms reikm?ms ikilt? problem?, nes jis yra paveldo objektas. Pastato pirk?jas susidurt? su ?vairiausiais apribojimais. Tuo tarpu muziejus visus tuos nesklandumus ispr?st?, o turtas vis tiek ilikt? valstyb?s.
Pritaikyti kal?jim? kitokiam gyvenimui pad?t? ES paramos fondai. Manoma, jog projekto vert? gal?t? siekti 15-20 mln. lit?.

5 Komentarai

 1. mekiukas

  2011-03-04 11:38

  Koks fainas sumanymas. Greitai visi b?sim teisti, kai tokie ?statymai

 2. visainis

  2011-03-04 13:57

  ?tariu, jog tuo bus pasir?pin? politikai- kad nebeb?t? kur j? sodinti, vietoj kal?jimo ?steigs muziej?. gudr?s velniai…

 3. Justas

  2011-03-05 16:37

  Nor ir ne ? tem?, bet gal nepakenks.
  Jau anks?iau Alio Raseiniuose buvo straipsnis apie Nemak?i? kunig?. Skai?iau ir steb?jausi, negi taip gali b?ti.
  Vakar teko dalyvauti vienose laidotuv?se tuose pa?iuose Nemak?iuose.
  Kad per laidotuves renka pinigus jau inojau.
  Bet kai pa?ioje pradioje, dar prie pinig? rinkim?, prad?jo kalb?ti apie tokius buitinius reikalus [ kad dar reikia 280 lit? u sniego valytuv?, kad reikia pirkti elektr? taupan?ias lemputes, reikia pirkti maldaknyges - giesmynus, apie gyventoj? suraym? ir kt.] tai net nust?rau. Buvo sutrikdyta ta laidotuvi? rimtis, kuri tur?t? b?ti tokiu momentu. Man ir kitiems su laidotuvi? dalyviams, su kuriais teko kalb?ti, pasirod?, kad tai b?t? lyg ir koks bendruomen?s susirinkimas aptariant elinius reikalus.
  Nebeinau, gal tai jau nauja mada bany?ioje, bet kiek teko dalyvauti kitose bany?iose laidotuv?se, niekur to neteko matyti.

 4. Irena

  2011-03-06 18:33

  Dabar tokie laikai, kad visur mogus ?i?ri klast?. Taigi, jei vietoje iauli? kal?jimo ?sikurs muziejus, matyt, visus ten pabuvojusius bus galima vadinti muziejin?mis vertyb?mis…

 5. justui

  2011-03-17 00:12

  o siaube cia rasoma apie muzieju o tu parasai apie Nemakscius Tai pagaliau baik pagalius kisti i ratus . Rasyk -visur plakatus klijuok. rek sauk . ir rasyk savo varda . Visiems aisku kas raso