Negalime numoti ranka ? i? lig?

Versija spausdinimui

Nors COVID-19 pandemija tampa neatsiejama vis? m?s? gyvenimo dalimi, itin svarbu nepamirti imokt? pamok?. Tik atsakingai elgdamiesi galime apsaugoti save ir savo aplink? nuo koronaviruso infekcijos ir kit? ukre?iam?j? lig?, kelian?i? gr?sm? sveikatai, o kartais ir gyvybei.

Apie tai, kaip koronavirusu usikr?t? visa eima ir kod?l dar b?dama n??ia moteris nusprend? pasiskiepyti, pasakoja iauliet? R?ta Mankien?. O apie pagrindines prevencines ir apsaugos priemones, padedan?ias apsisaugoti nuo daugelio virusini? infekcij?, primena vaistinink? Laura Mockut?.

Usikr?t? visa eima
iauliuose gyvenanti R?ta sako, kad pirmasis j? eimoje COVID-19 infekcija usikr?t? dvej? met? s?nus.
Pirmiausia s?nui pasireik? 3940 laipsni? temperat?ra. Tuo metu labai isigandau ir ikart paskambinau vyrui papraiau, kad parvaiuot? i darbo namo. Bijojau, kad s?nui staiga dar labiau nepablog?t?, atviravo moteris.
Nors s?naus sveikata taikant tinkam? gydym? vis ger?jo, po keli? dien? koronaviruso infekcija usikr?t? pati R?ta ir jos vyras.
Pasak jos, simptomai buvo pana?s ? peralimo, tik stipresni. Mums stipriai lau? kaulus, labai skaud?jo galv? ir gerkl?, netur?jome j?g? niekam. Tai buvo pragarikas metas, kai su tokia savijauta reik?jo dar pasir?pinti k?dikiu ir likusia eima, sak? ji ir prid?r?, kad blogiausios buvo pirmos keturios dienos, kai nebuvo j?g? net pakilti i lovos.

Ragina nepanikuoti ir reaguoti ramiai
Pajutus COVID-19 b?dingus simptomus, pirmiausia patariama nepanikuoti ir ?sivertinti savijaut?.
Specifinio ios ligos gydymo n?ra, tod?l gydome tik atsiradusius simptomus, priklausomai nuo j? pob?dio, paym?jo vaistinink? L. Mockut?. Ji primin?, kad reik?t? vengti kontakto su kitais asmenimis, taip nesuteikiant virusui galimybi? toliau plisti visuomen?je.
Koronaviruso infekcija usikr?tusiam mogui aktual?s skausm?, temperat?r?, kosul?, gerkl?s skausm? malinantys vaistai.
B?tina vartoti daug ilt? skys?i?, stiprinti imunitet?. Maistas tur?t? b?ti sveikas, gausus vitamin?.
B?klei neger?jant ar pasunk?jus reik?t? kreiptis ? savo eimos gydytoj?, kad jis ?vertint? situacij? ir skirt? gydym?.
Taip pat pilie?iai raginami nemokamai pasiskiepyti nuo COVID-19, kadangi vakcinacija organizmui sukuria imunitet? ir padeda ivengti rimtesni? sveikatos sutrikim?, komplikacij?.

Veiksmingiausias b?das kovoti su ligomis
Lietuva yra viena i t? ali?, kurios vienos pirm?j? suskubo pasir?pinti veiksmingiausia apsauga savo gyventojams vakcinomis nuo COVID-19 ligos. Vakcinacijos mastai Lietuvoje parod?, kad didel? dalis moni? suvokia tiek ios koronaviruso infekcijos gr?sm?, tiek mokslo ir inovacijos gali? kovoje su iuo pasaul? ivarginusiu virusu. O nuo spalio pradios 18-os sulauk? ir vyresni alies gyventojai gali pasiskiepyti jau ir antra sustiprinan?i?ja COVID-19 vakcinos doze. Tuo tikslu naudojamos iuo metu Europoje dominuojan?iai omikron atmainai adaptuotos vakcinos.
Vakcinuotis galima registruotis interneto svetain?je www.koronastop.lrv.lt arba paskambinus ? savo gydymo ?staig?. Skiepytis galima ne tik toje gydymo ?staigoje, kurioje pacientas yra prisiregistrav?s, bet ir kitose, kur jam patogu atvykti. Taip pat internetu galima uregistruoti kit? asmen?, pavyzdiui, eimos nar?, tokiu atveju prisijungus savo vardu reik?s ?vesti registruojamo paciento asmens kod?.
Rizikos grup?ms priklausantiems asmenims rekomenduojama vienu metu pasiskiepyti nuo COVID-19, gripo ir pneumokokin?s infekcijos taip ivengiami arba maksimaliai sumainami galimi alingi padariniai sveikatai. Visais atvejais d?l skiep? reik?t? individualiai pasitarti su savo eimos gydytoju.

D?vi kauk?, nors neprivaloma
B?dama eiolikt? savait? n??ia R?ta pasiskiepijo ikart, kai alyje buvo atvertos vakcinacijos galimyb?s visiems norintiesiems, ne tik senjorams.
Pasv?riau rizik? tarp to, kas b?t?, jei pasiskiepy?iau, ir kas, jei nepasiskiepijus susirg?iau koronavirusu, teig? iauliet?. Ir prid?r?: Skiepai isaugojo m?s? pasaul? nuo ilg? laik? kankinusi? lig? ir tame a nematau joki? problem?. Mokslas ne veltui pailgino mogaus gyvenim? deimtme?iais, tod?l a juo pasitikiu. Mano aplinkoje nemaai moni? sirgo koronavirusu, diugu, kad jiems pavyko ivengti sunki? komplikacij?. Manau, kad tam didel? ?tak? padar? tai, kad visi yra pasiskiepij?.
R?tos ?valgos ne be pagrindo. COVID-19 ne tik suparalyiavo ?prast? visuomen?s gyvenim?, bet ir pareikalavo daug gyvybi?. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo COVID-19 pandemijos pradios alyje mir? beveik 9 400 moni?, o 2021-ieji Lietuvoje pasiym?jo kaip daugiausia mir?i? per trisdeimtmet? pareikalav? metai. Viena i pagrindini? prieas?i? koronaviruso infekcija.
Tokios gr?sm?s akistatoje tik visuotinis s?moningumas ir susitelkimas bendram tikslui gali pad?ti ivengti katastrofik? padarini?. R?tos nuomone, pilie?iai tur?t? jausti atsakomyb? ne tik prie save, bet ir savo aplink?: Reikia suprasti, kok? poveik? asmeniniai pasirinkimai gali sukelti kitiems. Juk jei a lengvai persirgsiu, tai dar nereikia, kad ir kitas ivengs rimt? sveikatos problem?.
Nors iuo metu kauki? d?v?jimas alyje yra neprivalomas, R?ta d?vi kauk? eidama ? poliklinik?, taip pat tur?dama peralimo simptom?, toki? kaip sloga, kosulys ar kit?. Suprantu rizikas ir nenoriu nei ukr?sti kit?, nei usikr?sti pati, paym?jo ji.

Blogiausi scenarijai gali pasikartoti
Vaistinink?s L. Mockut?s teigimu, nors su iuo virusu jau imokome susigyventi, tikriausiai kiekvienas inome, koki? pasekmi? jis tur?jo moni? sveikatai.
Negalime ? koronavirus? i?r?ti pro pirtus ir nekreipti d?mesio. Pirmiausia reikia r?pintis savimi ir savo sveikata. Sveikai maitintis, stiprinti imunitet?, daugiau b?ti gryname ore. Turime b?ti sveiki ir stipr?s, kad organizmas gal?t? kovoti su infekcijomis, primin? specialist?.
Vaistinink? paym?jo, kad iuo metu COVID-19 susirgim? skai?iai ilieka gan dideli, tik sergamumo formos yra lengvesn?s, primenan?ios paprast? peralim?, be komplikacij?.
inome, kad virusai gali mutuoti. Tad nors dabartin? COVID-19 forma yra lengvesn?, juk mes tikrai nenorime, kad atsirast? nauja atmaina su sunkesniais ligos simptomais. D?l to turime paruoti savo imunin? sistem?, laikytis higienos princip?, prevencini? ir apsaugos priemoni? rekomendacij?, r?pintis savimi ir vieni kitais, teig? ji.

Svarbi apsaugos priemoni? visuma
Pasak vaistinink?s, pagrindin?s prevencin?s priemon?s apsaugo ne tik nuo COVID-19 infekcijos, bet ir nuo bet kokios kitokios virusin?s infekcijos.
Nors jau spaudia rudeninis altukas, labai svarbu v?dinti patalpas, nes nev?dinamas nam? oras yra itin sausas. D?l to saus?ja ir nosies gleivin?, o sausa nosies gleivin? yra maiau atspari infekcijoms, aikino specialist?.
Ne maiau svarbi yra visavert? mityba, gausi vaisi? ir darovi?, pakankamas suvartojam? skys?i? kiekis.
Virusin?s infekcijos plinta oro laeliniu b?du, tod?l reik?t? atsakingai laikytis asmenin?s higienos daniau plauti rankas, prisiminti kos?jimo ir ?iaud?jimo etiketo taisykles. Nevariomis rankomis stengtis neliesti aki? ir burnos, primin? ji.

Pasikeit? visuomen?s ?pro?iai
Vaistinink? L. Mockut? pabr??, kad pastarieji metai tur?jo teigiamos ?takos visuomen?s higienos ?pro?iams: Matome didesn? susidom?jim? visomis dezinfekcin?mis priemon?mis. mon?s ieko tiek dezinfekcini? geli? ar skys?i? rankoms, tiek visokiausi? dezinfekuojan?i? servet?li?. Taip pat jei mogus usideda medicinin? kauk?, pajut?s peralimo simptomus, tai jau nieko nestebina. O dar prie kelerius metus tikrai b?t? buv? keista gatv?je ar prekybos centre pamatyti mog? su kauke, vardijo vaistinink?.
Kiekvienas socialiai atsakingas pilietis tur?t? maksimaliai sumainti rizik? usikr?sti ir ukr?sti kitus. Tai ?manoma tik s?iningai laikantis saugumo rekomendacij?, pasitikint mokslu ir oficialia informacija.

iais laikais dezinformacijos gausa yra milinika, tod?l ypa? svarbu pasitik?ti tik kompetenting? medicinos ekspert? ir mokslinink? nuomone, o pa?i? naujausi? informacij? skaityti oficialiuose atitinkam? ?staig? tinklalapiuose ir j? atstov? praneimuose.
Daugiau su COVID-19 pandemija susijusios aktualios informacijos galima rasti tinklalapyje www.koronastop.lrv.lt.

Komentarų nėra