Li?dna tiesa: rajone padid?jo iukli? kiekis

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Gruodio 17 dien? vyko 42-asis Rajono tarybos pos?dis, kuriame dalyvavo 22 Tarybos nariai. Kaip visada, pos?dio pradioje pamin?ti malon?s ?vykiai. Meras Petras Vebavi?ius primin?, jog pra?jusiame Tarybos pos?dyje nutarta, kad Raseini? emai-?io gimnazijai b?t? suteiktas Prezidento Jono emai?io vardas. Nepaisant tuokart vykusi? atri? diskusij?, i? met? gruodio 11 dien? gimnazijos vardas uregistruotas. Ta proga Prezidento Jono emai?io gimnazijos bendruomen?s atstovams meras ikilmingai ?teik? registracijos paym?jim? bei perskait? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos strategin? tiksl? 2009-2012m.: Pasiekti, kad iki 2012 met? Raseiniuose b?t? atkurta viena stipriausi? ugdymo kokybe vietimo ?staiga Prezidento Jono emai?io gimnazija, burianti kompetentingiausi? humanitarini?, tiksli?j?, gamtos ir socialini? moksl? mokytoj? bei pagalbos mokiniui specialist? komand?, ugdanti jaunim? pilietinio pasididiavimo, savigarbos, savimon?s ir saviraikos dvasia, graaus elgesio taisykli? pagrindais, skatinanti painti tautos istorij?, kalb? ir gamt?. Gimnazijos atstov? R.Sadauskait? pad?kojo merui, Tarybos nariams ir ad?jo artimiausiu metu supaindinti gimnazijos bendruomen? su registracijos dokumentu. odis buvo suteiktas Savivaldyb?s administracijos direktoriui Dainiui Baltruai?iui, jis pristat? nauj?j? Ariogalos miesto seni?n? Bronislav? Bal?i?nait?. Aidint plojimams, seni?n? pasveikino m?s? rajono valdia bei kit? seni?nij? seni?nai.

Po diugi? m?s? rajono ?vyki? pamin?jimo, uvir? rimtas darbas. Svarstyti ir patvirtinti 26 sprendim? projektai. Biudeto skyrius ved?ja Aldona Krivickien? supaindino su 2009 met? Raseini? rajono savivaldyb?s biudeto patikslinimais, l?? perskirstymu. Tarybos narys Liudas Kavaliauskas pasidom?jo, kiek iandien tr?ksta biudeto pagal planuot?, ir su kokiu ?siskolinimu Raseini? savivaldyb? baigs iuos metus. Prane?ja informavo, jog tai dar ne paskutinis biudeto tikslinimas. Gruodio 30 dienos pos?dyje jis dar bus patikslintas. Ji pripaino, jog nesurinkta tikrai didel? biudeto dalis: gruodio 14 dien? iki metinio plano ?vykdymo tr?ko 8, 2 milijono lit?. ?siskolinimai siekia 17 milijon? lit?, ta?iau kitais metais savivaldyb?ms iki 40 procent? yra didinamas skolinimosi limitas. Kit?met planuojamos biudeto pajamos bus maesn?s, tad net ir padidinus skolinimosi limitus, pinigine iraika tai, galima sakyti, nebus pastebima. Sprendimo projektui D?l 2009 met? Raseini? rajono savivaldyb?s biudeto patikslinimo buvo pritarta bals? dauguma. Architekt?ros ir urbanistikos skyriaus ved?ja Kristina Kriktanait? pristat? sprendimo projekt? D?l nuostoli?, susijusi? su em?s pa?mimu visuomen?s poreikiams, atlyginimo. Raseini? rajono savivaldyb?s administracija vykdo projekt? Raseini? miesto Ston? gatv?s rekonstrukcijai. Norint ?gyvendinti ? projekt?, reikia ipirkti Dariaus ir Gir?no gatv?je 2 em?s sklypus su juose esan?iais statiniais. Su sklyp? savininkais d?l kainos susitarta u juos teks pakloti daugiau kaip 223 t?kstan?ius lit?. O bendra europinio projekto vert? daugiau kaip 2 milijonai lit?, savivaldyb? tur?t? prid?ti 92 t?kstan?ius lit?. Tarybos narys Romaldas Zubiela pareik?, kad iam sprendimo projektui nepritaria jo vadovaujamas Kaimo reikal? komitetas. Jo nuomone, aplinkkelis projektuojamas labai neprotingai: Buvo planuota sumainti transporto sraut? centre, ta?iau mainos ivaiuos palei Vilkupio upel?, ten taip pat daug pastat?, gyvena mon?s, toliau kelias eis ? V.Grybo gatv? ir il?s ? turgaus gatv?. Tai koks ?ia aplinkkelis? Kakada buvo protingai m?stoma, kad tas aplinkkelis tur?t? ieiti ? iluvos keli?. Kita vertus, em?s kainos seniai yra kritusios, mok?ti Raseiniuose u 15 ar? tokius pinigus yra labai nelogika.

Tarybos narys Jordanas Kenstavi?ius paklaus?, prie kiek laiko buvo prad?tas ruoti is projektas ir kokia galimyb? dabar j? sustabdyti ir perprojektuoti i naujo. K.Kriktanait? atsak?, jog projektas d?l ios kelio atkarpos ?rengimo buvo prad?tas 2005 metais: parengti detalieji planai, sutvarkyti reikalingi dokumentai tai kainavo nemaus pinigus, kuri?, nutraukus projekto ?gyvendinim?, niekas nebegr?ins. Meras si?l? apsispr?sti: Ar mes rankos pak?limu patvirtinsime, kad norime panaudoti tuos 2 milijonus europini? pinig? ir ispr?sti tam tikr? transporto problem? , ar numariname it? projekt? ir pasakome agent?rai, kad mes, sorry, it? pinig?li? negalime ?sisavinti. Meras si?l? pritarti pateiktam sprendimo projektui. 17 Tarybos nari? balsavo u, 2 prie, 2 susilaik?. Diskusij? suk?l? klausimas, susij?s su jau ne pirmus metus raseinikiams susierzinim? kelian?ia atliek? iveimo rinkliavos problema. Ekonomikos, ?kio ir turto valdymo skyriaus ved?jas Robertas Pareigis pristat? sprendimo projekt? D?l Raseini? rajono savivaldyb?s vietin?s rinkliavos u komunalini? atliek? surinkim? ir tvarkym? nuostat? ir lengvat? teikimo Raseini? rajono savivaldyb?s gyventojams tvarkos aprao pakeitimo. Prane?jas informavo, jog yra pakeista atliek? norma. Priekaitus d?l io sprendimo projekto frakcijos vardu isak? Tarybos narys Liudas Kavaliauskas. Jis pasteb?jo, kad visiems ?kio subjektams nustatyti didesni iukli? kiekiai, tad teks mok?ti u iukli? iveim? ymiai daugiau. Man n?ra suprantama, kod?l vaistin?s yra prilyginamos degalin?ms, – piktinosi inomas m?s? rajono provizorius, – vienam vaistin?s darbuotojui per metus priskai?iuojama 500 kilogram? iukli?. Tai absurdas: kiekviena vaistin? yra sudariusi sutart? su utilizacijos ?mone: pasen?, netinkami naudoti medikamentai iveami utilizuoti, ? buitines atliekas jie nepapuola. L.Kavaliauskas si?l? vaistines prilyginti ambulatorijoms, sveikatos priei?ros, veterinarijos ?staigoms, tai, jo manymu, b?t? logikiau. Tarybos nario d?mes? patrauk? ir dar vienas faktas: inome, kad nuo pra?jusios savait?s Komunaliniame ?kyje dirba naujas pavaduotojas (jo vilgsnis nukrypo ? Tarybos nar? Sigit? Vai?i?), kuris ypatingai r?pinsis ekonomika. i?rint ? iuos skai?ius, didelio proto ir sugeb?jimo nereikia: padidiname rinkliav? u iukles ir ilaikome Komunalinio ?kio direktoriaus pavaduotoj?. Tarybos narys Dainius adauskis pareik?, kad jis kategorikai nepritars atliek? kiekio didinimui, nes yra sunkmetis, suma?jusios apyvartos ir moni? pajamos, tad sprendimas visikai nelogikas. iandien u iukli? mokest? yra 800 t?kstan?i? lit? skola, – tvirtino D.adauskis, – pirma surinkite skol?, o tada keiskite mokes?i? tvark?. ?ia prabilo meras P.Vebavi?ius: iaip, sakant skai?i?, reik?t? j? pagr?sti. J?s labai stipriai nugrybavote nurodydamas 800 t?kstan?i?. Situacij? band? pakomentuoti stipriausias m?s? rajone ekonomikos specialistas, skai?i? inovas Robertas Pareigis: Paskutin? minut? gavus bet kok? skai?i? labai klaidinga yra j? komentuoti. Pagal mane, ?siskolinimas yra apie 300 t?kstan?i? lit?. Jis paaikino, kod?l buvo padidinta atliek? norma. Iki i? met? liepos 1 dienos buvo skai?iuojama, kad per m?nes? surenkama apie 960 t atliek?. Prad?jus veti iukles ? Zabielikio s?vartyn?, kur jos yra sveriamos, paaik?jo: per m?nes? vidutinikai surenkama 1100 ton?. Realiai atliek? kiekis yra didesnis, nei priskai?iuota pagal buvusius rinkliavos nuostatus. Pasak R.Pareigio, atlikus analiz? iaik?jo, kad ?mon?ms, ?staigoms atliek? kiekiai buvo nustatyti nelogikai, nes bendras atliek? kiekis yra padid?j?s. Gyventojams norma nedidinama, nes iki 2008 met? balandio m?nesio vienas mogus mok?jo 2 Lt, o ?vedus rinkliav? 3,70 Lt. Nereikia kalb?ti, kad nuo moni? mokes?i? nata perkeliama juridiniams asmenims, – tvirtino prane?jas, – tai netiesa, mon?ms nata yra padid?jusi beveik dvigubai.

Tarybos narys Sigitas Vai?ius tikino, kad m?s? rajone atliek? surinkimo kaina nedidinama nei fiziniams, nei juridiniams asmenims: Atlikau aplinkini? rajon? analiz?, mes u atliek? iveim? mokame ymiai maiau nei Radvilikio, Kelm?s, Jurbarko gyventojai. Juridiniai asmenys taip pat moka maiau, nei aplinkiniuose rajonuose. Meras si?l? baigti diskusijas ir band? savo komentarais ?neti daugiau aikumo: 2008-2009 metais, kai buvo sprendiamas atliek? surinkimo klausimas, valdan?ioji dauguma sulauk? daug kritikos, bet gyvenimas parod?, kad atliek? surinkimo sistema sukurta gerai. Per vienerius metus buvome suplanav? surinkti 1,3 milijono lit?, dabar is planas ?vykdytas 120 procent?. Bet turime mok?ti s?vartyno vart? mokest?, tod?l reikia iek tiek daugiau surinkti. Dar yra apie 1500 gyventoj?, kurie neatsiskait? u rinkliav?. Kai kurie Tarybos nariai netgi si?l? atid?ti io klausimo svarstym? kitam pos?diui, ta?iau galiausiai sprendimo projektas buvo patvirtintas, neatsivelgiant ? Liudo Kavaliausko si?lymus, vis tik vaistin?s, kaip buvo, taip ir liko prilygintos degalin?ms. U balsavo 14, susilaik? 8 Tarybos nariai. Paskutinis iame pos?dyje svarstytas papildomai ? darbotvark? ?trauktas klausimas D?l Raseini? rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos direktoriaus skyrimo. Konkurs? iai pareigybei uimti laim?jo visiems gerai inoma, iki iol Raseini? rajono savivaldyb?je atstov?s ryiams su visuomene pareigas ?jusi Daina Sutkevi?ien?. Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai, nuaid?jo audringi plojimai, ta?iau naujajai direktorei ta proga niekas n? g?lyt?s ne?teik?. Tiesa, meras miglotai usimin?, kad g?l?ms ir sveikinimams savas laikas. Patikimi informacijos altiniai byloja, jog po pos?dio maojoje savivaldyb?s sal?je Tarybos nari? lauk? Kal?d? eglut?. iniasklaidos atstovai gali tik sp?lioti, kas vyko u udar? dur?, ta?iau teko nugirsti, kad dosnus Kal?d? senelis i savo bedugnio maio itrauk? ir geriems politikams ?teik? po daili? suvenyrin? d?ut?, kurioje slyp?jo magiki daiktai: arbata, lakelis medaus, gurknelis stiprios trauktin?l?s bei vakel?. Logikai m?stant, blogiems politikams Senelis tur?jo ?teikti po pelen? maiel? ir luotra?, ta?iau gerairdis ilagalvis visus apdovanojo vienodai.

Komentarų nėra