Ketvirtos poezijos knygel?s sutiktuv?s

Versija spausdinimui

Tu klausi, kaip a gyvenu.
Eil?ra?io taku einu.
Irena Vidmantien?

Nemaktikei Irenai Vidmantienei ,,eil?ra?io takas pa?stamas nuo jaunyst?s, bet rim?iau juo usiima jau brandos laikotarpiu. Per eerius metus ileido keturias poezijos knygutes, dvi i j? skirtos vaikams.
Birelio 8 dien? ? Nemak?i? bendruomen?s santalkos namus rinkosi Irenos eima, an?k?s ir proan?kiai, b?relis buvusi? klas?s draug?, poezija besidomintys nemaktikiai.
Renginys prad?tas Vidukl?s bibliotekos ved?jos vyresn. bibliotekinink?s Auros Umedzkien?s skaitomu posmu i pristatomos knygut?s:
Poeto odis irdimi raytas,
Kai auta rytas,
Kai naktis g?di, aplink tamsu,
I t? pavasari?, kur pilna meil?s,
I saugomo, kas venta ir brangu.
,,irdimi raytas
Prie rengin? kilo klausimas: kokiu aspektu apvelgti eil?ra?i? visum?? Cituotasis posmas diktavo: eiti jautriausiu meil?s taku, kur? mogus atranda savo gyvenimo pavasaryje, patirdamas ?kvepian?i?, skraidinan?i? gali?. Irena apie tai prabyla subtiliai, tik keliomis eilut?mis, bet k?rinys jau alsuoja pilnatve, ios gyvenimo dovanos ventumo pajauta, nulemian?ia ir asmens ateities kelius:
Sako, em?j tvir?iausi
Meile gr?sti tiltai.
,,Prilijo
Vert?me toliau knygel?s puslapius, nepaleisdami i akira?io ,,meil?s tilto, jungian?io du mones. Ir igirdome skaudi? nederm?:
Neskubam iduoti
buv? iduoti…
,,V?l sugr?ta
Meile gr?sti tiltai suveda mones ilgam keliui per gyvenim?. Apie tai eimos nam? jaukumo aur? skleidiantis eil?ratis ,,50 met? kartu. T?v? namai kaip meil?s ir gerumo buvein?, kaip vieta, kur ?diegiamos svarbiausios vertyb?s:
Mok? kalb?t gerbiant mog?,
od? jam veln? surast.
Jeigu daryt to nemoki,
Liep? lieuv? prik?st.
,,itaip buvom auginti
Ankstesnio istorinio laikotarpio eima savotika b?ties tvirtov?, kurioje didiausia j?ga moters, motinos, mo?iut?s meil?, ne odiais deklaruojama, o realizuojama nuolatiniu darbu d?l artim?j? igyvenimo. Pasiaukojanti iki sav?s isiad?jimo, bet tikrasis garantas, saugantis silpnesn? nuo realyb?s atiaurumo. Eil?rat? ,,Mo?iut?s ir promo?iut?s galima priimti kaip labai tikrovik? senosios emdirbikos m?s? krato kult?ros paveiksl?:
Vaikus augino, verp?, aud?,
kep? duon?…
Laukuose lauk? v?l imtai darb?
Nuo pat saul?tekio raudono
Iki tamsiausi? sutem?.
itokiu aspektu pristatymo valand? velg?me ? I. Vidmantien?s poezijos leidin? ,,irdimi apkabinu pasaul?. Toks pavadinimas, bibliotekinink?s A. Umedzkien?s pasi?lytas, taikliai atskleidia raan?iosios jautr? emocin? santyk? su aplinka. Autor? teigia esant vien? teisingiausi? keli?:
Nesualdyk irdies
Tegul plaks, temyl?s…
,,B?na
Irenos paklausus, kada daniausiai mintyse suskamba eil?ra?io motyvas, ji atsak?: ,,Kai namuose tylu ir visi miega.
Dalis knygut?s eil?ra?i? trumpi palink?jimai feisbuko bi?iuliams. Taip per eiles usimezgusi paintis ? rengin? priauk? grupel? moni? i Maeiki?. Su jais bi?iul? Liucij? Jagielien?, LNRS, Maeiki? men? studijos ,,Erdv? ir Plung?s literat? klubo ,,Vingiorykt? nar?, Skuodo ,,Nojaus klubo nar?, poet? Bronislav? Paulauskien?.
Irenos rankratinius tekstus spausdinimui ruo? A. Umedzkien? ir ivil? Lembutien?. Renginyje eil?ra?ius skait? RRKC Nemak?iuose kult?rini? rengini? organizator? Lina Andrulien?, . Lembutien?, A. Umedzkien?, dukra Raimonda, an?k? Odeta. Skaityti eil?ra?iai paliet? klausytoj? irdis, pasiilgusias tikrumo ir nuoirdaus paprastumo. Muzikin? program? dovanojo RRKC Nemak?iuose Eligijos ir Remigijaus duetas, Raseini? meno mokyklos Vidukl?s skyriaus moksleiv? Egl? Radi?t?.
Gausiai susirinkusieji ? rengin? k?r?jai negail?jo grai? sveikinimo odi?, g?li?, link?jim? tolesn?s k?rybin?s s?km?s.

ivil? Lembutien?

Komentarų nėra