Lietuvos vietimo darbuotoj? profesin?s s?jungos suvaiavimas

Versija spausdinimui

Rugpj??io 2223 d. Dubingiuose Raseini? rajono Lietuvos vietimo darbuotoj? profesin?s s?jungos (LDPS) atstovai dalyvavo VIII eiliniame ataskaitiniame-rinkiminiame suvaiavime. I pradi? LDPS t?sdama tradicij? pakviet? vietimo bendruomen? aptarti vietimo aktualij? diskusijoje ,,Kokie poky?iai laukia vietimo sistemos?.
Joje dalyvavo vietimo, mokslo ir sporto ministr? Jurgita iugdinien?, LR Seimo nariai prof. Vilija Targamadz? ir Edmundas Pupinis, Vilniaus lic?jaus direktorius Saulius Jurkevi?ius, vietimo, mokslo ir sporto viceministras Ram?nas Skaudius, Lietuvos vietimo darbuotoj? profesin?s s?jungos pirmininkas Andrius Navickas.
J. iugdinien? pristat? planuojamus vietimo poky?ius, ?vardijo problemas, i?kius, kurie laukia vietimo bendruomen?s.
A. Navickas pasidiaug?, kad vietimo ministr? aktyviai ir noriai dalyvauja diskusijose su mokytojais. Pasak jo, vietimo bendruomen? yra kaip eima, kurioje vieni eimos nariai galb?t iek tiek erzina, yra nelabai patog?s, bet labai reikalingi profesin? s?junga, kuri mato vietimo sistem? i kitos pus?s, atlieka i? funkcij?. Mums sakoma, kad norime per daug, bet mes situacij? matome skirtingai: matome ir maas mokyklas, pastebime ir tai, kad ? etat? bandoma sukrauti labai daug darb?. D?l mokini? skai?iaus lyg ir ad?jote mainti mokini? skai?i? didel?se klas?se. Sakote, pinig? n?ra. Vis tik pinig? ekstremaliems atvejams atsiranda, o statyti dareli? ir mokykl?, kuri? tr?ksta, sunkiai rytam?s. Imkit?s lyderyst?s, ragino vietimo ministr? profs?jungos lyderis.
S. Jurkevi?ius pritar? nuomonei, kad mokytoj? stygius labai akivaizdus: ,,Administracijos problema utikrinti, kad vykt? ugdymo procesas. Visos problemos nublanksta, jei a neturiu mokytojo, kuris prad?s ugdymo proces?. Jau vien d?l to nesinori b?ti mokyklos vadovu, nes nuo tav?s niekas nepriklauso.
S. Jurkevi?ius pamin?jo ir kitas problemas. Viena j? mokytoj? darbo apmok?jimo tvarka, kuri tebelieka privesta prie absurdikos sistemos: ,,Ta tvarka ?klampinta ? sud?ting? situacij?. i reforma daro ypa? didel? al?. Neisprend? io klausimo, engiame ? kit? pavojing? zon? ugdymo turinio atnaujinim?. Klausimas ar jis reikalingas dabar? Kitos S. Jurkevi?iaus min?tos problemos mokytoj? darbo s?lygos, milinikas mokini? pamok? nelankomumas.
Prof. V. Targamadz? svarst?, kod?l nenori mon?s dirbti mokytojais ir vietimo pagalbos specialistais: ,,Umua dokumentacija ito neturi b?ti vietime. Mokytojas turi tur?ti autonomij?. D?l atlyginim? anks?iau buvo 18 kontaktini? valand?, dabar 24. Kiek padid?jo darbo valand?! Ar atlyginimas tiek padid?jo? Negalima taip apkrauti mokytoj?.
Mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijoje ir pateik? daugyb? aktuali? klausim? vietimo ministrei, ministerijos atstovui, Seimo nariams.
Po diskusijos vyko LDPS pirmininko rinkimai. Pirmininku dar vienai penkeri? met? kadencijai perrinktas A. Navickas. ? LDPS prezidium? irinktas LDPS Raseini? rajono susivienijimo pirmininkas Donatas Baukys.
Donatas Baukys

Komentarų nėra