Kult?ros centr? sudrebino dar vienas auditas

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

iemet jau antras, ? kart? veiklos auditas (ankstesnis ribotos apimties finansinis auditas) buvo atliktas Raseini? kult?ros centre. Kaip raoma audito preambul?je, audito uduotis suformuluota pagal Raseini? rajono savivaldyb?s mero pateikt? rajono Savivaldyb?s administracijos seni?n? informacij? apie Raseini? rajono Kult?ros centro filial? veiklos tr?kumus, kai kuri? darbuotoj? nepatenkinam? darb?. Tuo tarpu Raseini? rajono kult?ros centro direktorius tik trij? darbuotoj? veikl? ?vertino patenkinamai, o vis? kit? gerai. Audito metu analizuota ?staigos strukt?ra, veiklos programos, finansavimo altiniai, 2010 met? veiklos ataskaitos duomenys, kurie palyginti su kit? rajon? bei Lietuvos kult?ros centr? vidutinikais rodikliais, taip pat vertinti 2010 ir 2011 met? Kult?ros centro dokumentai.

Aptar? audito ivadas

Sausio 6 d. pas rajono Savivaldyb?s mer? Remigij? A?? vyko pasitarimas, kuriame buvo aptarti Kult?ros centro audito rezultatai bei rengini? organizavimo ir kiti klausimai. ? susitikim? atvyko mero pavaduotojas Sigitas Vai?ius, Savivaldyb?s administracijos direktor? Aurelija Loyt?, tarybos nariai Aldona Rad?enko ir Edgaras Juka, vietimo, kult?ros ir ugdymo skyriaus ved?ja Regina Petreikien?, Meno mokyklos direktorius Gintautas Grigalis, Kult?ros centro direktoriaus pavaduotoja Marija Andriulien?, Kult?ros centro ir meno mokyklosdarbuotojai bei iniasklaidos atstovai. D?l ligos susitikime negal?jo dalyvauti Kult?ros centro direktorius Alfredas Brauklys.

Tre?ias auditas per du metus ne?vykdytos rekomendacijos

Savivaldyb?s kontrolieriaus pavaduotoja Eugenija Petravi?ien? pristat? audito ivadas, kurios nuteik? labai nemaloniai.

Raseini? rajono kult?ros centro veiklos audito rezultatai rodo, kad finansiniai ir darbo itekliai buvo naudojami netaupiai ir neefektyviai. Kontrolier? ufiksavo darbuotoj? atlyginim? nustatym? paeidimus (per metus su SODROS ?mokomis permok?ta daugiau nei 13 t?kst. Lt), nepakeisti pagal reikalavimus ?staigos ?statai. Pasak E. Petravi?ien?s, per pastaruosius du metus auditas atliekamas tre?i? kart?, bet Kult?ros centras taip ir ne?vykd? vis? kontrolieri? rekomendacij? d?l taisytin? ?staigos veiklos aspekt?. Kult?ros centro 2011 met? veiklos programa sudaryta ne pagal strateginio planavimo metodik?, tai yra, nenurodytos tiksl? ?gyvendinimo ir udavini? vykdymo priemon?s ir vertinimo kriterijai. 2011 m. rengini? koordinaciniame plane ivardintos programos priemon?s nesusietos su veiklos programoje nurodytais tikslais ir udaviniais. N?ra kriterij?, pagal kuriuos nustatomi kult?ros darbuotoj? atlyginim? koeficientai. Nebuvo r?pinamasi specialist? kvalifikacija. Veiklos audite paymima, kad Kult?ros centro strukt?ra neracionali, nes ji turi visoje rajono teritorijoje esan?ius filialus, kuri? darbo tinkamai nekontroliuoja ir nekoordinuoja. 2011 met? sausio spalio m?nesiais filialai i 74 planuot? rengini? suorganizavo 31 rengin? ir 13 neplanuot? rengini?. Kult?ros centro 2010 met? veiklos rodikliai blogesni u K?daini?, Radvilikio rajon? ir vidutinius Lietuvos kult?ros centr? rodiklius. Raseini? rajono kult?ros centrui suteikta auk?iausioji kategorija, ta?iau 2010 met? veiklos ataskaitos duomenys atitiko pirmosios kategorijos kult?ros centro ?vertinim?. ei? filial? veikla 2009 metais neatitiko kult?ros centr? veiklos reikalavim?, ta?iau 2010 metais jie akredituoti.

Diskusijoje atsiskleid? negerov?s

Iklausius kontrolier?s ataskaitos, uvir? diskusijos. Kult?ros centras profesionaliai organizuoja renginius. Ta?iau, kai pamatai, kad tos ?staigos strukt?roje yra daugiau nei 77 etatai, o visas kr?vis tenka gal 15-ai moni?, tai imi manyti, kad kiti tik stovi u j? nugar? ir puikuojasi tais rezultatais. Akivaizdu, kad neracionaliai paskirstytas darbo kr?vis. Mes ?ia pasikviet?me ne priekaitus isakyti. Kadangi kontrol?s ataskaita yra pateikta ir apie j? pla?iai diskutuojama, a nor??iau igirsti j?s? mintis ir patarimus, sak? R. A?as. Savo pasteb?jimus isak? ir A. Loyt? bei S. Vai?ius. Pasak mero pavaduotojo, Kult?ros centre n?ra aiki? kriterij?, akivaizdu, kad tiems, kurie dirba daugiausiai, n?ra pakankamai mokama, o t?, kurie nedirba, ?staigos vadovas net nesugeba atleisti. Konkretus atvejis buv?s su Vosilikio filialo darbuotoju. Tarybos nar? A. Rad?enko usimin? apie nesen? ?vyk?, kai mogus, kuris netinkamai atliko savo pareigas, Kult?ros centro direktoriui pateik? praym? d?l atleidimo i darbo, ta?iau ratas papras?iausiai usigul?jo iki to laiko stal?iuje, kol nustojo galioti. Kult?ros centro sekretor? personalo specialist? Alma Kurmauskien? ? fakt? patvirtino: Taip. Skambino gyventojai. Buvo skundiamasi Berteki?, Milaai?i? filial? darbuotojais, taip pat d?l Betygalos meno vadovo. Tiek a, tiek pavaduotoja ne kart? apie tai min?jome Kult?ros centro direktoriui. Lapkri?io 3 d. Berteki? ir Milaai?i? filial? vadov?s para? praymus d?l atleidimo i darbo, ta?iau juos mums direktorius padav?, kai jie jau buvo negaliojantys. Isikviet?me darbuotoj? ji atsisak? ieiti.

Meno vadovai: strukt?ra nebloga, bet gali b?ti taisytina

Savo mintis isak? ir Meno mokyklos bei kolektyv? vadovai. Pati strukt?ra, manau, kad yra gera, bet problema asmenyb?se. Jeigu n?ra specialisto, tai nebus ir veiklos. Mums lengva daryti didelius renginius, kai mes padedame filialams, o jie mums. Tuo atvilgiu
viskas yra gerai. Ta?iau turi b?ti ir valdios d?mesys jei yra kult?ros idinys, vadinasi, jis reikalingas. Kita vertus, ? kaim? u 600 lit? specialistas nevyks dirbti, d?st? miraus choro atrija vadovas Gravydas Jegnoras. Jam pritar? ir Kult?ros centro rengini? reisier? Laimona Liaukien?. Tuomet meras isak? pasteb?jim?, kad vis d?lto gal?t? vietos kult?ros darbuotojai b?ti atsakingi seni?nams, tokiu b?du kontrol? b?t? geriau utikrinta. Kult?ros centro direktoriaus pavaduotoja M. Andriulien? patvirtino, kad yra filial?, kuriuose veikla praktikai nevyksta ir kai kurie darbuotojai jau yra atleisti. iuo metu sudaroma komisija d?l dar vienos darbuotojos atleidimo. Daug min?i? isakyta. D?l kontrolier?s akto noriu pasakyti tai, kad d?l problem?, susijusi? su ?statymine baze, direktorius nekviesdavo man?s ar kit? darbuotoj? pasitarti. iuo metu mes su gerb. A. Kurmauskiene taisome klaidas, kurios nurodytos audito ivadose. Dabar ruoiamas strateginis planas. D?l planavimo esu ne kart? priminusi direktoriui, bet pritarimo nesulaukiau, o viena tos
atsakomyb?s neprisi?miau. Kai kurie aplaidiai dirb? filial? vadovai jau atleisti. Mes ragindavome tuos klausimus spr?sti, bet direktorius kakod?l lauk?. Na, o strukt?ra tur?t? b?ti glaustesn? bei kokybikesn? ir tai priklauso nuo darbuotoj?. V?lgi, jiems reikia s?lyg?, tinkamos materialin?s baz?s. Ta?iau kult?rinis gyvenimas m?s? rajone toli grau n?ra sulug?s. Yra grai? pasiekim?. Ianalizuosime visas j?s? isakytas pastabas ir stengsim?s dirbti kitaip, teisinosi M. Andriulien?. Meno mokyklos direktorius G. Grigalis pritar? isakytai min?iai, kad kaimo kult?ros darbuotojai gal?t? b?ti atsakingi seni?nijoms: Kult?ros sistema yra nebloga, bet nesakykime, kad ji geriausia ir netaisytina. Kaimo kult?ros darbuotojai tur?t? gauti metodin? param? i Kult?ros centro, bet priklausomyb?, kain, ar gerai, kai toli nuo centro, kur n?ra priei?ros ir kontrol?s.

Kult?ros darbuotojai: daug ko neinojome

G. Grigalis id?st? nuomon? ir d?l neteisingo poi?rio priimant Kult?ros centre mones ? darb?, taip pat d?l rengini? ir kolektyv? finansavimo problem?. Matau Kult?ros centro darbuotoj? darb? ir galiu s?iningai pasakyti, jog j? veikla per maai apmokama. Jeigu reikia, a galiu savo pus? kolektyvo vadovo etato atiduoti Laimonai Liaukienei ji tikrai daug dirba. V. Prudnikovas yra pasak?s, kad kolektyvo vadovas turi parodyti rezultatus, o ne valandas. Visi taip sako. Kontrolier? ir meras teisingai pasteb?jo, kad slepiasi kai kas u t? stipri?j? k?rybini? darbuotoj? nugar?. Akivaizdu, kad kult?ros sistema atsilikusi nuo vietimo sistemos vis? laik? t? sakydavau. N?ra atestacij?. Labai gerai, kad iandien apie tai kalbame. Manau, kad pakankamai gerai imanau rengini? planavim?. Jeigu planuojamas renginys, tai turi b?ti ir s?mata. Turi b?ti prioritetai, kam l?as skiriame. Esu daug kart? apie tai kalb?j?s, ta?iau Kult?ros centre nebuvo palaikymo ir pritarimo. M?s? kapelos mon?s groja nuosavais instrumentais, kostium? neturime. Geranorikumo nebuvo ir kit? darbuotoj? atvilgiu Vytauto Kasparavi?iaus ir kit?. Jie ima paskolas, perkasi instrumentus. tai vienas pavyzdi?. Atsirado naujas mogus puikiai imanantis kompiuter?, dirbantis su muzikin?mis programomis, sugebantis daryti kokybikus garso ?raus. Rezerve etat? buvo, ta?iau jo i pradi? nenor?jo priimti. mogus du m?nesius dirbo veltui. Manau, jog dabar subrendo momentas, kai reikia atskleisti visus dalykus. Reikia skaidrumo. Reikia sutvarkyti sistem?, aikino G. Grigalis. Mes buvome pavald?s vadovui. Tiesiog vykd?me jo nurodymus. Mes neinojome daugelio dalyk? finansavimo ir kit?. Tai buvo paslaptis, sak? m?g?j? teatro vadov? Jolanta imaitien?. Jai pritar? ir A. Kurmauskien?: Jei buvo nepaisoma tokio kult?ros veterano, kaip G. Grigalio nuomon?s, tai k? mes gal?jome pasakyti. Mes galime tik pasiteisinti, kad negal?jome padaryti to, k? reik?jo. Neinojome, kaip nustatomi atlyginimai, koeficientai. Daugel? dalyk? suinojome tik tada, kai Savivaldyb?s administracijos direktor? ir kontrolier? papra? duomen?. Kiti dalyvav? kult?ros darbuotojai taip pat patvirtino Meno mokyklos direktoriaus isakyt? nuomon? d?l prasto administravimo Kult?ros centre. Pasirodo, kad daugel? dalyk? mon?s suinojo tik i audito ataskaitos. Visa kita buvo kaip ir ?slaptinta.

Reziumuodamas pasitarimo dalyvi? nuomones, Savivaldyb?s meras pabr??, kad yra nustebintas isakyt? min?i?. Netik?jau, kad Kult?ros centre yra pribrend?s toks skaudulys. Po tokio akto ir po toki? j?s? nuotaik? supratau, kad kolektyve buvo daug kas neinoma. Auditas irykino tas problemas. Dar skaudiau, kai gerai dirbdamas nieko negauni, o kakas pasiima atlyginim? nieko neveikdamas. Esu ?sitikin?s, kad iuos klausimus reikia spr?sti. Turime apgalvoti tai, k? iandien igirdome, baigdamas pasitarim? sak? R. A?as.

25 Komentarai

 1. Juriste, ar taip?

  2011-12-08 17:36

  Kult?ros centro sekretor? personalo specialist? Alma Kurmauskien? ? fakt? patvirtino: Taip. Skambino gyventojai. Buvo skundiamasi Berteki?, Milaai?i? filial? darbuotojais, taip pat d?l Betygalos meno vadovo. Tiek a, tiek pavaduotoja ne kart? apie tai min?jome Kult?ros centro direktoriui. Lapkri?io 3 d. Berteki? ir Milaai?i? filial? vadov?s para? praymus d?l atleidimo i darbo, ta?iau juos mums direktorius padav?, kai jie jau buvo negaliojantys. Isikviet?me darbuotoj? ji atsisak? ieiti.
  Darbuotojas, para?s praym? atleisti i darbo turi teis? per 3 dienas j? atsiimti, v?liau atsiimti negalima. Pasibaigus ?sp?jamajam laikotarpiui, darbuotojas jau yra atleistas. Jeigu kas nors nesutvark? dokument?, nepaskai?iavo bei paskutin? darbo dien? neimok?jo atlyginimo, tegul moka alg? i savo kien?s. Darbuotojos atsisakyti ieiti neturi teis?s.

 2. Ir dar

  2011-12-08 17:46

  “tai vienas pavyzdi?. Atsirado naujas mogus puikiai imanantis kompiuter?, dirbantis su muzikin?mis programomis, sugebantis daryti kokybikus garso ?raus. Rezerve etat? buvo, ta?iau jo i pradi? nenor?jo priimti. mogus du m?nesius dirbo veltu”
  Jeigu jau dirbo du m?nesius, vadinasi priimtas. Popieri? nesutvarkymas nereikia, kad mogus nepriimtas, jeigu jam buvo leista dirbti.
  KONTROL?S IR AUDITO TARNYBOS FUNKCIJOS
  Audituoti ?staigoms,organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims savivaldyb?s suteiktas l?as irperduot? turt?, siekiant nustatyti, ar teis?tai, efektyviai, ekonomikai irrezultatyviai is turtas naudojamas.
  Abejoju, ar kontrolier?s imano tikrinti kult?ros darbuotoj? darb?.
  Ir dar – neinojimas neatleidia nuo atsakomyb?s. ?statymai yra vieoje erdv?je, reikia skaityti ir mok?ti juos taikyti, o ne laukti kol direktorius papasakos….

 3. TT

  2011-12-08 22:51

  Vis dar esamas direktorius yra Darbo partijos narys. Per pirm? audit? buvo rasta toki? paeidim?, kad kelis direktorius buvo galima atleisti, apie tai skait?me, bet savi tik papeikim? teskyr?. Sakot “Abejoju, ar kontrolier?s imano tikrinti kult?ros darbuotoj? darb?.” Na direktorius – agronomijos specialistas, taip jau iman?, kad visi juok?si. Pasiskaitykit komentarus raseiniskis.lt http://www.raseiniskis.lt/raseiniu-naujienos/raseinieciai/alfredas-brauklys-quotremkimes-saziningumo-ir-padorumo-principaisquot/komentarai/

 4. vietinis

  2011-12-09 10:48

  etatu yra,bet neprieme?del to,kad reikejo nesti kysi,tada butu prieme.kulturkej seni bajeriai su tuom cekistu,ta maryte tai irgi gera lapute,kai padai svyla metesi i kita puse.greiciausiai tai turbut ledai pajudes,ismes cekista ir viskas kardinaliai pasikeis.dar neprosal butu pasalint kelis negabius cekisto subinlaizius ir kultura manau,kad suklestetu.sekmes merui…………….

 5. aha

  2011-12-09 14:17

  Pavaduotoja jau irgi ligonin?j, bet vakar egl?s ?iebimas labai graiai pra?jo. Atrodo, kad biudetas sutaupys, kai mon?s be valdios dirba kakaip geriau gaunasi:DDD

 6. gluas

  2011-12-09 17:18

  “tai vienas pavyzdi?. Atsirado naujas mogus puikiai imanantis kompiuter?, dirbantis su muzikin?mis programomis, sugebantis daryti kokybikus garso ?raus.”
  nu jooo.. vakar per egl?s ?iebim? gird?jome kokie “kokybiki” buvo garso ?raai…

 7. Vycka

  2011-12-09 18:21

  Nu chebra sp?kit i trij? kart? ,kas kult?rai vadovaus???

 8. Sp?ju

  2011-12-09 21:20

  Sp?ju i trij? kart?:
  1. Juka
  2. Grigalis
  3. Importinis
  Vietiniui:
  meras – mechanikas, vicemeras-treneris-mokytojas, ar b?tinai kult?ros centro direktorius muzikantas?

 9. sp?jikas

  2011-12-09 22:55

  Vadovaus blondin? tvarkdar?.

 10. Dar kart?

  2011-12-10 00:20

  Aldona-Ona? Juk mokytoja, netinka. Gal muzikant??

 11. pasi?lymas

  2011-12-10 14:36

  gera mintis apie t? ligonin?. dar kiek paspausti darbuotojus, jie atsidurs ligonin?se, jiems mok?s Sodra, o savivaldyb? sutaupys.

 12. ugne

  2011-12-11 15:27

  vadovaus Valdone Bal?aitien?..varkik? jau 3 metus laukia io posto.

 13. Gal

  2011-12-11 17:37

  Tai kad mokytoja. O konkursas ?ia nepriklauso?

 14. negluas

  2011-12-12 16:00

  Vytautas Butkus Raseini? Kult?ros centre b?t? labai reikalingas – Raseini? garso operatoriumi b?davo patenkinti net irankiausi atvyk? artistai. O jo profesionaliai vest? rengini? (ypa? t?- Kal?dini? ,,Pad?kos vakar?” )-net didi?j? miest? gyventojai mums pavydi.

 15. aha - negluui

  2011-12-12 20:30

  Brauklys Butk? d?l to ir atleido, kad nem?gsta protingesni? kult?roje u save.

 16. negluui

  2011-12-13 16:51

  Taip, Butkus gerai garsina, ypa? kai padaugin?s umiega darbo vietoje… : )

 17. valdelis

  2011-12-14 14:58

  nu tai kas dabar vadovaus kulturkei? gal kas zinot? butkus tai kazin, zmogus kiek atsimenu turejo problemu su ugniniu vandeniu, be to seno sukirpimo zmogus. balcaitiene sakai jau laukia 3 metus? prie ko cia jinai? netikiu kad ta patcaniuka juska kas cia ileistu, nors bahurelis gerai palindes kazkam i tamsiaja jau sedi taryboj. gal stakauskas butu tinkamas?

 18. valdelis

  2011-12-14 15:02

  kaip ir kiekvienai organizacijai cia reikia zmogaus sugebancio organizuoti veikla, rasti bendra kalba su visais, buti placiu paziuru ir nebijoti naujoviu. ir kad tai yra kulturos centras tai nebutinai kulturos zmogus ar muzikantas turi vadovauti. visi zinom kokie is tu menininku vadovai. cia reikia gero organizatoriaus ir vadybininko. jeigu kaip sakoma kad jei yra organizuojamas renginys ir nera net samatos tai apie ka sneket.

 19. oje

  2011-12-15 02:43

  D?l Butkaus, tai bet koks save gerbiantis vadovas, pirmiausia pad?t? mogui spr?sti savo problemas, yra juk N- vaist?, o ne imest? kaip un? ? gatv? ilgamet? kult?ros darbuotoj?, ?ia g?da ne tam, kuris gal kiek ir prisn?do, bet tam – kuris neparod? mogikumo

 20. valdelis

  2011-12-15 11:40

  19-am: tam yra specialios pagalbos tarnybos ir istaigos. nereikia cia lia lia, ir taip labai ilgai buvo toleruotas keistas zmogaus poziuris i darbo etika.

 21. U valdel?

  2011-12-15 14:15

  Pritariu valdeliui, vis? pirma mogui galima pad?ti, kai jis pats to nori. O antra, ger? darbuotoj? i darbo TAIP SAU nieks nemeta. Tam turi b?ti rimta prieastis. Kult?ros centras, kaip ir kitos organizacijos, ne gydymo ?staiga.

 22. 19-tas

  2011-12-15 15:48

  sutinku, turgaus radijas tuo pa?iu tebepasiymi, bet kas kas, o centro direktorius tikrai ne angel?lis

 23. U valdel?

  2011-12-15 16:19

  O kam iandien lengva… : )

 24. 19-tas

  2011-12-15 17:00

  Taip…:)

 25. vietinis

  2011-12-16 11:10

  geriausiai tiktu kasparavic is ramonu ar kur ten.turintis ypatingu gabumu veikejas.ydomu kam dabar nesimuilaves lys i tamsiaja.